ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد، تكنيك شبه تحلیل …


	ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد، تكنيك شبه تحلیل ...

پایان نامه ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد»، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

چكيده:
توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و … گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است كه با ارزيابي مدلهاي مختلف مديريت عملكرد، چارچوب منشور عملكرد قادر است تا نيازهاي ذي نفعان چندگانه را در بخش دولتي پوشش دهد.
از طرفي يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا  تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.
در اين تحقيق، عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از سازمانهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به مزايا و معايب مدلها و چارچوبهاي گوناگون در زمينه ارزيابي عملكرد سازماني، مدل منشور عملكرد بعنوان چارچوب كلي انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از ديگر تحقيقات در زمينه انتخاب شاخص ها نيز كمك گرفته شده است.از آنجا كه هر يك از مناطق عمليات انتقال گاز داراي تعدادي ايستگاه تقويت فشار بعنوان سازمانهايي وابسته هستند، به منظور تحليل اطلاعات بدست آمده و اندازه گيري كارايي هر يك از واحدها و زير واحدها، از مدلي تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهاي چند بخشي» استفاده شده است كه به منظور رتبه بندي كامل واحدها و زيرواحدها، اين مدل با برنامه ريزي چندهدفه تلفيق گرديده است.

فهرست مطالب:
    چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
    مقدمه
    مساله اصلي تحقيق
     تشريح و بيان موضوع
    ضرورت انجام تحقيق
    سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
    اهداف اساسي تحقيق
    روش تحقيق
    روشهاي گردآوري اطلاعات
    قلمرو تحقيق
    مكان تحقيق
    جامعه آماري
    نمونه آماري
    محدوديتهاي تحقيق
    تعريف واژه هاي تخصصي طرح
    چگونگي ارتباط   مباحث تحقيق
فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
    بخش اول: ارزيابي عملكرد
    مقدمه
    تاريخچه و تعاريف
    تعريف ارزيابي عملكرد
    دلايل ارزيابي و مديريت عملكرد
    چگونگي ارزيابي عملكرد
    هزينه يابي ير مبناي فعاليت
    مدل سينك و تاتل
    ماتريس عملكرد
    مدل نتايج و تعيين كننده ها
    هرم عملكرد
    كارت امتيازدهي متوازن
    فرايندهاي كسب و كار
    مدل تعالي سازمان
    مدل تحليل ذي نفعان
    چارچوب مدوري و استيپل
    فرايند  ويسنر و فاست
    راهنماييهاي انتخاب شاخص ها
    مدل منشور عملكرد
    بخش دوم: تحليل پوششي داده ها
    مقدمه
    تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها
    تعريف تحليل پوششي داده‌ها
    ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها
    محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA
    مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا
    مدل پوششي CCR(مدل ثانويه)
    مدل BCC-نهاده گرا
    مدل جمعي
    مدل تراكم
    رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع
    مدل رتبه‌بندي كامل آندرسون ـ پيترسون
    تغييرات كارايي در طول زمان
    الگوبرداري با استفاده از DEA
    تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني
    مدل شبه DEA چند جزئي
    بخش سوم: پژوهش هاي كاربردي مرتبط
    مقدمه
    كارت امتيازدهي متوازن: ارزيابي عملكرد واحد تعميرات
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عملكرد شركت DHL
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمان London Youth
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمانهاي سنتي و الكترونيكي
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عمكرد شركت House of fraser
    مدل EFQM و DEA
    مدل BSC و DEA
فصل سوم: الگوي مفهومي و متدولوژي تحقيق
    مقدمه
    سيماي صنعت گاز ايران
    انتخاب شاخص هاي عملكرد
    مدل شماتيك و رياضي تحقيق
    مدل رياضي
فصل چهارم: جمع آوري داده ها و حل مدل
    مقدمه
    روش جمع آوري اطلاعات
    داده هاي عددي ساخت مدل
    مدل عددي ارزيابي مناطق عمليات انتقال گاز
    افزايش تفكيك پذيري نتايج
    كارايي متقاطع مسئله
    كاستيهاي كارايي متقاطع
    مدل DEA/AHP
    الگوريتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP
    كاهش تعداد متغيرها
    متوازن كردن داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
    مقدمه
    نتايج حاصل از چارچوب منشور عملكرد
    نتايج حاصل از مدل كمي
    پيشنهادهاي حاصل از تحقيق
    پيشنهاد تحقيقات آتي
منابع و ماخذ
ضمائم

فهرست شكلها
    شكل (2-1 ): تعريف هفت شاخص عملكرد
    شكل (2-2 ): مدل سه بعدي محققين پروژه TOPP
    شكل(2-3) : ماتريس ارزيابي عملكرد
    شكل(2-4): چارچوب نتايج و تعيين كننده ها
    شكل (2-5) : هرم عملكرد
    شكل (2-6) : كارت امتيازدهي متوازن
    شكل(2-7) : ورودي، فرايند، خروجي و نتايج
    شكل(2-8) : مدل تعالي سازمان
    شكل(2-9) : مدل تحليل ذي نفعان
    شكل(2-10) : متد مميزي و ارتقاي PMS
    شكل(2-11) : طراحي سيستم ارزيابي ويسنر و فاست
    شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذي نفعان
    شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بين وجوه آن
    شكل(2-14): برنامه ريزي آرماني
    شكل(2-15): فرايند توليد براي DMUp
    شكل(2-16): فرايند توليد براي DMSUj
    شكل(3-2): خروجي نيمه ساخته
    شكل(3-3) : مدل شماتيك منطقه سه عمليات(DMU2) و متغيرهاي حل مدل
فهرست جداول
    جدول(2-1): پيشنهادهاي انتخاب شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-3) : مقايسه بين منشور عملكرد و BSC
    جدول (2-4): ماتريس كارايي متقاطع
    جدول(2-5) : كارت امتيازدهي واحد نگهداري و تعميرات
    جدول(2-6) : سوالات كليدي جهت انتخاب شاخص هاي شركت DHL
    جدول (2-7) : قسمتي از شاخص هاي LY
    جدول(2-8) : تفكيك عناصر مدل EFQM به دو گروه
    جدول(2-9): شاخص هاي انتخاب شده توسط BSC
    جدول(3-1): پاسخهاي بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد
    جدول(3-2): شاخص هاي بالقوه
    جدول(3-3) : ركورد شيت مربوط به هر شاخص
    جدول(3-4) : ليست واحدها و زير واحدهاي مورد ارزيابي
    جدول(3-5) : متغيرهاي مدل
    جدول(4-19) : ماتريس كارايي متقاطع واحدها
    جدول(4-20) : ماتريس كارايي متقاطع زير واحدها
    جدول(4-21) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول (4-22):ماتريس همبستگي بين وروديها و خروجي ها
    جدول(4-23) : نتايج حاصل از آنتروپي شانون
    جدول(4-24): نتايج حاصل از AHP
    جدول(4-25): اوزان نهايي
    جدول(4-26): داده هاي موزون
    جدول(4-27) : تعداد متغيرها و محدوديتهاي مسائل DEA/AHP
    جدول(4-28): نتايج حاصل از حل DEA/AHP براي DMUها
    جدول(5-1): نتايج حل مدل تلفيقي
    جدول(5-2) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع مناطق
    جدول(5-3) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع ايستگاهها
    جدول(5-4) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول(5-5): رتبه كارايي هر يك از مناطق
    جدول(5-6): رتبه كارايي هر يك از ايستگاهها

تعداد مشاهده:
800
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:1,042
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي


	تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي

چکیده:
تحقیق حاضر با عنوان «تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام» انجام گرفت. اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع میدانی- پیمایشی است. به این منظور يك فرضیه‌ی اصلی و شش فرضيه فرعي تدوین شد که رابطه اعتماد کارکنان را به عنوان متغیر وابسته با مولفه هاي سبك رهبري خدمتگزار به عنوان متغیرهای مستقل، فرضیه‌ها را شکل داده بودند. به منظور آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. پرسشنامه شامل دو قسمت بوده كه قسمت اول مربوط به سبك رهبري خدمتگزار و مولفه هاي آن  و قسمت دوم مربوط به اعتماد مي‌باشد. برای هر بخش، پرسشنامه استاندارد استفاده گرديده و با استفاده از نرم افزار  Spss  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن برابر 80/ . بدست آمد که نشان دهنده ی تایید پایایی می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشكي ايلام به تعداد 375 نفر مي‌باشند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 175 نفر مي‌باشد. پرسشنامه‌های استاندارد شامل 50 سؤال بود که به تعداد 175 عدد توزیع و تعداد 173 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردیده، نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (سطح معناداری=000/.). شدت این رابطه در سطح قوی ارزیابی می شود. به این معنا به هر میزان شاخص های رهبری خدمتگزار در جامعه مورد مطالعه افزایش یابد به همان میزان می توان شاهد ارتقاء اعتماد کارکنان نسبت به رهبران بود.
واژگان کلیدی: رهبري خدمتگزار- اعتماد سازماني- دانشگاه علوم پزشكي ايلام

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 ضرورت انجام تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1هدف اصلی تحقیق
1-4-2 اهداف فرعی تحقيق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-5-1 فرضيه اصلي
1-5-2 فرضيه هاي فرعي
1-6 تعاریف واژگان
1-6-1 رهبري خدمتگزار
1-6-2 تابعيت داوطلبانه
1-6-3خود اعتباري
1-6-4رابطه توافقي
1-6-5روحيه مسئوليت پذيري
1-6-6 معنويت متعالي
1-6-7 نفوذ تحول گرا
1-6-8 اعتماد سازماني
1-7 مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق
2-1-1 مقدمه
2-1-2 نظريه رهبري خدمتگزار
2-1-3 طبقه بندي نظريه هاي مديريت
2-1-4شكل گيري نظريه رهبري خدمتگزار
2-1-5 شاخص‌های رهبر خدمتگزار
2-1-6كاربردهاي رهبري خدمتگزار
2-1-7   مدل‌های رهبری خدمتگزار
2-1-7-1 مدل هاي رهبر- سازمان
2-1-7-2مدل هاي رهبر- پيرو
2-1-8 رهبري خدمتگزا  در سازمان هاي دولتي
2-1-9 رهبري خدمتگزار و اثربخشي سازماني
2-1-10 رهبري خدمتگزار و شكل گيري فضاي روابط انساني
2-1-11  اثر بخشي پيروي و اثر بخشي سازماني
2-2 بخش دوم  اعتماد سازماني
2-2-1 اعتماد چیست؟
2-2-2 اعتماد و نظریه‌پردازان سازمانی
2-2-3 اعتماد و مشاوران مدیریتی
2-2-4 رابطه بین اعتماد وکنترل
2-2-5 انواع اعتماد
2-2-6 آیا وجود اعتماد در سازمان مهم است؟
2-2-7 رهبران چگونه می توانند اعتماد را در سازمان توسعه دهند؟
2-3 پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه
3-2 مراحل انجام تحقیق
3-3 روش تحقیق
3-4 جامعه آماری
3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
3-6 روش گردآوری اطلاعات
3-7 ابزار گردآوری اطلاعات
3-8 روايي و پایایی ابزار گردآوری
3-8-1 روایی
3-8-2 پایایی (اعتبار)
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-10 ضریب همبستگی پیرسون
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1 مقدمه
 4-2 آمار توصيفي
4-2-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب  جنس
4-2-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن
4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان
4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت
4-3 آزمون فرضیات
4-3-1به نظر می رسد تابعيت داوطلبانه موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-2به نظر می رسد خود اعتباري موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-3 به نظر می رسد رابطه توافقي موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-4 به نظر می رسد روحيه مسئوليت پذيري موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3- 5  به نظر می رسد معنویت متعالی موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-6  به نظر می رسد نفوذ تحول گرا موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-7به نظر می رسد بكارگيري سبك رهبري خدمتگزار موجب ايجاد اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مستقيم خود مي شود.
4-4 تحلیل چند متغیره
4-4-1 پيش بيني متغير هاي وابسته با استفاده از تحليل رگرسيون چند گانه
فصل پنجم: نتايج وپيشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 بيان نتايج
5-2-1 نتيجه فرضيه اول
5-2-2 نتيجه فرضيه دوم
5-2-3 نتيجه فرضيه سوم
5-2- 4 نتيجه فرضيه چهارم
5-2-5 نتيجه فرضيه پنجم
5-2-6 نتيجه فرضيه ششم
5-2-7 نتيجه فرضيه هفتم
5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
5-4 محدوديت ها و موانع پژوهش
5-5 توصيه به پژوهشگران
منابع و ماخذ
الف: منابع فارسي
ب: منابع انگليسي
پيوست ها
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
فهرست شکل ها
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1410
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:1,064
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی عوامل موثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری


	بررسی عوامل موثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری

مقدمه:
عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداري در ايران گوياي آن است كه از يك طرف نظام اداري ايران ممكن است دچار بيمار گونگي و آسيب باشد و ما را نگران كرده است و از طرف ديگر عواملي كه در كاهش يا افزايش سلامت نظام اداري ايران موثرند؛ قابل شناخت مي باشند.
همچنين وقتي كه از سلامت يا بيماري نظام اداري ايران سخن مي گوييم از يك تمثيل ارگانيستي استفاده كرده ايم ونظام اداري را به اندام موجود زنده (ارگان) تشبيه كرده ايم وبراي آن سلامت ويا بيماري قائل شده ايم.
بر اين اساس لازم است شاخص هاي اين بيماري يا وضعيت بيمار گونه و عوامل موثر بر اين بيماري را نشان دهيم هر چند كه سلامت در نظام اداري تنها به معني بيمار نبودن آن نمي باشد ويك نظام اداري سالم علاوه بر اينكه بيمار نيست، داراي پوياي  نشاط سرزندگي بهره وري كار آيي واثر بخشي سطح بالا  نيز مي باشد.
نظام اداري در ايران در طول زمان مناسب با تحولات دورني جامعه وتغييرات در سطح جهاني دچار تحول در ساخت و كار كرد شده است.
در گذشته نظام اداري تنها  مسوول جمع آوري ماليات ايجاد نظم و امنيت انجام جنگ و صلح بود ولي امروزه در اثر فر آيند هاي مختلف اجتماعي و پيدايش نهادهاي اجتماعي جديد كار كردهاي بيشتر ي بر عهده ي نظام اداري گذاشته شده است يعني نظام اداري علاوه بر آنكه لازم است خدمات گذشته را در شكل وسيع تر و پيچيده تري ارايه كند بايد خدمات جديدتري  نيز ارايه كند وكشور را در مسير توسعه و پيشرفت ياري كند.
متاسفانه  نظام اداري در ايران به دلايل مسايل درون سازماني وبرون سازماني چه در گذشته (قبل از انقلاب ) وچه بعد از پيروز ي انقلاب اسلامي نه تنها به فر ايند توسعه كشور كمك نكرده است بلكه به تثبيت عقب ماندگي كشور ياري رسانيده است
 عليرغم برنامه هاي انقلاب اداري اصلاح اداري پاكسازي ادارات و قبض و بسط مديريت مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری وموقعیتی رنج می برد وتاهنگامی که کشور ما نتواندبه یک  مدیریت كار و سالم دست يابد، نمي تواند اهداف متعالي خود را در چار چوب ارزشهاي اسلامي آباداني و استقلال كشور پياده نمايد ولي به هر حال شناخت علمي وبي طرفانه عوامل موثر بر سلامت نظام اداري ايران گامي لازم است كه براي پروژه ساماندهي نظام ايران بايد طي شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
نظریه مبادله جرج هومنز
قضایای عام
قضیه موفقیت
قضیه انگیزه
قضیه ارزش
دیدگاه هومنز درباره ی گروه
گروه به عنوان یک نظام
تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها
دیدگاه کارکرد گرایان
پرسشهای پژوهش
اهداف پژوهش
الف ) هدف کلی
ب)هدفهای ویژه
ضرورت واهمیت پژوهش
محدوده ی مطالعاتی
فصل دوم: روش شناسی پژوهش
روش شناسی پژوهش
تعریف عملیاتی
نظام اداری
هنجارهای اجتماعی
انحراف اجتماعی
از خود بیگانگی
نظارت اجتماعی
فصل سوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف فساد
تعریف فساد از نظر اندیشمندان
فساد مالی
گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی
تعریف مفاهیم
۱ اختلاس
۲ پورسانت
۳ رشوه
۴ رانت
۵ تقلب وکلاهبرداری
۶ عدم رعایت انضباط مالی
انواع فساد
فساد ازنظر سازمان نیافتگی
فساد سامانه ای
تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه
فساد اداری سیاه
فساد اداری خاکستری
فساد اداری سفید
فساد از دیدگاه منافع عمومی
تعریف فساد اداری
عوامل موثر بر فساد مالی
۱ عوامل اجتماعی فرهنگی
۲ عوامل سیاسی
۳ عوامل اقتصادی
میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی
عوامل اداری ومدیریتی
پیامد های فساد
پیامد های سیاسی
پیامد های اجتماعی- فرهنگی
کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی
پیامد های اقتصادی
فساد مالی موجب نا کار آمدی گستره ی اقتصادی می گردد
پیامد های اداری- مدیریتی
بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران
پیشینه مدیریت دولتی در ایران
ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران
عوامل ایجادکنندة فساد در نظام اداری ایران
بررسی زمینه‏ های اجتماعی مؤثر بر فساد در نظام اداری ایران
۳/۷- در تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران (شیوع فساد در نظام اداری)
نگاهی به وضعیت فساد در نظام اداری
اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی
خویشاوندسالاری
رانت‏جویی و مواردی از آن
۳/۸- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصـت‏ها
تهدیدات
۳/۹- راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی
اهکارهای سیاسی
راهکارهای اجتماعی- فرهنگی
راهکارهای اقتصادی 
راهکارهای اداری- مدیریتی 
فصل چهارم: نتایج
نتیجه گیری و جمع بندی 
خلاصه پژوهش 
فصل پنجم: فهرست منابع
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1190
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:279
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان تهراني از خدمات و كاركنان شهرداري


	سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان تهراني از خدمات و كاركنان شهرداري

چکیده:
رضایت مشتري، میزان مطلوبیتی است که مشتري به دلیل خصوصیات مختلف محصول یـا خـدمات، کسـب مـی کنـد و موجب وفاداري مشتریان میگردد و در نتیجه، افزایش شهرت، اعتبار و سودآوري را به دنبال دارد. در این تحقیق کـه هدف اصلی آن بررسی میزان رضایتمندي شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداري تهران می باشد، سـعی گردیده بـا بهره گیري از ادبیات موجود در حوزه رضایت مشتریان، میزان رضایت شهروندان تهرانی، مورد سنجش قـرار گیـرد. اطلاعـات مورد نیاز براي انجام این پژوهش، از دو روش کتابخانهاي و میـدانی جمـع آوري شـده انـد. جامعـه آمـار ي در ایـن پـژوهش، شهروندان تهرانی که از خدمات شهرداري به نوعی استفاده میکنند، میباشد. با توجه به جامعه آماري، روش نمونهگیري در این پژوهش، روش تصادفی خوشهاي است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماري، 384 نفر انتخاب گردیده اسـت. پس از جمعآوري دادههاي مربوط به پرسشنامه پژوهش، اطلاعات، در نرمافزار تحلیل آماري SPSS پردازششـده و سـپس، عملیات تجزیه و تحلیل، صورت گرفته است. براي توصیف دادههاي بهدست آمده از پرسشنامه، از شاخصههاي آمار توصـیفی از قبیل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز براي تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضـیه هـاي پژوهش، از آزمونهاي t تک گروهی، آزمون رتبهبندي فریدمن، t گروههاي مستقل و آزمون تحلیل واریـانس چنـد متغیـره، استفاده شده است. یافتهها در این پژوهش نشان میدهند که میزان رضایت کلی شهروندان از خدمات و کارکنان شـهرداري در شهر تهران، بالاتر از حد متوسط میباشد.
واژه هاي کلیدي: رضایت شهروندان، خدمات شهري، کارکنان شهرداري، کلانشهر تهران

فهرست مطالب:
چکیده
1- مقدمه
2- پیشینه  تحقیق
 الف)  پژوهشهاي داخلی
اهمیت و عملکرد خدمات دریافتی
اطلاعات جمعیتشناختی
3- مبانی نظري
مدهاي شکلگیري رضایت مشتري
فرضیه هاي پژوهش
فرضیه هاي اصلی
فرضیه هاي فرعی
4- روش تحقیق
5- یافته هاي تحقیق
فرضیه هاي آماري آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم:
فرضیه هاي فرعی
فرضیه هاي آماري آزمون
6- نتیجه گیري و پیشنهاد
7- منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1303
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:736
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی شركت پارس مينو


	گزارش کارآموزی شركت پارس مينو

بخشی از پيشگفتار:
اصولاً پيشرفت هر جامعه اي مديون وجود محيط دانشگاهي مناسب و ارتباط صحيح آن با محيط صنعت مي‌باشد. ارتباط صحيح محيط صنعتي و مراكز دانشگاهي و حالت عكس آن، مي‌تواند اقتصاد يك جامعه را به اوج شكوفايي برساند و پويايي صنعتي را براي آن جامعه به ارمغان بياورد. اين ارتباط هرچقدر منسجم‌تر و صحيح‌تر بوده باشد دسترسي به آن اوج، راحت‌تر  خواهد بود. چون هم محيط صنعتي از علوم دانشجوياني كه سالها دروسي را بصورت تئوري ياد گرفته‌اند و از علم و دانش عملي بيگانه بودند استفاده مي‌كند و هم محيط دانشگاهي مي‌تواند از تجارب اساتيد اهل فن در محيط‌هاي نعتي بهره‌مند گردد.
در كشورهاي اروپايي كه مهد پيشرفتهاي تكنولوژيكي مي‌باشد اين ارتباط بسيار فشرده است و سيستم آموزشي به گونه‌اي طراحيشده است كه يك دانشجو هنگام فارغ‌التحصيل شدن يك فرد كارآمد و متخصص به تمام معني مي‌شود و اين ارتباط نه تنها در محيط دانشگاهي بلكه در دورة دبيرستان نيز ديده مي‌شود. همين ارتباط صحيح است كه باعث شكوفايي عميق در كشورهاي اروپايي شده است و اروپا را از حالت صنعتي بيورن برده و به مرحلة فوق صنعتي رسانيده است.
متأسفانه در كشورهاي جهان سوم و بخصوص در كشور ما محيط صنعت و محيط دانشگاهي مجزا عمل مي‌كنند و آنطوريكه اين ارتباط بايستي برقرار باشد برقارار نشده است و اين دو مفهوم دو مقوله‌اي جدا از هم مورد توجه قرار گرفته است و فردي كه وارد محيط دانشگاه مي‌شود از محيط صنعت بريده مي‌شود و فردي كه وارد محيط صنعتي مي‌شود از درس و دانشگاه جدا مي‌گردد. و همين مسئله است كه مي‌بينيم محيط دانشگاهي در كشورهاي جهان سوم از كيفيت بسيار پاييني در مقايسه با كشورهاي اروپايي برخوردارند و همچنين صنايع ما نتوانسته‌اند پا به پاي صنايع اروپايي رشد كنند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: كليات
مقدمه
مشكلات ناشي از عدم برنامه‌ريزي
ابزار، تجهيزات و نقش آن در توليد
انبار نقطه اطمينان كارخانه
پيش‌بيني و آينده نرگي
نقش زمان در توليد
كيفيت مطلوب نقطه اطمينان بيشتر
تاريخچة فعاليت شركت پارس مينو
آدرس شركت پارس مينو
فصل دوم: برنامه‌ ريزي مواد
مقدمه
تعريف برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي مواد خام
برنامه‌ريزي مواد خام در پارس مينو
مواد خام مورد لزوم و منابع تهيه آن در پارس مينو
چگونگي مراحل خريد مواد خام در پارس مينو
برنامه‌ريزي ماشين آلات
تجهيزات حمل و نقل
ابزار و ملزومات و نقش آن در توليد
تجهيزات ايمني و نقش آن در توليد
انواع تجهيزات ايمني و كاربرد آن در پارس مينو
ملزومات شركت پارس مينو
تجهيزات ايمني محيط كار پارس مينو
كالاي ساخته شده و نيمساخته
برنامه‌ريزي كالاي ساخته شده در پارس مينو
برنامه شركت پارس مينو براي كالاي نيم ساخته
خلاصه بحث و پيشنهادات
فصل سوم: سيستم كنترل موجودي انبار
مقدمه
تعيين ميزان اقتصادي سفارش در پارس مينو
چگونگي برنامه‌ريزي براي اعلام وضعيت موجودي پارس مينو
فصل چهارم: برنامه‌ريزي توليد
مقدمه
روشهاي پيش‌بيني توليد
تعريف برنامه‌ريزي و كنترل توليد
تعريف برنامه‌ريزي و كنترل توليد
هدف برنامه ريزي و برنامه‌ريز
برنامه‌ريزي توليد محصول در شركت پارس مينو
پيش‌بيني هزينه‌هاي توليد در پارس مينو
پيش‌بيني توليد و سود حاصل از آن در پارس مينو
مقدار توليد روزانه كارگاههاي پارس مينو
توليد و برنامه‌ريزي محصولات غذايي مينو
توليدات محصولات داروئي و آرايشي در پارس مينو
كارسنجي و زمان سنجي
مشكلات ناشي از عدم زمان سنجي
زمان سنجي در شركت مينو
زمان سنجي در كارگاه بيسكويت
زمان سنجي انجام پخت نان توسط دستگاهها
زمان استاندارد محاسبه شده براي ويفر
فصل پنجم: كارگاهها و استقرار ماشين آلات
چه عواملي موجب تغيير استقرار تجهيزات مي‌شود.
استقرار ماشين آلات در شركت پارس مينو
كارگاه چاپ و  جعبه سازي و نحوة استقرار تجهيزات
اشكالات موجود در نحوة استقرار كارگاه چاپ
كارگاه ويفرسازي پارس مينو
اشكالات كارگاه ويفر و راه حل آن
فرآيند عمليات توليد ويفر
كارگاه اسمارتيز، سايه و ساير محصولات كاكائوئي
اشكالات كارگاه شكلات
فرآيند عمليات توليد آدامس
فصل ششم: كنترل كيفيت
مقدمه
محاسن كنترل كيفيت
تعريف كنترل كيفيت
هزينه‌هاي كنترل كيفيت و نقش آن در توليد
كنترل كيفيت در شركت پارس مينو
سيستم كنترل كيفيت مواد در پارس مينو
كنترل كيفيت كالاي نيمساخته در پارس مينو
اشكالات موجود در كنترل كيفيت مينو
كنترل كيفيت در قسمت داروئي پارس مينو
فصل هفتم: فروش
مقدمه
چگونگي فروش در پارس مينو

تعداد مشاهده:
1419
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 88

حجم فایل:384
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت صنعتی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) بر اداره مدرسه


	تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) بر اداره مدرسه

Impact of management information systems (MIS) on school
پنجمين كنفرانس جهاني علوم تربيتي (WCES) سال 2013

چكيده:
كاربرد فن اوري اطلاعات در مديريت اموزشي به دليل بهره وري و اثر بخشي ان بسرعت افزايش پيدا كرده است. هدف اصلي و كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در مراحل اوليه توسعه فن اوري اطلاعات، بهبود بهره وري در فعاليتهاي دفتر مدرسه است. از فن اوري اطلاعات براي ذخيره اطلاعات دانش اموزان و كارمندان  استفاده شده است. بجاي پرداختن به انتقال اطلاعات يا تجزيه و تحليل انها،بيشترين توجه معطوف به ورود اطلاعات و تطبيق انها مي شد و ارزش اطلاعات مديريت در مراحل ادغام انها مشخص مي گرديد. بررسي كلي مقالات حاكي از تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر مديريت و اداره مدرسه از جمله دسترسي بهتر به اطلاعات، مديريت كارامدتر، استفاده بيشتر از منابع مدرسه، كاهش ميزان كار، مديريت بهتر زمان و بهبود كيفيت گزارشات مي باشد.در اين مقالات به تعدادي از عوامل بازدارنده استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت اشاره شده است كه شامل كمبود وقت، عدم اعتماد به نفس يا مهارت، عدم اموزش، فقدان حمايت مديران ارشد و نبود پشتيباني فني مي شود.سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مي تواند اطلاعات لازم براي برنامه ريزي اگاهانه، سياست گذاري و ارزيابي را در اختيار مديران و معلمان قرار دهد. اين سيستم ها منجر به تغيير مديريت مدرسه در زمينه هاي رهبري، تصميم گيري، ميزان كار، مديريت منابع انساني، ارتباطات، مسئوليت و برنامه ريزي شده است. سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مي تواند به مدير مدرسه در تعيين اهداف مدرسه، تدوين برنامه هاي راهبردي، توزيع منابع، ارزيابي عملكرد كاركنان و موفقيت سازماني كمك كند.

فهرست مطالب:
چكيده
1.مقدمه
2. بررسي تحقيقات
نتيجه گيري
منابع

تعداد مشاهده:
1507
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:166
کیلوبایت


 قیمت:


10,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت و علوم تربیتی

 • محتوای فایل دانلودی:

  فایل ترجمه شده در قالب word و قابل ویرایش در 7 صفحه
  فایل اصلی در قالب PDF در 6 صفحه

مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص


	مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش
های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که
در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی
داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد
مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق
آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان
در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش
آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین
رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و
سطح معنی داری آن برابر 0/05<P است.

فهرست مطالب:
چكيده     
فصل اول: كليات تحقيق     
مقدمه        
بيان مساله     
اهداف تحقيق    
فرضيه تحقيق     
فصل دوم: پيشينه وادبيات تحقيق     
انتخاب كردن يك شغل    
عوامل تاثير گذاري برانتخاب شغل    
تاثيرات خانواده     
معلمان     
كليشه سازي هاي جنسيت     
زندگي شغلي     
رضايت شغلي     
رشد شغلي    
تغيير شغل در ميانسالي     
بيكاري     
برنامه ريزي براي باز نشتگي     
تركيب كار و خانواده     
رشد شغلي     
زنان و اقليتهاي قومي     
تفاوتهاي فردي دركار    
تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي    
وراثت      
آثار نابهنجاريهاي كروموزمي    
محيط        
روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي    
گزينش نيروي انساني     
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان     
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل     
آزمون هاي استخدامي     
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     
فصل سوم: روش تحقيق     
جامعه مورد مطالعه         
روش نمونه گيري     
ابزار اندازگيري در تحقيق     
روش تحقيق    
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل آنها     
جدول 2-4 بررسي مقايسه رضايت شغلي در بين دو گروه پزشگان در بحث هاي خاص و عمومي    
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري    
بحث و نتيجه گيري     
پيشنهادات     
محدوديت ها     
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1052
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 91

حجم فایل:526
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی عمل‌گرایی (پراگماتیسم)


	بررسی عمل‌گرایی (پراگماتیسم)

بخشی از مقدمه:
معلمی که قصد دارد در مورد پروژه های علمی تحقیق نموده وآنرا در کلاس درس به کار گیرد باید با مبانی نظری وفلسفی ونیز روانشناختی پروژه های علمی آشنا باشد.بنابراین در این بخش مجددا مطلبی در باب فلسفه ی عمل گرایی که زیر بنای آموزش پروژه محور می باشد ذکر می گردد.
شاید هیچ سیستم فکری یا فلسفی در قرن بیستم به اندازه عملگرایی مطرح نشده و غوغایی به پا نکرده است که هنوز هم مطرح است و درباره اش گفتگو می‌شود (ویلیامز جیمز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، 1370) به گفته خود ویلیامز جیمز «روش پراگماتیکی قبل از هر چیز روشی است برای حل نزاعهای متافیزیکی، که در غیر این صورت می‌توانند پایان‌ناپذیر باشند. آیا جهان واحد است یا کثیر؟ مقدر است یا آزاد؟ مادی است یا روحی؟ اینها مفاهیمی هستند که هرکدام ممکن است درباره جهان صادق باشد یا نباشد و نزاع بر سر چنین مفاهیمی پایان‌ناپذیر است. روش پراگماتیکی در چنین مواردی عبارت است از کوشش برای تفسیر هر مفهومی به کمک ردگیری پیامدهای عملی مربوط به آن.
اگر این یا آن مفهوم صحیح باشد چه تفاوت عملی در بین خواهد بود اگر هیچ‌ گونه تفاوت عملی یافت نشود در این صورت، شق‌ها (آلترناتیوها)ی مختلف عملا دارای یک معنا هستند و هر نزاعی بیهوده است. هرگاه نزاعی جدی باشد ما باید قادر باشیم تفاوت عملی‌ای را که در اثر محقق بودن این با آن طرف نزاع حاصل می‌شود نشان دهیم. (شعاری‌نژاد، 1383) …

فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگامان فلسفه تربیتی عملگرایی
پیرس
ویلیام جیمز
جان دیوئی
معلم پراگماتیست
مبانی تربیتی در مکتب پراگماتیسم
آموزش و پرورش از دیدگاه عملگرایی
هدف های تعلیم و تربیت پراگماتیسم
ویژگی های هدف در آموزش و پرورش پراگماتیستی
برنامه درسی از نظر پراگماتیستها
روش تدریس از نظر پراگماتیستها
حل مسئله با روش «دیویی»
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
2509
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:52
کیلوبایت


 قیمت:


3,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

شناسایی عوامل موثر بر بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در صنعت ICT


	شناسایی عوامل موثر بر بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در صنعت ICT

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط انجام شده است. این تحقیق دارای 13 فرصیه شامل 3 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی برای تشخیص محدودیت ها و منابع برای بین المللی شدن شرکت هایی کوچک و متوسط می‌باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و اکتشافی و سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پرسشنامه به روش لیکرتی 5 نمونه گذاری شده و به تعداد 45 عدد بین مدیران دارای مدرک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم توزیع گردید که 42 مورد از پرسش نامه ها برگشت داده شد و پس از جمع آوری و بررسی 40 مورد از آنها صحیح تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده شده و علاوه بر آن از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل اصلی تحقیق استفاده شده روش نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای می‌باشد. و همچنین برای مشخص کردن شرکت های هر بخش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. با توجه به جدول مورگان بایستی حداقل 40 نمونه مد نظر قرار گیرد جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. این تحقیق به دنبال توزیع ویژگی های یک جامعه آماری است لذا از نوع پیمایشی می‌باشد. و چون تنها در یک مقطع زمانی انجام می‌شود از نو ع پیمایش مقطعی می‌باشد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با 92265. است برای اندازه گیری متغیر های عوامل سازمانی و عوامل محیطی از مقیاس رتبه ای استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری متغیر های عوامل استراتژیک از مقیاس اسمی استفاده شده است.
واژه‌های کلیدی: عوامل استراتژیکی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه    
1-1- بیان مساله    
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    
3-1- اهداف تحقيق    
4-1- فرضيه هاي تحقيق    
5-1- قلمرو تحقيق (زمانی، مكانی، موضوعی)    
6-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات    
عوامل استراتژیک    
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه    
1-2- بين المللي شدن    
2-2- ابعاد بين المللي شدن    
3-2- تئوریهای بین المللی شدن    
4-2- نگاه اقتصادي -FDI   
5-2- نگرش رفتاري    
6-2- مدل آپسالا   
7-2- پژوهش در زمينه رفتار قبل از صادرات    
8-2- مدل شرکتهاي نوپاي بين المللي    
9-2- تئوری شبکه    
10-2- بين المللي شدن SME ها    
11-2- SME ها در ايران    
12-2- مطالعات تجربي صورت گرفته بر روي بين المللي شدن SME ها    
1-12-2- Bilkey (1978)   
2-12-2-  Miesenbock (1988)   
3-12-2-  (Kotabe and Czinkota (1991   
4-12-2-  (1999) Coviello & McAuley   
5-12-2-  (2003) Sustar   
6-12-2- Westhead (2001)   
13-2- عوامل موثر بر بین المللی شدن   
14-2- بینش جهانی   
15-2- سرمایه عمومی انسانی   
16-2- مهارت خاص صنعت   
17-2- ویژگی های ظاهری : دانش ، تجربه وشبکه ها   
18-2- ویژگی های درونی : نگرش ها ، ادراکات وشخصیت   
19-2- تجربه برون مرزی   
20-2- مهارت کسب وکار   
21-2-  ویژگی های درونی   
22-2- شخصیت و بینش کارآفرین   
23-2- نگرش مثبت نسبت به ریسک   
24-2- منابع شرکت   
25-2- شبکه   
26-2- شهرت   
27-2- مطالعات در زمینه تأثير عامل منابع بر بین المللی شدن   
28-2- ویژگی های شرکت   
1-28-2- اندازه   
2-28-2- سن   
3-28-2- مکان   
4-28-2- خاستگاه   
5-28-2- رشد گرایی   
6-28-2- بررسی محیطی   
7-28-2- بنیه مالی   
29-2- عوامل استراتژیک   
1-29-2- استراتژیهای عمومی: کاهش هزینه / متمایز سازی   
2-29-2- استراتژیهای وظیفه ای : محصول / توزیع/ بازاریابی   
3-29-2- استراتژی ورود   
1-3-29-2- روش های ورود به بازارهای خارجی   
30-2-  روش های ورود صادرات   
1-30-2- صادرات غیر مستقیم   
2-30-2- صادرات مستقیم   
31-2- روش های ورود قراردادی
1-31-2- اعطای امتیاز   
2- 31-2- فرانشیز   
32-2- سرمایه گذاری مستقیم   
1-32-2- سرمایه گذاری مشترک   
2-32-2- تاسیس جدید   
3-32-2- خرید   
33-2- تأثير استراتژی بر بین المللی شدن   
34-2- عوامل  محیطی   
1-34-2- شدت رقابت داخلی   
2-34-2- رشد محدود داخلی   
3-34-2- شدت رقابت بین المللی   
4-34-2- سیاست های محدود کننده دولت   
5-34-2- نهادینه سازی محیط   
6-34-2- صرفه جویی در مقیاس    
7-34-2- سود ناخالص صنعت    
8-34-2-  رشد فروش صنعت    
9-34-2- نوع صنعت    
35-2- تأثير عوامل محیطی بربین المللی شدن    
36-2- نرخ رشد بازارجهانی    
37-2- نرخ رشد بازار داخلی    
38-2- نسبت بازارجهانی /بازارداخلی    
39-2- رقابت واردات    
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه    
1-3 روش تحقيق    
2-3 روش گردآوري داده ها    
3-3 روايي و پايايي پرسشنامه    
1-3-3 روايي ابزار اندازه گيري    
1-4-3 پايايي ابزار اندازه گيري    
1-5-3 متغير هاي تحقيق    
1-6-3 جامعه آماري و نمونه آماري    
1-7-3 روش‌هاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها    
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماری
1-4 مشخصات توصيفي    
1-1-4 ميزان تحصيلات    
2-1-4 سن مديران    
3-1-4 سابقه كار    
4-1-4 مدت زمان انجام فعاليت    
5-1-4 زمينه فعاليت شركت    
2-4 آزمون فرضيات   
1-2-4 فرضيات فرعي   
فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادها
مقدمه    
1-5 خلاصه اي از يافته هاي تجربي    
2-5 محدوديت هاي تحقيق    
3-5 پيشنهادات    
1-3-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده    
2-3-5 پيشنهادات كاربردي    
منابع    
پیوست ها

پرسشنامه
نتایج آماری و نرم افزاری
چکیده لایتن

تعداد مشاهده:
1621
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 174

حجم فایل:469
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  FA

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی عوامل موثر در فرسودگی شغلی


	بررسی عوامل موثر در فرسودگی شغلی

بخشی از مقدمه:
اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.
 سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، 1378) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.
عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد. (روحانی، 1368)

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
مقدمه و بیان کلی موضوع
بیان مساله
سوالهای پژوهش
اهمیت مساله
فرضیه های پژوهش
تعریف اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فرسودگی شغلی
2 . 1) استرس زاهای فردی
2 . 3) استرس زاهای گروهی
2 . 4) عوامل استرس زای سازمانی
منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونی
توهم کنترل
پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل
تفاوت های فردی در درک کنترل
واکنش در برابر از دست دادن کنترل
نظریه عکس العمل
درماندگی آموخته شده
فصل سوم: روش
جامه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه اجرا و روشهای آماری
ابزارهای سنجش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
سایر یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
منابع الف) منابع فارسی
منابع ب) منابع انگلیسی

تعداد مشاهده:
1217
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:575
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش