بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان


	بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان

بخشی از مقدمه:
برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي  و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است. در حقيقت، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط، مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود. حتي برخي از صاحب نظران معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون  ترجمه سهرابي ،1381). بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه 
۱-۲- بیان مسأله 
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش 
۱-۴- اهداف پژوهش 
۱-۵- فرضیه های پژوهش 
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی 
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله 
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی 
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی 
فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
۲-۱- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳- مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف) مهارت های زندگی 
ب) ارتباطات ارتباطی 
۲-۳-۱- حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف )تعارض فرد با خود 
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه ) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد 
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود 
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد 
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی 
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
۳-۱- روش تحقیق 
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته 
۳-۳- جامعه آماری 
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری 
۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات 
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 
الف) معرفی مقیاس 
شاخص های کلی پریشانی
ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 
الف) معرفی مقیاس 
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: 
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی 
روش جمع آموری اطلاعات 
فصل چهارم: يافته هاي 
۴-۱- فراوانی گروه ها 
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 
الف) آمار توصیفی 
ب) آمار استنباطی
الف) شیوه حل تعارض سازنده
ب) شیوۀ حل تعارض غیر سازنده
الف) حل مسأله سازنده
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري مسأله مورد بررسي
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
۵-۲- محدودیت های پژوهش 
۵-۳- پیشنهادات 
آزمون SCL-90 
2-1- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) مهارت های ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف) تعارض فرد با خود 
ب) تعارض های گروهی و سازمانی 
۵- تعارض و تضاد میان ارزش ها 
۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
فهرست منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1529
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 209

حجم فایل:253
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي آثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي


	بررسي آثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي

بخشی از متن:
Km یک ثابت است و به تعداد حلقه های سیم پیچ استاتور بستگی دارد. با کاهش ولتاژ استاتور، شار فاصله هوایی و گشتاور نیز کاهش می یابند. در ولتاژ پایین تر، جریان در لغزش Sa=1/3 حداکثر می شود. محدوده کنترل سرعت، به لغزش حداکثر گشتاور Sm بستگی دارد. برای موتور با لغزش پایین، محدوده تغییرات سرعت بسیار کم است. این نوع کنترل ولتاژ برای بارهایی با گشتاور ثابت مناسب نبوده و معمولا برای کاربردهایی که گشتاور راه اندازی پایین و محدوده باریکی برای سرعت در لغزش های نسبتا پایین لازم دارند استفاده می شوند. ولتاژ استاتور می تواند توسط (1) کنترل کننده ولتاژ AC سه فاز (2) اینورترهای با منبع ولتاژ dc متغییر سه فاز و (3) اینورترهای PWM سه فاز تغییر کند. با وجود این بعلت محدوده سرعت کم ، از کنترل کننده های ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ استفاده می شود. کنترل کننده های ولتاژ AC  بسیار ساده اند. با وجود این، هارمونیهای زیاد، و ضریب قدرت ورودی آنها کم است، آنها اساساً در کار بردهای با قدرت کم مثل دمنده ها، پنکه ها و پمپ گریز از مرکز، که گشتاور راه اندازی کمی نیاز دارند استفاده می شوند. آنها برای موتورهای القایی با قدرت راه اندازی زیاد نیز بکار می روند تا جریان یورشی را کاهش دهند.

فهرست فصول:
    فصل اول: روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی
    فصل دوم: روشهای PWM  در کنترل دور موتور آسنکرون
    فصل سوم: مشخصات کلی و بلوک دیاگرام سیستم
    فصل چهارم: نحوه کنترل
    فصل پنجم: نرم افزار سیستم

تعداد مشاهده:
1052
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:7,758
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي علت تخريب برقگيرهاي 400/230 کیلو ولت پست فيروز بهرام


