بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي کيوي کاران استان مازندران (شهرستان هاي تنکابن و چالوس)


	بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي کيوي کاران استان مازندران (شهرستان هاي تنکابن و چالوس)

چکيده:
تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.  جامعه آماري اين تحقيق شامل 7132 نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس در سال زراعي 1385-1384 مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده  مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزارspsswin استفاده شده است.
 نتايج نشان مي دهد که ميزان نيازهاي آموزشي- ترويجي کيويکاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي – ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي- ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.
نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير هاي مستقل؛ سطح تحصيلات، سابقه کشت کيوي، سطح کشت کيوي، تماس با کارکنان جهاد کشاورزي، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهاي آموزشي و ترويجي، استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و مشاهده فعاليت ساير کيويکاران با متغير وابسته ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران رابطه معکوس وجود دارد ولي بين متغير دسترسي به مناطق شهري با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اينکه بين متغيرهاي؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کيوي، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه اي مشاهده نمي گردد. نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي دهد که جنسيت، تأهل، شغل اصلي، نوع مالکيت،عضويت در تعاوني کيويکاري بر ميزان نياز آموزشي مؤثر است ولي تسهيلات حمايتي بر ميزان نياز آموزشي تأثيري نداشته است.
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نيازهاي آموزشي –  ترويجي کيويکاران بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته است.
واژگان كليدي: نیاز سنجی آموزشی، فعالیتهای ترویجی، کیویکاران، کیوی

فهرست مطالب:
چکيده   
فصل اول: طرح تحقيق
1-1- مقدمه   
1-2- تعريف مسأله   
1-3- اهميت موضوع    
1-4- دلايل انتخاب موضوع    
1-5- اهداف تحقيق    
1-5-1- هدف کلي     
1-5-2- اهداف اختصاصي    
1-6- محدوده هاي تحقيق    
1-6-1- محدوده موضوعي    
1-6-2- محدوده مکاني     
1-6-2-1- سيماي کلي استان مازندران    
1-6-2-2- سيماي کلي شهرستان تنکابن     
1-6-2-3- سيماي کلي شهرستان چالوس    
1-6-3- محدوده زماني    
1-7- محدوديتهاي تحقيق    
1-8- تعاريف عملياتي    
فصل دوم: مرور ادبيات و مباني نظري تحقيق
2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-1- مقدمه    
2-1-2- مفهوم نياز    
2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني    
2-1-2-2- طبقه بندي نيازها    
2-1-3- مفهوم آموزش    
2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي    
2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي     
2-1-3-3- اصول آموزش    
2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش    
2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي    
2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي    
2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي    
2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي    
2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي    
2-1-5-1- انواع نياز آموزشي    
2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي     
2-1-6- نياز سنجي    
2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي    
2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي    
2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    
2-2- بخش دوم: کيوي فروت    
2-2-1- مقدمه    
2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان    
2-2-3- توليد جهاني کيوي    
2-2-4- صادرات جهاني کيوي    
2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران    
2-2-6- توليد کيوي در ايران    
2-2-7- صادرات کيوي در ايران    
2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي    
2-2-8-1- تعداد کروموزومها     
2-2-8-2- ريشه ها     
2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها    
2-2-8-4- برگها     
2-2-8-5- جوانه ها    
2-2-8-6- گلها    
2-2-8-7- ميوه و بذر    
2-2-9- واريته هاي معروف کيوي    
2-2-9-1- واريته هاي ماده     
2-2-9-2- واريته هاي نر    
2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي    
2-2-10-1- بارندگي     
2-2-10-2- نور خورشيد    
2-2-10-3- نياز سرمايي     
2-2-10-4- خاک     
2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي    
2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر    
2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه    
2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند    
2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت    
2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي    
2-2-12-1- شرايط احداث باغ    
2-2-12-2- باد شکن     
2-2-12-3- داربست و انواع آن    
2-2-13- عمليات کاشت کيوي    
2-2-13-1- آماده سازي خاک     
2-2-13-2- کود دهي     
2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت     
2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي    
2-2-13-5- زمان انتقال نهالها     
2-2-13-6- فواصل کاشت     
2-2-14- عمليات داشت کيوي    
2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها    
2-2-14-2- آبياري     
2-2-14-3- هرس    
2-2-14-4- تغذيه گياه    
2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز     
2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي    
2-2-15-1- آفات     
2-2-15-2- بيماريها     
2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي    
2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي    
2-2-16-1- برداشت کيوي    
2-2-16-2- انبارداري کيوي    
2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي    
2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت    
2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت    
2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي    
2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران    
2-3-1- کيويکاران    
2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران   
2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي –  ترويجي کيويکاران   
2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق   
2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان   
2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران   
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه   
3-2- نوع و روش تحقيق   
3-3- جامعه آماري    
3-4- جمعيت مورد مطالعه    
3-5- تعيين حجم نمونه    
3-6- روش نمونه گيري     
3-7- روش جمع آوري اطلاعات    
3-8- ابزار جمع آوري اطلاعات    
3-9- روايي    
3-10- اعتبار علمي    
3-11- ضريب آلفاي کرنباخ    
3-12- متغيرهاي تحقيق    
3-13- فرضيات تحقيق    
3-14- روشهاي تجزيه و تحليل آماري    
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه    
4-2- آمار توصيفي    
4-2-1- بخش اول: ويژگيهاي فردي، اقتصادي و فعاليتهاي باغداري    
4-2-2- بخش دوم: نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران    
4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نيازهاي آموزشي    
4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهاي ارتباطي آموزشي – ترويجي    
4-3- آمار استنباطی    
4-3-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    
4-3-2- نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس    
4-3-3- آزمون من وايت ني    
4-3-4- معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي
آموزشي- ترويجي کيويکاران    
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- خلاصه     
5-2- نتيجه گيري    
5-2-1- نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي    
5-2-2- نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي    
5-2-2-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    
5-2-2-2- نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته    
5-2-2-3- نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته    
5-3- پيشنهادات    
5-4- عناوين پيشنهادي جهت تحقيقات آتي    
فهرست منابع     
پیوست ها
پرسشنامه ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
فهرست نقشه ها
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1355
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 257

حجم فایل:9,561
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك برنج ‎(Oryza satival L.)


	بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك برنج ‎(Oryza satival L.)

بخشی از مقدمه:
برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يكي از مهمترين منابع اصلي تأمين كننده نياز غذايي جهان است (56،71). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهاي مختلف بين 2/4 تا 1/102 كيلوگرم متغير است و معمولاً كشورهاي عمده توليد كننده برنج مصرف كنندگان عمده نيز هستند و تا حدي بين توليد و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولي در كشور ما متأسفانه اين توازن برقرار نيست و ايران به عنوان يازدهمين كشور توليد كننده برنج، سومين وارد كننده در جهان است (11). برنج در كشور ما بعد از گندم دومين كالاي مصرفي از نظر مقدار و تنها غله‎اي است كه منحصراً براي تغذيه انسان كشت مي‎شود و در حدود نصف جيره غذائي 1/6 ميليارد نفري از جمعيت دنيا را تشكيل مي‎دهد (11) و در بخش عظيمي از قارة آسيا تأمين كننده بيش از 80% كالري و 75% پروتئين مصرفي مردم است. در كشور ما نيز به طور متوسط، روزانه 14% نياز به انرژي از طريق برنج تأمين مي‎شود (11). اين گياه در بين گياهان عمده زراعي داراي خصوصيات منحصر به فردي از نظر مصرف  آب است (رشد در شرايط غرقابي، غيرغرقابي و ديم). آب اولين و اساسي‎ترين عامل محدود كننده توليد  محصولات كشاورزي است. كمبود آب كه به بحران قرن حاضر موسوم شده است باعث گرديد دانشمندان و محققان تلاش‎هاي وسيعي را در جهت يافتن راه حل‎هاي مناسب براي افزايش توان توليد واحد آب مصرفي آغاز نمايند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
1-1- سطح زير كشت و ميزان توليد در دنيا و ايران
1-2- سابقه كشت برنج در ايران
1-3- گياه‎شناسي برنج
1-3-1- نوع ژاپونيكا
1-3-2- نوع اينديكا
1-3-3- نوع جاوائيكا
1-4- سيستم‎هاي كشت برنج
1-5- فيزيولوژي و مراحل رشد برنج
1-6- فنولوژي و مراحل رشد برنج
1-6-1- مرحلة رويشي
1-6-2- مرحلة‌ زايشي
1-6-3- مرحلة رسيدگي
1-7- آب در گياه
1-8- آبياري در برنج
1-8-1- روش آبياري غرقاب دائم
1-8-2- روش آبياري متناوب
1-8-3- آبياري برنج براساس مراحل مختلف رشد
1-9- اثر كمبود آب
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- عملكرد
2-2- اجزاي عملكرد
2-3- عملكرد بيولوژيكي
2-4- راندمان مصرف آب
2-5- شاخص برداشت
2-6- فتوسنتز
2-7- ماده خشك
2-8- سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي
 2-9- فواصل آبياري و مقدار آب مصرفي
2-10- مقاومت به خشكي
2-11- كيفيت و پروتئين دانه
2-12- شاخص سطح برگ
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
858
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:2,201
کیلوبایت


 قیمت:


4,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي اميد بخش گندم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم


	بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي اميد بخش گندم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم

چكيده:
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم آزمايشي در سال زراعي 89-88 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بروجرد در دو شرايط آبياري نرمال و ديم اجرا گرديد. مواد ژنتيكي آزمايش شامل 20 ژنوتيپ گندم بود كه در دو آزمايش مجزا در شرايط آبياري نرمال و ديم و در قالب يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند . صفات مورد بررسي عبارت بودند از: روز تا سنبله دهي، روز تا رسيدگي فيزيولوژيك، مساحت برگ پرچم، محتوي نسبي آب برگ (RWC)، ميزان آب نسبي از دست رفته (RWL)، سطح مخصوص برگ (SLA) ، طول بوته، طول اكستروژن، طول پدانكل، طول سنبله، طول ريشك، بيوماس بوته، تعداد دانه در سنبله، عملكرد دانه در بوته، شاخص برداشت و وزن هزار دانه. داده هاي هر آزمايش ابتدا به صورت جداگانه تجزيه واريانس شد، سپس تجزيه واريانس مركب بر روي داده ها انجام گرفت. مقايسه ميانگين ژنوتيپها نشان داد كه ژنوتيپ هاي 13، 15 و 18 (ER86/16 ، ER87/7 و ER86/5) در شرايط آبياري نرمال و ژنوتيپ هاي 2، 12 و 14 (ER87/1 ، ER87/6 و ER87/8) در شرايط ديم بيشترين عملكرد دانه را دارند . بررسي همبستگي فنوتيپي بين صفات نشان داد، رابطه عملكرد دانه با صفات محتواي نسبي آب برگ، بيوماس بوته و شاخص برداشت در شرايط آبياري نرمال مثبت و معني دار، در شرايط ديم رابطه عملكرد دانه با صفات بيوماس بوته و شاخص برداشت مثبت و معني دار و همبستگي منفي با وزن هزار دانه داشت. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد كه صفات شاخص برداشت، طول ريشك، وزن هزار دانه و تعداد روز تا سنبله دهي با ضرايب مثبت و RWC ، RWL و طول اكستروژن با ضريب منفي در شرايط آبي بيشترين تاثير را در توليد دانه دارا بودند، همچنين در شرايط ديم بيوماس بوته، شاخص برداشت، طول بوته و SLA بيشترين تاثير مثبت و تاريخ رسيدگي، طول اكستروژن، مساحت برگ پرچم، طول ريشك، و RWL با ضريب منفي بيشترين تاثير را در توليد دانه دارا بودند . تجزيه عليت عملكرد دانه در شرايط آبياري نرمال نشان داد كه شاخص برداشت و طول ريشك و در شرايط ديم بيوماس بوته و شاخص برداشت بيشترين اثرات مستقيم را بر روي عملكرد دانه دارا مي باشند. در تجزيه به مولفه هاي اصلي در شرايط آبياري نرمال مولفه هاي 1 تا 5 داراي مقادير ويژه بيشتر از يك بوده كه در مجموع حدود 79 درصد از كل وايانس متغيرها را توجيه نمودند، همچنين در تجزيه به مولفه هاي اصلي در شرايط ديم مولفه هاي 1 تا 6 داراي مقادير ويژه بيشتر از يك بوده و در مجموع81 درصد از كل واريانس را توجيه كردند.در تجزيه كلاستر در شرايط آبياري نرمال ژنوتيپ ها در 3 كلاستر قرار گرفتند كه ژنوتيپ هاي كلاستر1 بيشترين عملكرد و اجزاي عملكرد را داشته، در شرايط ديم نيز ژنوتيپ ها در 3 كلاستر قرار گرفتند كه ژنوتيپ هاي كلاستر3 بيشترين عملكرد دانه و اجزاء عملكرد را داشتند. به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي ، شاخص هاي پنج گانه تحمل به خشكي براي هر يك از ژنوتيپ ها محاسبه شد. ژنوتيپ هاي 4، 8، 11، 14 و 15 (آذر، ER86/10، ER86/1، ER87/8 و ER87/7) جهت كشت در شرايط آبي مناسب بودند و ژنوتيپ  هاي 1، 5، 6، 7، 9، 16 و 17 (ER87/13 ، ER86/14، ER2WS/10، ER87/4، ER87/17 ، ER2WS/16 و بهار) به منظور كشت در شرايط ديم و ژنوتيپ هاي 3، 13، 18 و 19 (ER2WS/14 ، ER86/16 ، ER86/5 و ER87/2) در هر دو شرايط آبياري نرمال و ديم مناسب بودند.
كلمات كليدي: گندم، شاخص هاي تحمل به خشكي، رگرسيون گام به گام، تجزيه عليت، تجزيه به مولفه هاي اصلي، تجزيه كلاستر

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه    
1-2 بيان مسئله    
1-3 فرضیه ها    
1-4 اهداف تحقیق    
1-5 تاريخچه و كليات    
1-6 اهميت اقتصادي    
1-7 ارزش و اهمیت غذایی گندم    
1-8 مشخصات گیاه شناسی    
1-8-1 ریشه    
1-8-2 ساقه    
1-8-3 برگ    
1-8-4 آرایش گل (گل آذین)    
1-8-5 دانه    
1-9 مراحل مختلف رشد گندم    
1-10 مشخصات ژنتیکی گندم    
1-11 مشخصات برخی از گونه های دیپلوئید ، تتراپلوئید و هگزاپلوئید    
1-12 طبقه بندی زراعی گندم های مورد کشت در ایران    
1-13 تعریف خشکی و تحمل به خشکی    
1-14 تاثیر خشکی بر تولید گیاهان    
1-15 اثرات خشکی بر نمو و رشد گیاهان    
1-15-1 اثر تنش خشكي بر ريشه    
1-15-1-1 عمق ريشه    
1-15-1-2 تراكم ريشه در واحد حجم    
1-15-1-3 هدايت هيدروليكي ريشه    
1-15-2 اثر تنش خشكي بر اندامهاي هوايي    
1-16 راهكارهاي غلبه بر كمبود رطوبت در گياهان    
1-17 مكانيزم هاي مقاومت به خشكي    
1-17-1 فرار از خشكي    
1-17-2 اجتناب از خشكي    
1-17-3 تحمل به خشكي    
1-18 روش محاسبه شاخص هاي تحمل به تنش    
1-19 تنوع بيولوژيكي    
1-20 منبع ژنتيكي    
1-21 عوامل موثر بر تنوع ژنتيكي    
1-22 اهميت مطالعه تنوع ژنتيكي    
1-23 استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي در بررسي تنوع ژنتيكي    
1-24 عوامل موثر در تغيير ارزش نانوايي گندم    
فصل دوم: بررسی منابع
مروری بر کارهای انجام شده    
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح    
3-2 مشخصات خاک شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی بروجرد    
3-3 طرح آزمایشي و عملیات زراعی    
3-4 مشخصات لاین های مورد بررسی    
3-5 صفات مورد بررسی و نحوه اندازه گیری آنها    
3-5-1 صفات زراعی مورد بررسی    
3-5-2 شاخص های تحمل به تنش خشکی    
3-5-3 محتوای نسبی آب برگ    
3-5-4 میزان آب نسبی از دست رفته    
3-5-5 سطح مخصوص برگ    
3-5 روشهای تجزیه و تحليل آماری    
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
4-1 تجزيه واريانس    
الف: شرايط آبياري نرمال    
4-1-1 تعداد روز تا سنبله دهي    
4-1-2 تعداد روز تا رسيدگي    
4-1-3 مساحت برگ پرچم    
4-1-4 محتوي نسبي آب برگ (RWC)    
4-1-5 ميزان اتلاف نسبي آب برگ (RWL)    
4-1-6 سطح مخصوص برگ (SLA)    
4-1-7 طول بوته    
4-1-8 طول اكستروژن    
4-1-9 طول پدانكل    
4-1-10 طول سنبله    
4-1-11 طول ريشك    
4-1-12 تعداد دانه در سنبله    
4-1-13 بيوماس بوته  
4-1-14 عملكرد دانه در بوته    
4-1-15 شاخص برداشت    
4-1-16 وزن هزار دانه    
4-2 تجزيه به مولفه هاي اصلي    
4-3 تجزيه كلاستر    
4-4 همبستگي بين صفات    
4-5 رگرسيون گام به گام     
4-6 تجزيه عليت    
ب: شرايط ديم    
4-7-1 تعداد روز تا سنبله دهي    
4-7-2 تعداد روز تا رسيدگي    
4-7-3 مساحت برگ پرچم    
4-7-4 محتوي نسبي آب برگ (RWC)    
4-7-5 ميزان اتلاف نسبي آب برگ (RWL)    
4-7-6 سطح مخصوص برگ (SLA)    
4-7-7 طول بوته    
4-7-8 طول اكستروژن  
4-7-9 طول پدانكل    
4-7-10 طول سنبله    
4-7-11 طول ريشك    
4-7-12 تعداد دانه در سنبله    
4-7-13 بيوماس بوته    
4-7-14 عملكرد دانه در بوته    
4-7-15 شاخص برداشت    
4-7-16 وزن هزار دانه    
4-8 تجزيه به مولفه هاي اصلي    
4-9 تجزيه كلاستر    
4-10 همبستگي بين صفات    
4-11 رگرسيون گام به گام     
4-12 تجزيه عليت    
4-13 تجزيه واريانس مركب    
4-14 درصد تغييرات صفات    
4-15 همبستگي بين شاخص هاي تنش    
4-16 تجزيه كلاستر شاخص هاي تنش خشكي    
4-17 تجزيه به مولفه هاي اصلي براي شاخص هاي تحمل به تنش خشكي     
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 بحث    
5-1-1 شرايط آبياري نرمال    
5-1-2 شرايط ديم    
5-1-3 تجزيه مركب    
5-1-4 شاخص هاي تحمل به خشكي    
5-2 نتيجه گيري    
5-3 پيشنهادات    
منابع و ماخذ    
الف) منابع فارسي    
ب) منابع انگليسي
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودار
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1584
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 184

حجم فایل:1,916
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز (سان سيت)


	بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز (سان سيت)

چکیده:
لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان
است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد به وجود
می آید. نیام نارس آن را به صورت سبز مصرف می کنند. لوبیا سبز جزء گیاهان
فصل گرم محسوب می شود و نسبت به سرها و یخبندان کاملاً حساس است. بهترین
دما برای رشد 15 -30 درجه سانتی گراد است. طرح روی یک رقم لوبیا سان سیت
در مزرعه ی دانشگاه درطی مدت 3 ماه انجام می گرفت. در ابتدا آماده سازی
خاک انجام گرفت. لوبیا سبز در هر نوع خاک رشد می کند. بهترین خاک،
خاکهای رسی- شنی می باشد.  با PH = 5/5 – 5/6. کودهای شیمیایی فسفرو
پتاسیم قبل از  کشت به زمین اضافه می شود. زمین به صورت مربع m216 است و
کرت بندی صورت می گیرد این آزمایش در قالب طرح بلوک های تصادفی است. فاصله
ی ردیف ها در کرت از هم  cm 30 و عمق کاشت cm  4 است. در روز 9/4/86
بذرها کاشته شد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
شرح گیاه
آماده سازی خاک
فصل سوم
مواد و روش ها
نتایج به دست آمده در برداشت اول
نتایج بدست آمده در برداشت دوم
نتایج بدست آمده در برداشت سوم
نتیجه گیری کلی
فصل چهارم
انواع بیماری ها
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1463
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:254
کیلوبایت


 قیمت:


2,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی (دیسک افست)


	پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی (دیسک افست)

مقدمه:
اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود.
دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد، صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد. در بین ادوات مختلف کشاورزي که در راستاي این هدف از آنها استفاده می شود، بخش عمده اي به خاك ورزها اختصاصمی یابد که بطور مشخصبه دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. خاك ورزهاي ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن براي بذور بکار گرفته می شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجب نرم شدن، فشردن و بسته شدن محفظه هاي خاك می گردند.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزي و بطور خاصتولید دیسک افست 32،28 و 36 پره میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم بر بازار، شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح، برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن  سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه کشاورزي کشورمان مثمر ثمر باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-6 وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
کد آیسیک محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات محصول
بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
معرفی شرایط صادرات
بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال
نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید دیسک افست
بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال 1385
برآورد قابلیت صادرات در آینده
برآورد تقاضاي کل در آینده
پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
بررسی اجمالی روش تولید
انتخاب و آماده سازي مواد اولیه
برش و شکل دهی و سوراخکاري
تولید شاسی و قطعات اصلی
مونتاژ قطعات فرعی
ماشینکاري قسمت ها
رنگ آمیزي
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان
نحوه عرضه محصول
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید محصول
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
مدارك مورد نياز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
بازارهاي فروش محصول
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از کارخانه سام آرین ماشین
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت جذب کشاورزان)
فصل سوم: امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح
1-1- خرید دفتر کار
1-2- زمین
1-3- محوطه سازي
1-4- ساختمانهاي تولیدي و اداري
1-5- خرید اثاثیه اداری مورد نیاز
1-6- تجهیزات مورد نیاز
1-7- جدول هزینه های قبل از بهره برداری
1-8- وسایل نقلیه مورد نیاز
1-9- جدول هزینه های ثابت طرح
هزینه هاي پیشبینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
2- هزینه های جاری طرح
2-1- انرژی مصرفی سالیانه
2-2-مواد اولیه و مصرفی سالیانه
برآورد قیمتهاي مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده فولاد
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی
نتایج حاصله از اجرای طرح

تعداد مشاهده:
1159
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:944
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی


	پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی

مقدمه:
برای کمک به تولید مقدار مواد غذایی کلان، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی، از جمله کودهای گوناگون، انواع داروی بیماری‌های حیوانی و گیاهی، مواد آفت کش، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آنها را به طریق صنعتی تهیه کنیم. بدیهی است که تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال انفجار روی زمین، فقط با درک شیمیایی تولید مواد غذایی و بکار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایی میسر می‌شود.
گیاهان، منبع اصلی مواد غذایی ما هستند. ما گیاهان یا گوشت جانوران گیاهخوار را می‌خوریم. رشد گیاهان مستلزم دمای مناسب، مواد مغذی، هوا، آب، و گرفتار نشدن به انواع بیماری ناشی از آفات مضر علف‌های هرز است. برای گیاهان، مواد مغذی مناسب و موادی برای رهانیدن آنها از ابتلا به بیماریهای گوناگون فراهم می‌آورد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه
1-6 وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
تاریخچه
تاثیر عناصر موجود در خاک در رشد گیاهان
ایجاد رشد برتر در گیاهان
حفاظت گیاهان برای تولید مواد غذایی بیشتر
حشره کش‌ها و آفت کش‌ها
علف کش‌ها
کود
انواع کود
کود کمپوست
کود حیوانی
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
مدارك مورد نياز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
تعریف
مراحل صدور کارت شناسایی
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از  محل تولید کود شیمیایی
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت
فصل سوم: امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح
1-1- زمین محل اجرای طرح
2-1- محوطه سازی
3-1- ساختمان ها
4-1- تأسیسات و تجهیزات
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح
1-2- حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
2-2- مواد اولیه و بسته بندی
3-2- هزینه سوخت و انرژی
4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری
جدول هزینه های جاری طرح
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری
جدول فروش
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح 

تعداد مشاهده:
702
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:858
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی


	پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

مقدمه:
قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند.
شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 -70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران دارد. زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت و کار پرورش گل‌های زینتی در ایران بعنوان یک رشته اقتصادی سابقه‌ای به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌های گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی، و گذران اوقات فراغت انجام می‌دادند.
در سال‌های اخیر بدلیل نیاز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. بطوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است. ایران یکی از خواستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمه و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
جایگاه ایران از نظر جغرافیایی
انجام تحقیقات برای صادرات گل‌ها و گیاهان زینتی
انواع گلکاری یا Flowery culture
معرفی طرح
گل¬خانه
نكات مهم در احداث گلخانه هاي ثابت 
انواع گلخانه هاي ثابت
گلخانه يكطرفه
گلخانه دو طرفه
 گلخانه نيمه دو طرفه
 بسترهاي کشت، تکثير و پرورش گياهان زينتي
انواع محيط‌هاي كشت براي ريشه‌زايي
ماسه
پرلايت
 مخلوط ماسه و پرلايت
محيط‌هاي پرورشي گياهان- كشت خاكي
هيدروپونيك- كشت بدون خاك گياهان
رشد و نمو
 عوامل موثر بر رشد و نمو 
کاربرد هورمون‌هاي گياهي
هورمون
هورمون‌ها
اکسين‌ها Auxines
سن فيزيولوژيكي گياه
ژيبرلين‌ها Giberellines
جايگزيني سرما در بذر
سيتوكينين‌ها Cytokinines
بازدارنده‌هاي رشد Inhibitors
اتيلن Ethylene
تکثير گياهان
طريق مختلف تكثير
 تکثير مستقيم Sexual Propagation
مزاياي بذر کاري
 معايب کشت و کار با  بذر
روش‌هاي بذركاري
 نكات لازم در روش بذر کاري
 كشت بذر (تيمارهاي قبل از كشت)
تکثير غير جنسي
اساس روش تكثير غير جنسي
 انواع روش‌هاي تکثير غير جنسي
كشت بافت
تقسيم بوته Succres
 استفاده از اندام‌هاي زيرزميني
خوابانيدن Layering
 استفاده از ساقه و برگ به عنوان قلمه
انواع قلمه ساقه
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از گلخانه تکثیر گل زینتی
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت
فصل سوم: امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح
1-1- زمین محل اجرای طرح
2-1- محوطه سازی
3-1- ساختمان ها
4-1- تأسیسات و تجهیزات
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح
1-2- حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
2-2- مواد اولیه و بسته بندی
3-2- هزینه سوخت و انرژی
4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری
جدول هزینه های جاری طرح
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری
جدول فروش
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح 
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
895
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:635
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای


	پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای

بخشی از مقدمه:
در طب باستان هند و ایران این میوه ی طلایی به عنوان کیمیای جوانی شناخته میشده است. امروزه پژوهشگران معتقدند که موز به سیستم هاضمه کمک می کند و حس جوانی و شادابی را در فرد زنده نگه می دارد.
موز می تواند در نگهداشتن کلسیم، فسفر، و نیتروژن کمک می کند. کلیه ی موارد فوق برای ایجاد بافت های مناسب هاضمه مهم هستنند. موز دارای نوعی شیرینی طبیعی نیز می باشد که به حفظ شادابی و تسریع متابولیسم در فرد کمک می کند.
موز به دلیل خاصیت و بافت ویژه ای که دارد، به عنوان دارویی مفید برای جلوگیری از بروز اختلال در اعماء و احشاء داخلی بدن به شمار می رود. به دلیل بافت ملایمی که دارد، از ایجاد زخم معده جلوگیری نموده و محققان به شوخی نام “ویتامین U” به آن می دهند.
موز تنها میوه ای است که مبتلایان به زخم معده بدون هیچ پرهیزی میتوانند از آن استفاده کنند. این میوه می تواند فضای اسیدی که میوه های دیگر ممکن است در معده بوجود آورند را از میان ببرد و محیط معده را خنثی نگه دارد. موز رسیده به عنوان یکی از موثرترین درمان ها برای ورم معده، زخم معده و از بین بردن یبوست به شمار می رود. موز نشانه های بیماری های فوق الذکر را کاهش داده و مرحله ی بهبودی را تسریع می بخشد.
موز در جلوگیری از اسهال و یبوست نقش فعالی را بازی می کند. این میوه شامل موادی می باشد که مکانیسم و عملکرد بافت های روده ای را در حد نرمال نگه می دارد. در زمان یبوست بافت موز به گونه ای عمل می کند که سبب می شود روده به اندازه ی کافی آب به خود جذب کند.
این امر به دلیل وجود پکتین در موز اتفاق می افتد؛ به این شکل که آب زیادی را در خود انباشته کرده و به توده سازی در روده کمک میکند. موز در تغییر ماهیت باکتری های روده نیز بی تاثیر نیست. به عنوان مثال این توانایی را دارد که انواع مضر باسیل ها را به باسیل اسیدوفیلوس تبدیل نماید.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
فرآیند تولید
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه
1-6 وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
فواید موز برای سلامتی انسان
اختلال حواس و فراموشی در دوران کهولت
فشار خون بالا
بیماری های قلبی
وضعیت مختصر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محل اجرای طرح
مراحل انجام كار
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
مدارك مورد نياز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
تعریف
مراحل صدور کارت شناسایی
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از گلخانه تولید موز
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت
فصل سوم: امور مالی طرح
زمین
محوطه سازی
ساختمانها
میزان سرمایه گذاری
محاسبه هزینه ها
هزینه های ثابت و متغییر طرح 
محاسبه سود و زیان ویژه 
قیمت فروش کالا
کل درآمد فروش
محاسبه نقطه سر به سر
میزان فروش در نقطه سر به سر
سود ناویژه
محاسبه سود ویژه
سود ناویژه
تاسیسات مورد نیاز
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و مزایای پرسنل تولیدی
هزینه سوخت و انرژی
استهلاک و تعمیر و نگهداری
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح
منابع

تعداد مشاهده:
1225
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:724
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی


	پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی

مقدمه:
نایلونها از گروه پلیمرهای پلی آمید هستند. این پلیمرها از طریق واکنش‌های چند تراکمی یا پلی کندانسیون تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه الیاف پارچه است. اگر در یک پلیمریزاسیون بر اثر واکنش منومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل NH3 ، H2O و … خارج شوند، پلیمریزاسیون را پلی کندانسیون یا تراکمی می‌نامند. مثل پلیمریزسایون گلوکز در تولید نشاسته و سلولز که منجر به خارج شدن آب می‌گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد پروتئینی یک پلی آمید است و از پلیمر شدن یک آمید دو ظرفیتی به نام هگزامتیلن دی آمین به فرمول: NH2 – (CH2)6 – NH2  با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک به فرمول HOOC – (CH2)4 – COOH بوجود می‌آید.
در این عمل عامل OH – اسید از دو طرف با هیدروژن گروه آمین NH2 – تشکیل آب می‌دهند و خارج می‌شوند و باقیمانده مولکولهای آنها ، زنجیر پلیمر را بوجود می‌آوردند. به عبارت دیگر واکنش چند تراکمی از متراکم شدن دو عامل مختلف از دو منومر مختلف و یا از متراکم شدن دو عامل مختلف از یک مولکول با همان مولکول پلیمر سنتز می‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه
1-6 وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
پلی آمیدها
نایلون 6
نایلون 6 و 6
نایلون 11
خواص و کاربردهای نایلون
آزمایش تهیه نایلون 6 (پرلون)
تئوری آزمایش
وسایل و مواد مورد نیاز برای تولید در صنعت
روش تهیه
نتیجه آزمایش
کاربرد‌های نخ در صنایع نساجی
طناب
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
مدارك مورد نياز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
تعریف
مراحل صدور کارت شناسایی
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از  محل تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت
فصل سوم: امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح
1-1- زمین محل اجرای طرح
2-1- محوطه سازی
3-1- ساختمان ها
4-1- تأسیسات و تجهیزات
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح
1-2- حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
2-2- مواد اولیه و بسته بندی
3-2- هزینه سوخت و انرژی
4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری
جدول هزینه های جاری طرح
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری
جدول فروش
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح 

تعداد مشاهده:
1181
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:742
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


	پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

بخشی از مقدمه:
از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودی به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است.
در ابتدا؛ عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شد. این سیر تکامل استفاده از وسایل و ابزار آلات همچنان ادامه یافت تا اینکه موتور بخار در اواخر قرن 18توسط جیمز وات اختراع شد. صد سال بعد، یعنی اواخر قرن نوزدهم در تراکتورهای زراعی غول پیکری که برای مزارع وسیع امریکا ساخته شده بودند؛ موتور بخار بکار گرفته شد. لیکن بعلت محدودیت های فراوان از قبیل بازدهی پایین و ابعاد بزرگ و وزن زیاد موتورهای بخار جای خود را به موتور های احتراق داخلی دادند و از اوایل قرن بیستم تا کنون روز بروز بر کیفیت این تراکتور ها افزوده می شود.
این روند که شاید بتوان ابتدای آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزی می نامند. مکانیزاسیون کشاورزی به معنای مکانیکی کردن عملیات کشاورزی است و دارای دو معنای عام و خاص می باشد که معنای خاص آن صرفاً شامل تکنولوژی ماشینی و مسائل مرتبط با آن در کشاورزی است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیل های کلی مرتبط با کشاورزی و مدیریت آن ها را شامل می شود. مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که “مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ پایدار است”. اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد: …

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
1-2 نام کامل طرح و محل اجرای آن
1-3 مشخصات متقاضیان
1-4 دلایل انتخاب طرح
1-5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه
1-6 وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
آشنايي با وضعيت كشاورزي سنتي ايران
شرايط و امكانات توسعه ماشين هاي كشاورزي در ايران
نيروي كار انساني و لزوم استفاده ي ماشين در كشاورزي ايران
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
مدارك مورد نياز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
تعریف
مراحل صدور کارت شناسایی
فصل دوم: روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از  محل خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت
فصل سوم: امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح
1-1- زمین محل اجرای طرح
2-1- محوطه سازی
3-1- ساختمان ها
4-1- تأسیسات و تجهیزات
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح
1-2- حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
2-2- مواد اولیه و بسته بندی
3-2- هزینه سوخت و انرژی
4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری
جدول هزینه های جاری طرح
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری
جدول فروش
فصل چهارم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح 

تعداد مشاهده:
1430
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:752
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش