شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم


	شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

بخشی از متن:
سياحت و گردشگري سابقه اي به تاريخ بشريت دارد. بشر پس از يكجانشيني و پس از رفع نياز به مسكن و غذا عامل ديگري براي تغيير مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پي شناخت ساير سرزمين  ها و تمدن ها تصميم به سفر گرفتند.
بعد از انقلاب صنعتي انديشه جهانگردي جديد براي اولين بار شكل گرفت و گردشگري بواسطه  خاصيت اشتغالزايي و كسب درآمد به يك صنعت جديد تبديل شد و از آن زمان به بعد اين صنعت رو به رشد بوده در كشورهاي پيشرفته با يك برنامه ريزي مناسب و ايجاد زيرساخت هاي صحيح، از آن به عنوان يكي از راه هاي پيشرفت و توسعه استفاده شد.
صنعت گردشگري بواسطه درآمد بالا و اشتغالزايي جزء سه صنعت برتر دنيا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت مي باشد. گردشگري نقش بسزايي در پيوستگي و نزديك شدن روابط سياسي و بين المللي دارد و مي تواند به عنوان يكي از عوامل صلح و آرامش در سطح بين المللي محسوب شود.
علاوه بر آن فرهنگ هاي ملتهاي گوناگون را به هم نزديك و باعث تفاهم فرهنگي مي گردد.
گردشگري باعث افزايش سطح سواد، تغيير نگاه مردم به زندگي، سطح بهداشت، رفاه اجتماعي و … ميزبان مي شود و مهمترين بخش گردشگري ، نگاه اقتصادي گردشگري است. مساله اي كه امروزه توجه اكثر دولتها و اقتصادانها را به خود جلب نموده است. مورد بعدي كه به بخش توريسم مربوط مي شود و يكي از عوامل توسعه به شمار مي رود بحث ارتقاي فرهنگي و تاثيرگذاري فرهنگي مي باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

۱-۱  طرح مساله
۱-۲  اهمیت و ضرروت تحقیق
۱-۳  پیشینه تحقیق
۱-۴  اهداف تحقیق
۱-۵  سوالات تحقیق
۱-۶  فرضیه های تحقیق
۱-۷  قلمرو تحقیق
۱-۸  روش و مراحل تحقیق
۱-۹  تنگناها و محدودیت های تحقیق
فصل دوم : چارچوب نظری
۲-۱ تاریخچه جهانگردی در جهان
۲-۲ جهانگردی در ایران
۲-۲-۲  دوران بعد از اسلام (دوران اسلامی)
۲-۳ تعریف اصطلاحات
۲-۴ تعریف و مفهوم جهانگردی
۲-۳-۱ جهانگردی
۲-۳-۲ جهانگرد (بازدید کننده یک شبه)
۲-۵ انواع گردشگری
۲-۵-۱ گردشگر یک روزه
۲-۵-۲ مسافر – سفر
۲-۵-۳ گردشگری ورزشی
۲-۵-۶ اکوتوریسم در ایران
۲-۵-۷ گردشگری فرهنگی
۲-۵-۸ گردشگری پایدار
۲-۶ گردشگری پسامدرن و ضرورت شناخت آن
۲-۷ نگاه ایران امروز به گردشگری
۲-۸ اهداف سازمان ایرانگردی و جهانگردی
۲-۹ اهداف توسعه جهانگردی
۲-۱۰ شکل های توسعه جهانگردی
۲-۱۱ تعاریف قطب توریستی
۲-۱۱-۱ انواع قطب های توریستی براساس انگیزه گردشگری
۲-۱۲ برنامه ملی توسعه گردشگری ایران
۲-۱۳ برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه
۲-۱۴ گردشگری و آموزش
۲-۱۵ بازاریابی گردشگری
۲-۱۶ ابعاد و تاثیرات جهانگردی
۲-۱۶-۱ جنبه اقتصادی و درآمدزایی جهانگردی
۲-۱۶-۲ جنبه های سیاسی جهانگردی
۲-۱۶-۳ جنبه اجتماعی گردشگری
۲-۱۶-۳-۱ جنبة فرهنگ پذیری
۲-۱۶-۳-۲ جنبة فرهنگ گذاری
۲-۱۶-۳-۳ تاثیرات متقابل فرهنگی
۲-۱۷ تعریف فرهنگ
۲-۱۷-۱ ویژگی های مهم فرهنگ
۲-۱۷-۲ کارکردهای مهم فرهنگ
۲-۱۷-۳ ابعاد فرهنگ
۲-۱۷-۴ شاخصه های فرهنگ
۱۲-۱۸ صنایع دستی رسانه هویت ملی یا فرهنگی
۲-۱۹ صنایع دستی- تعاریف و مفاهیم
۲-۱۹-۱ ویژگی های عمومی صنایع دستی
۲-۱۹-۲ ویژگی های صنایع دستی روستایی
۲-۲۰ انواع صنایع دستی
۲-۲۰-۱ آشنایی با رشته های متنوع صنایع دستی
۲-۲۱ راهکارهائی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در ایران و اما راهکارها و پیشنهادات
فصل سوم: ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان اصفهان
۳-۱ جغرافیای طبیعی
۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و  تقسیمات سیاسی استان اصفهان
۳-۲ جغرافیای طبیعی استان اصفهان
۳-۲-۱ ناهمواریها
۳-۲-۲ نقش توپوگرافی در شکل گیری و جذب جمعیت در شهر اصفهان
۳-۲-۳ آب وهوای اصفهان
۳-۲-۴ دما
۳-۲-۵ بارش
۳-۲-۶ باد
۳-۲-۷ زمین شناسی و زلزله
۳-۲-۸ منابع زیرزمینی (گاز، نفت، آب و …)
۳-۲-۹ پوشش گیاهی استان
۳-۲-۱۰ مراتع استان اصفهان
۳-۳ جغرافیای انسانی
۳-۳-۱ بیان مفاهیم و تعاریف
۳-۳-۲ علل وجود شهر اصفهان
۳-۳-۳ استان اصفهان
۳-۳-۴ اصفهان در دوران صفویه
۳-۴ بررسی مطالعات و ویژگی های انسانی
۳-۴-۲- بررسی جمعیت و نرخ رشد استان اصفهان در طی دو دهه
۳-۴-۳- تفکیک جمعیت استان اصفهان بر حسب نقاط شهری و روستایی
۳-۴-۴ جمعیت بر حسب سن
۳-۴-۵ هرم سنی
۳-۴-۶ جمعیت شهرهای استان
۳-۴-۷جمعیت بر حسب دین
۳-۴-۸ زاد ولد و مرگ و میر
۳-۴-۹ تراکم نسبی
۳-۴-۱۰ازدواج و طلاق
۳-۴-۱۱ سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی
۳-۵ شبکه های ارتباطی
۳-۵-۱ راههای استان اصفهان
۳-۵-۲طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههای راه آهن در استان
۳-۵-۳ انواع راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان
۳-۵-۴ پروازهای اصفهان
۳-۶جاذبه های گردشگری اصفهان
۳-۶-۱ چهار باغ
۳-۶-۲ زاینده رود و مادیهای آن
۳-۶-۳ باغ پرندگان
۳-۶-۴ باغ غدیر
۳-۶-۵ باغ گلها
۳-۶-۶ موزه ها
۳-۶-۷ تفرجگاه مذهبی
۳-۶-۸ آثار تاریخی
۳-۶-۹ مورهای گردشگری
فصل چهارم: صنایع دستی اصفهان
۴-۱ اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستی ایران
۴-۲ انواع صنایع دستی اصفهان
۴-۲-۱ پاپیه ماشه← Daper Macheh
4-2-2 پریوار بافی ← Traditional Weaving
4-2-3 پریوار دوزی ← Braiding
4-2-4 پیله دوزی← Braiding
4-2-5 تذهیب ← Illustrating
4-2-6 خورجین بافی←Trabitional weaving
4-2-7 دواتگری metal works
4-2-8 سفال گری←Pottery
4-2-9 شرفه دوزی Braiding
4-2-10 شمسه دوزی   Braiding
4-2-11 ضریح سازی
۴-۲-۱۲ طلاکوبی روی فولاد
۴-۲-۱۳ غبا باقی(aba bafi) Taditional cloth weaving
4-2-14 علم سازی(علامت سازی)
۴-۲-۱۵ فیروزکوبی Turquoise (Firozikobi)
4-2-16 قالی گل برجسته(ghali gol barjasteh) Relief carpet
4-2-17 قلمزنی (Ghalam/ani) Engraving- Chiseling
4-2-18 قملکار(Ghalamkar) Traditional Printed cloth
4-2-19 قملکار نقاشی (Ghalamkar naghashi) Traditinal printed cloth
4-2-20 کاشی کاری سنتی (kashi kari) Traditional Tile working
4-2-21 کاشی معرق (Kashr mooaragh) Inlaid tile works
4-2-22 کاشی هفت رنگ (kasht haft rang)Tile working
4-2-23 کاربندی (karbandi)Traditional work
4-2-24 کاغذسازی سنتی (kazhaz sazi)Paper making
4-2-25 گچ بری(gach bori) Traditional Plaster Work
4-2-26 گره چینی (Gereh chini) Straw and wooden works
4-2-27 گلابتون دوزی Braiding
4-2-28 گیوه بافی (Giveh bafi) Traditional foot
4-2-29 مجری سازی Metalic handicrafts(mejri sazi)
4-2-30 مروارید دوزی Braiding (morvand dozi)
4-2-31 مسگری(mesgari) Metalic handicrafts
4-2-32 مشبک دوزی (moshabak dozi) Braiding
4-2-33 مشبک فلز (moshabak felez)Metalic handicrafts
4-2-34 مضاعف دوزی (mozaaf dizi) Braiding
4-2-35 میناکاری(Mina Kari) Enamel
4-2-36 مینای نقاشی (Mina)  Enamelled works
4-2-37 نقاشی قهوه خانه ای (naghasi ghahvekhanehee) Traditional painting
4-2-38 نگارگری ( Negargari)Fine Arts
4-2-39 یراق دوزی Braiding(yaragh dozi)
4-3 صنایع دستی منسوخ و کم رونق در اصفهان
۴-۴ صنایع دستی و توسعه گردشگری پایدار
۴-۵ صنایع دستی به عنوان یک محصول
۴-۶ اقتصاد صنایع دستی
۴-۷ فناوری بومی و صنایع دستی
۴-۸ ویژگی های تولید صنایع دستی
۴-۸-۱ تجارت منصفانه صنایع دستی
۴-۹ جهانی سازی و صنایع دستی
منابع و مآخذ
۴-۱۰ تجلی ذوق ایرانی در صنایع دستی
۴-۱۱ نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران
۴-۱۲ نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال
۴-۱۳ نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سالانه
۴-۱۴ نقش صنایع دستی در تولید ملی
۴-۱۵ نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی
۴-۱۶ نقش صنایع دستی در توسعه صادرات
۴-۱۷ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی
۴-۱۸ تبلور صنایع دستی در هم پیوندی آفرینش های هنری و دانش فنی
۴-۱۹ در رونق صنایع دستی ICTنقش
۴-۲۰ «بررسی موانع پیوندهای صنعت جهانگردی و صنایع دستی در جهانگردی پایدار»
۴-۲۰-۱ بررسی رشد اقتصادی
۴-۲۰-۲ تاثیرات صنعت گردشگران در تعامل با صنایع دستی بر اقتصاد ملی
۴-۲۰-۳ بررسی حساب اقماری گردشگری (TSA) و نقش آن در صنایع دستی
۴-۲۱-۴صنایع دستی و صنعت توریسم
۱- چرا در سفر خرید می کنیم؟
۴-۲۲ جایگاه صنایع دستی در تولید کشور
۴-۲۲-۱ مجموع نمرات شاغل در این صنعت
۴-۲۲-۲ درآمد حاصله
۴-۲۲-۳ پراکندگی در کل کشور
۴-۲۲-۴ سهولت ایجاد مراکز تولید
۴-۲۲-۵ نیاز به سرمایه گذاری اندک جهت تولید در مقایسه با صنایع دیگر
۴-۲۲-۶ امکان تـأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی
۴-۲۲-۷ بالا بودن ارزش افزوده آنها در مقایسه با صنایع دیگر
۴-۲۲-۸ بالا بودن میزان صادرات صنایع دستی و فرش در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی  
۴-۲۳ وضعیت صادرات صنایع دستی و فرش و مقایسه آن با صادرات جهان
۴-۲۳-۱ موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی
۴-۲۳-۲ راه حل ساده تر از استفاده از توریستها وجهانگردان
۴-۲۴ مقایسه آمار تعداد توریست وارده به ایران و صادرات صنایع دستی به آن کشور (سال ۱۳۶۹) 
۴-۲۷ اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی و جایگاه آن در برنامه های توسعه

تعداد مشاهده:
1059
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 390

حجم فایل:1,211
کیلوبایت


 قیمت:


7,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان مدیریت گردشگری و توریسم

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی نقش توریسم و گردشگری در اقتصاد ایران


	بررسی نقش توریسم و گردشگری در اقتصاد ایران

بخشی از پیشگفتار:
صنعت جهانگردي در ايران از نيم قرن پيش با تشكيل اداره اي به نام «امور جهانگردي» در وزارت كشور شكل گرفت، تا فعاليت هايي در زمينه ايجاد تسهيلات مربوط به اين صنعت را انجام دهد. اداره «امور جهانگردي» در سال 1320 جاي خود را به «شوراي عالي جهانگردي» داد. اين سازمان كه به عنوان متولي بخش جهانگردي در كشور محسوب مي شود، در طي ساليان متمادي، كه بيش از هفتاد سال از عمرآن ميگذرد، دستخوش تغييرات و تحولات گوناگوني گرديد.
نهايتاَ در سال 1383 با ارائة لايحه دولت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي با عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و زير نظر رياست جمهوري شكل تازه اي به خود گرفت. تا بتواند با ايجاد راهكارهاي مناسب، جهت بهره برداري از ظرفيتها و قابليتهاي بالقوه گردشگري در كشورمان سالانه پذیراي تعداد زيادي جهانگرد باشد.
در طي سالهايي كه از زمان تشكيل اين سازمان مي گذرد، همواره برنامه ها و طرح هاي متعددي جهت توسعة جهانگردي كشور، مطرح و گاهي نيز اجرا شده است.
يك از برنامه هايي كه در اواسط دهه 40 و در اوابل دهة 50 با توجه به درآمد هنگفت ناشي از فروش نفت و روياي تبديل شده ايران به جرگة كشورهاي پيشرفتة صنعتي جهان مطرح گرديد.
اين برنامه كه در قالب برنامه عمراني پنج ساله چهارم كشور (51-46) جهانگردي به عنوان يك بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350، يك سال قبل از پايان برنامه عمراني چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردي ايران، بين سازمان برنامه و شركت خارجي توريست كنسولت منعقد شد. …

فهرست مطالب:
پیشگفتار
صنعت جهانگردي ايران بعد ازانقلاب
الف) عوامل درونی
ب) عوامل دروني
عدم نگاه اقتصادي مانعي براي توسعه گردشگري
موازنه منفي جهانگردي در ايران يك خطر است
گردشگري 2 برابر نفت سود دارد
نقش صنعت توریسم در اقتصاد و مقایسه ان با ایران
اقتصاد توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار
اما توریسم ورزشی چیست و توریست ورزشی کیست؟
توريسم در اقتصاد كنيا
صنعت توریسم در استان مازندران
مشکلات و تنگناهای بخش توریسم در استان مازندران
پیشنهادات
صنعت توریسم و جایگاه اقتصادی آن در ایران
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
827
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:290
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته گردشگری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت استان همدان


	پاورپوینت استان همدان

مقدمه:
استان همدان باحدود 19491 كيلومترمربع درغرب ايران 1/2در صد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد که بين 33 درجه و59 دقيقه تا 35 درجه و44 دقيقه عرض شمالي و47 درجه و47 دقيقه تا 49 درجه و30دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان‌هاي زنجان و قزوين و از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مركزي و از غرب به استان كرمانشاه و قسمتي از استان كردستان محدود مي‌شود. براساس آخرين تقسيمات كشوري استان همدان داراي 9 شهرستان ( همدان ـ بهارـ رزن ـ اسدآباد ـ تويسركان ـ نهاوند ـ ملاير ـ كبودرآهنگ و فامنين )  27 شهر ، 23 بخش، 73دهستان و 1085 آبادي داراي سكنه است .(پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور) و شهرهای آن عبارتند از: همدان، ملایر ، تویسرکان ، نهاوند ، اسدآباد ، کبودرآهنگ ، بهار ، رزن ، لالجین ، مریانج ، فامنین ،صالح آباد، قروه درجزین، سرکان، سامن، فیروزان، ازندریان، دمق، فرسفج، قهاوند و جورقان و بخش های تابعه در همدان: مرکزی، شراء، فامنین، در ملایر: مرکزی، جوکار، سامن، در نهاوند: مرکزی، خزل، در تویسرکان: مرکزی، قلقل رود، در اسدآباد: مرکزی، در کبودرآهنگ: مرکزی، گل تپه و شیرین سو، در رزن: مرکزی، قروه درجزین و سردرود و در بهار: مرکزی، صالح آباد و لالجین.

تعداد مشاهده:
8479
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: PPT

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:901
کیلوبایت


 قیمت:


16,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت ارائه دانشجویی و استفاده شخصی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه


	ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه

فصل چهارم پایان نامه با موضوع ویژگی های اقتصادی موثر بر گردشگری با اثبات 7 فرضیه
قسمتی از متن:

در این فصل به چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته خواهد شد. روند موضوعی این فصل از تحقیق، آمار توصیفی به سمت آمار استنباطی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  افزار SPSS نسخه­ی 16 و برای رسم نمودار ها و جداول از نرم افزار  EXCEL استفاده شده است. نتایج فرض­های این تحقیق در سطح معنی­داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، محاسبه شده است.
4- 2  توصیف داده ها
داده های جمع آوری شده در این تحقیق مربوط به تعداد ده روستا و 165 خانوار از شهرستان گرکان می باشد. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیر های مربوطه  و در انتها با استفاده از آمار استنباطی به آزمون فرضیه های این تحقیق پرداخته خواهد شد.

تعداد مشاهده:
1893
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:228
کیلوبایت


 قیمت:


15,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته گردشگری، مدیریت، روانشناسی و …

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردی


	پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردی

بخشی از متن:
هر کس با مراعات بهداشت قادر است از لحاظ جسمانی روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار گرفته و وظیفه‌ای را که نسبت به خود و افراد خانواده و جامعه خود دارد به خوبی ادا کند. سلامت هرگز به عنوان هدیه به دست انسان نمی‌رسد مگر آنکه برای تحصیل آن کوشش کند تا بتواند تغییرات مثبتی در رفتار خود ایجاد کند.

تعداد مشاهده:
2365
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:629
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  اطلاعات عمومي براي كوهنوردان و طبيعت گردان
  مناسب جهت ارائه كلاسي

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب پاورپوينت و قابل ويرايش

اكوتوريسم (Ecotourism)


	اكوتوريسم (Ecotourism)

بخشی از متن:
توریسم مجموعه تعامل هایی است که در فرایند جذب و میمانداری بیت توریست ها، سازمانهای مسافرتی، دولتهای مبدا و میزبان و مردم محلی برقرار می شود.
در این فایل 18 صفحه ای به بررسی مبحث اکوتوریسم پرداخته شده است.

تعداد مشاهده:
2331
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:1,823
کیلوبایت


 قیمت:


1,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته گردشگری و توریسم

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب PDF

جاذبه هاي كوير


	جاذبه هاي كوير

فهرست مطالب:
کویر، آنجا که زمین آسمان به هم می پیوندد
اهمیت اکوتوریسم در مناطق کویری و بیابانی
منابع گردشگری طبیعی
منابع گردشگری انسانی
فعالیتهای گردشگری
پتانسیلهای بیابان گردی در ایران
کویر و بیابانهای ایران (به عنوان عوارض طبیعی نا مساعد) از جاذبه های مهم توریستی
خلاصه ای از جاذبه ها و زیبائیهای کویر و بیابان
– کویرها (نمک زارها)
الف- کویرهای گیاهدار
ب- کویرهای فاقد گیاه
– بیابان ها
کویرها، نمک زارهای بسیار زیبا و دیدنی (کویرها یا نمک زارهای لوت)
کرمان

تعداد مشاهده:
3215
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:930
کیلوبایت


 قیمت:


2,300 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده علاقه مندان به گردشگری و دانشجویان این رشته

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب pdf

گردشگري در روستا


	گردشگري در روستا

مقدمه:
 امروزه یکیاز مردمی ترین اشکال گردش گری
محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در ایالات
متحده امریکا در سال 1992 بیشتر از 70 در صد جمعیت از انواع تفریحات
روستایی برخوردار گردیده اند…

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف گردش گری در روستا
تاریخچه گردشگری و گردشگری روستا در جهان
چرا گردشگری در روستا
برنامه ها توسعه روستا
اهمیت گردشگری روستا
آثار گردشگری روستا
جاذبه های گردشگری در روستا
مزایای گسترش گردشگری روستا
روستاهای گردشگری ایران
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
2251
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:896
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته گردشگری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب pdf

غارهاي ايران


	غارهاي ايران

بخشی از متن:
غارها عمدتا در سازندهای آهکی دوره کرتاسه بوجود آمده اند. آب باران بر اثر انحلال گاز کربنیک موجود در هوا خاصیت اسیدی پیدا می کند. این آب اسیدی هنگام عبور از شکاف سنگها آهکی-آهک را در خود حل کرده بصورت بیکربنات کلسیم آن را …

فهرست مطالب:
غار چیست
علل پیدایش غار
غارها چگونه ایجاد شده اند
کاربردهای غارها
انواع غارها
پراکندگی غارها
غار علیصدر
غار دانیال
غار قوری قلعه
غار یخ مراد
غار اسپهبد
غار نخجیر
غار پراو
غار کرفتو
غار کتل خور

تعداد مشاهده:
2710
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:4,823
کیلوبایت


 قیمت:


2,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب PDF

طبيعت گردي و خطرات آذرخش


	طبيعت گردي و خطرات آذرخش

تعریف:
آذرخش (رعد و برق) نوعی تخلیه الکتریکی است که در اثر تجمع الکتریسته ساکن  بین دو ابر و زمین ایجاد می شود.

فهرست مطالب:
آذرخش در کوهستان و کویر
رعایت نکات ایمنی
علائم فرد آسیب دیده
تدابیر درمان

تعداد مشاهده:
2450
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:73
کیلوبایت


 قیمت:


1,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده تمامی طبیعت گردان عزیز
  مناسب ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب PDF