	بررسي علت تخريب برقگيرهاي 400/230 کیلو ولت پست فيروز بهرام

بخشی از متن:
در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك‌تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه‌هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي‌نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي‌آيد.
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد‌زني) در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به كار مي‌روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره‌برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه                                  
1-1- كليات                                        
1-2- هدف                                        
فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها      
2-1- مقدمه                                        
2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه                        
2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه                            
2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه                    
2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)                    
2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني                    
2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني                    
2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني    
2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار        
2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت                                
2-2-3-1- مقدمه                                
2-2-3-2- خطاهاي زمين                            
2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار                            
2-2-3-4- اثر فرانتي                                
2-2-3-5- تشديد در شبكه                             
2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي                        
فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها  
3-1- مقدمه                                        
3-2- برقگيرهاي اكسيد روي                                
3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي                        
3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها                    
3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي                        
3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي                
3-2-4-1- ولتاژ نامي                                
3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري                    
3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم                        
3-3-4-4- فركانس نامي                            
3-2-4-5- ولتاژ تخليه                                
3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير                        
3-2-4-7- نسبت حفاظتي                            
3-2-4-8- حاشيه حفاظتي                            
3-2-4-9- جريان مبناي برقگير                            
3-2-4-10- ولتاژ مرجع                            
3-2-4-11- جريان دائم برقگير                            
3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير                        
3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي                        
3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير                        
3-2-5- انتخاب برقگيرها                                
3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير                
فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
4-1- مقدمه                                        
4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير                        
4-3- پايين بودن كيفيت قرص‌هاي وريستور                        
4-4- پيرشدن قرص‌هاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان                 
4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرص‌هاي اكسيد روي            
4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها                    
4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه                
4-7-1- پايين‌بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌هاي موجود در محل
4-7-2- پايين‌بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV        
4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره‌برداري از برقگير                 
4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير                
4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير                    
4-8-3- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير            
فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام
5-1- مقدمه                                        
5-2- شناسايي پديده فرورزونانس                            
5-3- فرورزونانس                                    
5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي                        
5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني                
5-4- طبقه‌ بندي مدلهاي فرورزونانس                             
5-4-1- مدل پايه                                
5-4-2- مدل زير هارمونيك                            
5-4-3- مدل شبه پريوديك                            
5-4-4- مدل آشوب گونه                            
5-5- شناسايي فرورزونانس                                
5-6- جمع‌آوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيه‌سازي و بررسي حادثه پست فيروز‌ بهرام    
5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام                    
5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌ افزار emtp            
5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه    
5-7-1-3- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور                        
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور- فيروز بهرام                        
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
6-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات                                
ضمائم 
منابع و مراجع 

تعداد مشاهده:
877
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:3,724
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي (پست دوشان تپه و پست مشيريه)


	بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي (پست دوشان تپه و پست مشيريه)

بخشی از متن:
انرژي توليدي توسط نيروگاهها جهت مصرف بايستي به نقاط مختلف كشور انتقال داده شود زيرا كل توليد يك نيروگاه در بيشتر از مصرف آن منطقه مي باشد بدين منظور انرژي بوجود آمده كه در نقاط ديگر مورد نياز مي باشد توسط خطوط هوائي كه عمدتاً فشار قوي هستند و قادرند با ولتاژهاي بالا انرژي برق را به مسافت هاي دور برسانند و انتقال داده شود. انتقال انرژي الكتريكي توسط خطوط هوائي نياز به پايه هائي كه نگهدارنده سيم باشد دارند اين پايه ها كه نگهدارنده سيم باشد دارند اين پايه ها كه بايستي مشخصات مربوط به نوع خط را دارا باشند بعضي داراي تا چهار سيم براي يك مدار و يا بيشتر مي باشند كه جنس اين پايه ها از نوع فلز مخصوصي گالوانيزه مي باشد كه براساس مشخصات خط و موقعيت زمين از ضخامت معيني برخوردار مي باشد.
قابل توجه مي باشد كه پايه هاي كار گذاشته داراي اهميت فراواني مي باشد زيرا اگر يكي از اين پايه ها ناقص شود و يا صدمه ببيند انتقال انرژي را مختل مي نمايند و باعث ضرر  فراوان مي شود. بطور مثال در چند سال پيش بر اثر ايجاد بهمن تعدادي از دكل هاي بين نيروگاه بندرعباس و تهران فرو ريخت و باعث كمبود شديد برق در مركز شد. بخصوص كه در فصل سرما اين اتفاق رخ داد.

فهرست مطالب:
خطوط انتقال
سيم گارد
گوي حفاظتي
پستها
اجزاء تشكيل دهنده پستها
مقره ها
برق گير
كنتور برق گير
برق گير موجود در پست دوشان تپه
ترانسفور ماتور ولتاژ
ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه
ترانسفورماتور جريان
پارامترهاي اساسي در ترانسفورماتور جريان
C.V.T
تله موج
سكسيونر و انواع آن
بريكر و انواع آن
ترانسفورماتور
علائم اختصاري اتصالات
ساختمان ترانسفورماتور
سيستم خنك كننده
تب چنجر
كنسرواتور
رطوبت گير
خازن
خازن پست دوشان تپه
راكتور
شبكه ارتينگ پست
ولتاژ گام
باكس ها كانالها
انواع شينه بندي در پستهاي فشار قوي
شينه بندي ساده جدا شده
شينه بندي ساده U  شكل
شينه بندي اصلي و انتقالي
شينه بندي دوبل
شينه بندي ۵/۱ كليدي
شينه بندي حلقوي
شينه بندي سه كليدي
اصول كلي در تهيه دياگرام تك خطي
سوئيچ گير هاي ۲۰ كيلو ولت
فهرست مطالب HB
تجهيزات پست مشيريه 
تجهيزات پست دوشان تپه
فهرست منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
773
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:12,679
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی


	بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی

بخشی از متن:
عبارتهاي تنش و كرنش غالباً در موقع استفاده با يكديگر اشتباه مي شوند و بنابراين لازم است در اينجا تعريف روشني از اين در كلمه بيان شود.
كرنش نتيجه تنش است و به صورت تغيير نسبي ابعاد يك شي بيان مي شود، بدين معني كه تغير بعد تقسيم بر بعد اصلي مي شود، به گونه اي كه به عنوان مثال، از نظر طولي كرنش تغييرات طول تقسيم بر طول اصلي است. اين كميتي است كه يك عدد خالص بوده و حاصل تقسيم يك طول بر طول ديگر است و بنابراين ديمانسيون فيزيكي ندارد.
كرنش به روشي مشابه تغيير كميت تقسيم بر كميت اصلي را مي توان براي اندازه گيري هاي سطح و يا حجم تعريف كرد به عنوان مثال، كرنش سطح، عبارتست از تغيير سطح تقسيم بر سطح اصلي و كرنش حجم، تغييرات حجم تقسيم بر حجم اصلي است.
در مقابل، تنش، عبارتست از تقسيم مقدار نيرو بر مقدار سطح. همانگونه كه درمورد يك سيم و يك ميله در تنش كششس و يا فشاي ، بهعنوان مثال، تنش كششي عبارت از نيروي وارده تقسيم بر سطحي كه نيرو به آن وارد مي شود كه آن سطح،سطح  مقطع سيم و يا ميله است. درمورد موادي مانند مايعات و يا گازها، كه مي توانند در تمام جهات به طور يكنواخت فشرده شوند، تنش كلي نيرو بر واحد سطح است كه همان فشار وارده است و كرنش تغيير حجم تقسيم بر حجم اصلي است. عمومي ترين ترانسديوسرهاي كرنش از نوع تنش مكانيكي كششي (Tensile mechanical stress) هستند. اندازه گيري كرنش، اجازه مي دهد كه مقدار تنش با دانستن مدول الاستيك (Elastic modulus) قابل محاسبه باشد. تعريف هر نوع از ضريب كشساني كرنش/ تنش است (كه داراي واحد تنش است، چون كرنش واحد فيزيكي ندارد) و كاربردي ترين مدول الاستيك، مدول خطي يانگ، مدول برشي (پيچش)و مدول بولك (فشار) است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کرنش و فشار
۱-۱-کرنش مکانیکی
۱-۲-تداخل سنجی
۱-۳-روشهای فیبر نوری
۱-۴-گیجهای فشار
۱-۵-فشار گازی کم
۱-۶-گیجهای یونیزاسیون
۱-۷-استفاده از ترانسدیوسر
فصل دوم : موقعیت، جهت، فاصله و حرکت
۲-۱-موقعیت
۲-۲-جهت
۲-۳-اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع
۲-۴-فاصله پیموده شده
۲-۵-سیستمهای شتاب سنج
۲-۶-دوران
فصل سوم: سنسورهای دما و ترانسدیوسرهای حرارتی
۳-۱-گرما و دما
۳-۲-نوار بی متال
۳-۳-انبساط مایع و گاز
۳-۴-ترموکوپلها
۳-۵-سنسورهای مقاومت فلزی
۳-۶-ترمیستورها
۳-۷-تشخیص انرژی گرمایی تابشی
۳-۸-آشکارسازهای پایروالکتریک
۳-۹-ترانسدیوسرهای حرارتی
۳-۱۰-ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی
فصل چهارم: جامدات، مایعات و گازها
۴-۱-جرم و حجم
۴-۲-سنسورهای الکترونیک
۴-۳-آشکارسازهای مجاورتی
۴-۴-سطح مایعات
۴-۵-سنسورهای جریان مایع
۴-۶-زمان سنجی
۴-۷-گازها
۴-۸-ویسکوزیته (گران روی)
فصل پنجم: فرآیندها
۵-۱-فرآیندهای صنعتی
۵-۲-بررسی رفتارهای کلی فرآیندهای صنعتی
۵-۳-روشهای عملی تعیین تابع تبدیل فرآیندها
فصل ششم: کنترل کننده ها
۶-۱-کنترل کننده ها
۶-۲-کنترل کننده ها از نظر انرژی محرکه
۶-۳-کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل
۶-۴-اصل کلی ایجاد عملیات در کنترل کننده ها
۶-۵-کنترل کننده های الکتریکی
۶-۶-کنترل کننده های بادی
۶-۷-کنترل کننده های هیدرولیکی
۶-۸-انتخاب کنترل کننده ها
۶-۹-تنظیم کنترل کننده ها
۶-۱۰-جبرانسازی در سیستمهای کنترل صنعتی
فصل هفتم: عناصر نهایی و محرک ها
۷-۱-شیرها
۷-۲-محرک ها
۷-۳-تثبیت کننده شیر
۷-۴-شیرهای مخصوص
۷-۵-تقویت کننده ها
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
898
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 364

حجم فایل:4,790
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري و انژكتوري و مقايسه آنها


	بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري و انژكتوري و مقايسه آنها

چكيده:
در ابتدا به نحوه عملكرد سيستم سوخت رساني كاربراتوري پرداخته ، سپس به چگونگي اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختيم و ديديم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسيار ساده اي داشت) و پيچيده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در حالتهاي مختلف نظير استارت زدن- كار با دور آرام- كار با دور زياد و از اين گونه موارد … باز هم نواقص زيادي در كاركرد كاربراتور مشاهده مي شود. شايد به همين خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سيستم پيشرفته انژكتور (تزريق سوخت) استفاده كنند.
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم تزريق سوخت سابقه تاريخي درازي دارد . اما چرا اين وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شايد به دليل اين كه در آن روزگار هزينه چنين كاري بسيار سنگين بوده و يا اينكه مشكل كامپيوتر بوده ، بهرحال در اين خصوص به تفصيل قبلاً صحبت كرديم . در هر صورت در چند سال اخير زمينه مناسب براي چنين حركتي فراهم شده و اين حركت نيز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نيز رسيده. حال به اختصار اگر در مورد مزاياي سيستم رساني انژكتوري نسبت به كاربراتوري بخواهيم صحبت كنيم مي توانيم به اين موارد بطور كلي اشاره كنيم؛ تنظيم بودن خودرو به مدت زمان بيشتر و نياز كمتر به تنظيم هاي پي در پي. نسبت سوخت و هواي متناسب تر با حالت و وضعيتي كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگيري از احتراق ناقص و ايجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه اين موارد يعني تاثير مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاينده ها.

فهرست مطالب:
مقدمه
کاربراتورها
سیستم سوخت رسانی کاربراتور
ساختمان کاربراتور و اعمال آن
کاربراتور ازنظرجریان هوا
کاربراتور پیکان
طرز کار کاربراتور ونتوری متغیر
لاستیک کاربراتور (دیافراگم) ش
پمپ دستی
باک بنزین (مخزن سوخت)
لوله خروجی باک
بنزین نما
سیستم اصلی اندازه گیری
کنترل مخلوط
سوزن اندازه گیری
کنترل مکش از پشت
کنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع
کنترل مخلوط برای توان حداکثر
قطع دور آرام (خاموش کردن)
سیستم دور آرام
پمپ شتاب
ساسات
راه اندازی
کاربراتور پاششی
سیستم سوخت رسانی انژکتوری
انواع سیستم تزریق سوخت الکترونیکی EFI
سیستم EFI مدل D (نوع کنترل با فشار مانیفولد)
سیستم EFI مدل L (نوع کنترل با جریان هوا)
ساختار سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)
جریان سوخت
تشخیص حجم هوای مکش
کنترل حجم تزریق پایه
دوره زمانی تزریق و زمان بندی تزریق
انژکتور استارت سرد
شیر هوا (Aire valve)
اجزاء سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)
سیستم تنفس یا مکش هوا
سیستم کنترل الکترونیکی
پمپ توربینی
شیر تعدیل فشار (relief valve)
شیر یکطرفه (check valve)
شیر یکطرفه (check valve)
پمپ
کنترل پمپ سوخت
عملکرد کنترل پمپ سوخت
کنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI) از نوع D
کنترل سرعت پمپ سوخت
فیلتر سوخت
میراکننده نوسانات فشار سوخت
رگولاتور فشار
انژکتورها
انواع انژکتور
براساس شکل اتصال جریان الکتریکی به انژکتور
مدار الکتریکی انژکتور
مقاومت سلونوئید
انواع مختلف مقاومت سلونوئید
روش کارکرد انژکتورها
انژکتور استارت سرد
عملکرد و ساختار انژکتور استارت سرد
سویچ زمانی انژکتور استارت سرد
مدار الکتریکی انژکتور استارت سرد
بدنه دریچه گاز
ساختمان بدنه دریچه گاز
پیچ تنظیم سرعت هرزگرد موتور
شیر هوا
شیر هوا از نوع بی متال
ساختمان شیر هوا
شیر هوا از نوع مومی
عملکرد و ساختار شیر هوا
محفظه مکش هوا و مانیفولد مکش
بررسی چگونگی عملکرد سیستم کنترل الکترونیکی (ECU) و تاثیرات اشکالات موجود
در سیستم (ECU ) در عملکرد موتور
سنسورها و عملکرد آنها
اتصالات واحد ECU سیستم EFI
عملکرد و ساختار فلومتر
چگونه حجم هوای مکش مشخص می گردد
پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد
صفحه جبران کننده و محفظه میرا کننده نوسانات حرکت هوا
سویچ پمپ سوخت
انواع دیگر فلومتر
نوع جریان هوای کردابی یا پیچشی نوری کارمن
سنسور فشار مانیفولد (vacuum sensor)
مدار الکتریکی فلومتر هوا
سنسور موقعیت دریچه گاز
ساختمان سنسور
نقطه دور هرزگرد (IDL)
نقطه قدرت (Power Point)
عدم تماس نقاط
نوسان قدرت موتور (Hunting)
مدار الکتریکی سنسور موقعیت دریچه گاز
سنسور درجه حرارت آب رادیاتور (THW)
مدار الکتریکی سنسور درجه حرارت آب رادیاتور
سنسور درجه حرارت هوای مکش
مقدار الکتریکی سنسور درجه حرارت هوای ورودی
سیگنال جرقه موتور (IG)
سیگنال استارت (STA)
رله اصلی سیستم تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)
سنسور اکسیژن
کنترل زمان بندی تزریق
کنترل حجم تزریق
حجم تزریق پایه
تصحیحات تزریق
غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور
غنی سازی طی گرم شدن موتور
تصحیح درجه حرارت هوای مکش
غنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتور
غنی سازی در دور قدرت
تصحیح ولتاژ
دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق
دوره زمانی تصحیح ولتاژ
غنی سازی در طی شتاب گیری
تصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)
مثالهایی از تصحیح تزریق
تشخیص عیب
روشهای عیب یابی
واماندگی موتور
استارت شدن ضعیف
قابلیت رانندگی ضعیف
دور هرزگرد غیر هموار و خشن
فقط عیبهای اصلی سیستم EFI در اینجا لیست شده است .
روغن موتور
آب رادیاتور
ترمینالهای باطری و مجموعه باطری
صافی هوا
تسمه ها
شمع جرقه
دلکو
تایمینگ یا زمانبندی جرقه زنی
بررسی تفاوتهای سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری
تولید مخلوط سوخت و هوا در کاربراتور
سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)
شرایط رانندگی و نسبت سوخت وهوا در طی استارت زدن موتور
سیستم EFI
هنگامی که موتور سرد است
در هنگام شتاب گیری
در هنگام گرفتن قدرت بالا از موتور
شکل و ترکیب سیستم ترزیق سوخت الکترونیکی (EFI)
امکان مخلوط سوخت و هوای یکنواخت برای هر سیلندر
امکان ایجاد نسبت سوخت و هوای دقیق در تمام دامنه های سرعت دورانی موتور
پاسخ مناسب نسبت به تغییرات زاویه دریچه گاز
قطع سوخت در طی کاهش شتاب
مکش موثر مخلوط سوخت وهوا
نقش وسایل نقلیه (بویژه سیستم سوخت رسانی ) در آلودگی هوا
نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا
تأثیرات Sox بر روی انسان ها
سوخت ها به چند طریق محیط زیست را آلوده می کنند
نتیجه
مراجع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1292
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 188

حجم فایل:4,331
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي رابطه بين تيپ‌ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان


	بررسي رابطه بين تيپ‌ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان 120 نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.
1- پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.
2- پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:
1- بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.
2- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ESTJ” هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.
3- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ISTJ” هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.
4- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “”ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.
5- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ISTP” هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.
نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش
۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها
۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱-۷- تعاریف اصطلاحات
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ شخصیت
۲-۲ تعاریف شخصیت
۲-۳ حوزه‌های شخصیت
۲-۳-۱ ساختار
۲-۳-۲ فرآیند
۲-۳-۳ رشد و نمو
۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار
۲-۴ مضامین عمده در نظریه شخصیت
۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن
۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار
۲-۴-۳ رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود
۲-۴-۴ اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار
۲-۵ نظریه‌های شخصیت
۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت
۲-۵-۲ زیگموند فروید
۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):
۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار
۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن
۲-۶ نظریه نوروان کاوی
۲-۶-۱ کار گوستاو یونگ
۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ
۲-۷ روان شناسی فردی
۲-۷-۱ آلفرد آدلر
۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر
۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی
۲-۸-۱ کارن هورنای
۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای
۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی
۲-۹-۱ هری استاک سالیوان
۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان
۲-۱۰ تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)
۲-۱۰-۱ کارل راجرز
۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز
۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز
۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز
۲-۱۱ نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت
۲-۱۱-۱آبراهام مازلو
۲-۱۲ نظریه رویکرد صفات در شخصیت
۲-۱۲-۱گوردون آلپورت
۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت
۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت
۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک
۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک
۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت
۲-۱۴ نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات
۲-۱۴-۱ریموند کوته
۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت
۲-۱۵ نظریات رابطه شغل و شخصیت
۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A
۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B
۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل
۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل
۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی
۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس.
۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت
۲-۱۶-۵خطر پذیری
۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن
۲-۱۷-۱ شخصیت در قرآن
۲-۱۸ تیپ شناسی
۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی
۲-۱۹-۱ زندگینامه
۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت
۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ
۲-۲۰ ظریه ساخت بدن و خلق وخوی
۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی)
۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:
۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی
۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ
۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی
۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی
۲-۲۳-۴ روابط کارکردی
۲-۲۳-۵ انواع کارکرد
۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ
۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه
۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی
۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی
۲-۲۴ اثر بخشی
۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف
۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون:
۲-۲۵-۲ سی‌شور:
۲-۲۵-۳ آرجریس:
۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن:
۲-۲۵-۵ مالفورد:
۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد
۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد
۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس
۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش
۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران:
۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز:
۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز:
۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی
۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی
۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
۲-۲۸ مدلهای ارزیابی اثربخشی
۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت
۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف
۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع
۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی
۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع
۲-۳۰ کارهای دیگران
۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی
۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور
۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
۲-۳۰-۲ اثر بخشی
۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۲-۳۰-۲-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری
۲-۳۲ لگوی نظری پژوهش
فصل سوم: توصیف داده ها
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش اجرای پژوهش
۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه
۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها
۳-۳-۱ تاریخچه و توصیف (MBTI)
۳-۳-۲ نمره گذاری پاسخنامه
۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه
۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها
۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز
۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی:
۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه
۳-۵-۴ اعتبار زمانی
۳-۶ محاسبه روایی:
۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز
۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی:
۳-۷ روش‌های آماری
۳-۸ ویژگی‌های تحقیق:
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق
۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول
۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم
۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم
۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش
۵-۲ نتایج فرضیه اصلی
۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول
۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم
۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم
۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم
۵-۷ نتیجه گیری کلی
۵-۸ محدودیتها
۵-۹ پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده  انگلیسی

تعداد مشاهده:
813
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 206

حجم فایل:487
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال


	بررسی هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال

مقدمه:
موقعيت جغرافيايي ايران بگونه اي است كه همواره مورد سكونت انسانها از هزاران سال پيش از تاريخ قرار گرفته است. نجد ايران مثلثي است بين دو فرورفتگي خليج فارس در جنوب و درياي خزر در شمال. كوههاي مغرب يا سلسله زاگراس از شمال غربي به جنوب شرقي امتداد يافته است و سلسله جبال البرز در قسمت شمالي مثلث مذكور قرار گرفته است.
به شهادت تاريخ و گواهي باستانشناساني كه از سالها قبل از اين، در مناطق مختلف و بر روي آثار بجاي مانده از ايران باستان كند و كاو مي كردند نجدايران از جمله اوليه نواحي سكونت بشر اوليه بوده است. در قسمت داخلي نجد ايران از جمله مناطقي كه مورد سكونت قرار گرفته است دشت پهناور خوزستان يا سوزياناي  قديم است اين دشت كه در قسمت جنوب غربي قرار گرفته است همان امتداد دشت بين النهرين است.
تحقيقات باستانشناسي نشان داده است كه انسان عهد حجر كه تازه از كوه فرود آمده و در دشت سكونت گزيده بود بر روي مسير كماني شكل اطراف كوير نمك واقع در مركز ايران ساكن شد. (هزاره پنجم ق.م) از جمله قرارگاههاي انساني بر روي اين مسير سيلك كاشان، قم، ساوه، ري و دامغان است.
بشر اوليه تا زماني كه يكجا نشيني را آغاز نكرد نتوانست به طور مطلوب از صنايع مختلف از جمله سفالگري، كشاورزي، دامداري و غيره بهره لازم را ببرد. اگرچه باستانشناسان، قديمي ترين ظروف گلي حرارت ديده را به هشت هزار ق.م نسبت مي‌دهند و نمونه آن در غار كمربند در نزديكي بهشهر بدست آمده ليكن سفالهاي اين دوره ضخيم، كم پخت، شكننده، خشن، قهوه اي رنگ و بدون نقش است و در آن مقدار زيادي علف به عنوان شاموت  بكار رفته است و اين نشاندهنده آن است كه سفال در اين سالها در مرحله ابتدايي پيشرفت خود بوده است و احتمالاً مدت زمان زيادي از استفاده پوسته كاسه اي گياهان و قطعات سنگي با سطح مقعر به عنوان ظرف نگذشته بوده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
1- اهميت هنرهاي ايران (تزئينات و آرايه ها)
2- سفال و سفالگري معرف فعاليت جوامع بشري
تعريف سفال
سفال ايران در دوران پيش از تاريخ
تزئين بر روي سفال پيش از تاريخ ايران
سير تحول سفال از پيش از تاريخ تا عصر حاضر در ايران
الف- مناطق مهم باستاني در ارتباط با سفال
شوش I به تفكيك لايه ها
3- چگونگي شكل گيري نقوش تزئيني (آرايه هاي حيواني) بر سفال
4- مفاهيم نقوش حيواني در سفالينه هاي كهن ايران
مفهوم نقش بزكوهي
قوچ
مفهوم نقش اسب
مفهوم نقش پلنگ
مفهوم نقش مار
مفهوم نقش ماهي
مفهوم نقش آب
مفهوم نقش پرنده
فصل دوم
1- نقش برجسته و نمودهاي آن در هنر ايران
2- تكنيك هاي اجراي نقش برجسته بر سفال
الف- موادو مصالح
ب- ابزار
ج- طرح
د- اجرا
ه- پخت
فصل سوم
گزارش كار عملي
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
235
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:452
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته هنر

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش