بررسی باکتری آنتروباكترياسه


	بررسی باکتری آنتروباكترياسه

بخشی از چكيده:
باكتري هاي اين گروه ميله اي شكل- گرام منفي- هوازي داراي آنزيم فنيل آلانين و آميناز هستند. اكثراً داراي زندگي آزاد و غير پاتوژن بوده و در آب- خاك- فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبيعي رود مي باشند. پرتئوس مورگاني P. Morgagvill و پروتئوس رتگري در عفونتهاي بيمارستاني مشاهده مي شود. باكتريهاي گروه پروويدا نس اساساً لاكتوز را تخيمير نمي كنند و اگر اين كار را انجام دهند بكندي بسيار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتوليد مي كنند كه اوره را تجزيه نموده و ايجاد آمونياك مي نمايد. طي عفونتهاي اداري توسط پروتئوس ادرار شديداً قليايي مي شود و توليد سنگهاي اداري تسريع مي گردد و اسيدي نمودن آن به سادگي ميسر نيست. پروويدا شيسا ايجاد دوره نمي كند.
پروتئوس ها به وسيله فلاژلهاي پري تريش خود سريعاً متحركند و معمولاً در سطح محيط هاي كشت جامد نيز به نحو خاصي جابجا مي شوند. جابجا و پخش شدن باكتري در محيط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده مي شود. براي جلوگيري از اين پديده (كه جدا كردن باكتري ها را تقريباً غير ممكن مي نمايد). بايد به محيط كشت مواد خاصي افزود (مثلاً فنيل اتيل الكل با محيط هائي مانند CLED كه از نظر الكتروليت فقير هستند بايد مورد  استفاده قرار گيرد). حركت سريع باكتري در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراري ممكن است سهيم باشد.

فهرست مطالب:
1- چكيده
2- مقدمه
1-2- كلياتي درباره آنتروباكترياسه ها
1-1-2- تقسيم بندي
2-2-1 اختصاصات عمومي انتروباكترياسه ها
1-2-2 جداسازي انتروباكترياسه ها
جداسازي انتروباكترياسه ها
جداسازي از مدفوع
جداسازي از خون
جداسازي از ادرارا
كشتهاي جداكننده اوليه
3-2- تشخيص آنتروباكترياسه ها
محيط KCN
محيطهاي دي كربوكسي لاز
آزمايش متيل رد
آزمايش ايمويك
4-2- ساختمان آنتي ژنيك و پيچيدگي آنتي ژنيك
1-4-2- آنتي ژنهاي K
2-4-2-آنتي ژنهاي H
3-4-2 آنتي ژنهاي O
5-2- تغييرات و روابط ژنتيكي
6-2- شناسايي گروههاي فاميل آنتروباكترياسه ها
1-6-2- جنس سالمونلا
2-6-2-جنس آريزونا
3-6-2- جنس سيتروباكتر
4-6-2-جنس اشريشيگلا
5-6-2-جنس اشريشياها
6-6-2-جنس ادواردسيلها
7-6-2-جنس كلسيلا
8-6-2-جنس انتروباكتر
9-6-2-جنس هافينا
10-6-2-جنس سراتياها
3- شناسايي جنس پروتئوس
1-3- عفونتهاي پروتئوسي
1-1-3- اپيدميدلژي و پاتوژنيسته
2-1-3- تظاهرات باليني
3-1-3- عفونتهاي جلدي
4-1-3- عفونتهاي گوش و سينوسهاي ماستوئيد
5-1-3- عفونتهاي مجاري ادراري
6-1-3- تشخيص
8-1-3-درمان
4- هدف
5- مواد و روشها
5-1- كشت بر روي محيط  SS
5-2- كشت بر روي محيط مكانيكي
5-3- كشت بر روي محيط Tsi
5-4- كشت بر روي محيط ژلوزساده
5-5- استفاده از تستهاي اختصاصي (Api سيستم)
1-5-5- آ‎زمايش اورتونيتروفنيل- بتا- د- گالاكتوزيد
2-5-5- آزمايش هيدورژن سولفوره
3-5-5- آزمايش د آميناز
4-5-5- آزمايش اوره آز
5-5-5- وژ پروسكائر
6-5-5- آزمايش اندول
7-5-5 آزمايش سيترات
6-5- مطالعات باكتريولژيكي
6- نتايج
7- بحث
8- منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
1865
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:73
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی باکتری اشریشیا کولی (Escherichia coli)


	بررسی باکتری اشریشیا کولی (Escherichia coli)

بخشی از متن:
اشریشیا یکی از اعضای خانواده انترو باکتریاسه است که به عنوان جزئی از فلور طبیعی در روده بزرگ انسان و حیوانات وجود دارد. باکتری اشریشیاکولی بی هوازی اختیاری است.
و بر روی محیط های خیلی ساده به آهستگی رشد می کن. یک باسیل گرم منفی متحرک با فلاژل های پری تریش است. لاکتوز و مانیتول گلوکز گاز تولید نموده و برر روی ائوزین متیلن بلو ایجاد جلای فلزی سبز رنگ می کند. دارای فعالیت دکربوکسیلاسیون لیزین است. و سیترات نمی تواند استفاده کند و تریپتوفان را هیدرولیز و ایجاد ایندول می نماید. بیش از 90% از e.coli جدا شده از نظر تست بتا – گلوکورونیدار مثبت اند یعنی می توانند از سوبسترای 4- متیل اومبلی فریل بتا گلوکورونید استفاده کنند.

فهرست مطالب:
خصوصیات عمومی
انتقال
ساختمان آنتی ژنی
مکانیسم بیماری زایی
اشریشیاکلی و پاتوتایپ های آن
بیماری زایی عفونت های فرصت طلب
اشریشیا کلی های اسهال زا
سایر سویه های اشریشیاکولی
عفونت های مجاری ادراری
پیشگیری
درمان
راههای تشخیص و شناسایی سویه های اشریشیا کلی
روش کلاسیک
روش مولکولی
روش کشت سلولی
مراحل تشخیص اشریشیاکولی انتروپاتوژنیک

تعداد مشاهده:
1697
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:22
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته پزشکی و علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی باکتری خانواده باسیلاسه (Bacillaceae)


	بررسی باکتری خانواده باسیلاسه (Bacillaceae)

بخشی از متن:
این خانواده شامل باکتریهای میله ای شکل بزرگ، گرم مثبت و مولد اسپور می باشند، باسیل های این خانواده در همه جا یافت می شوند و به سبب تشکیل اسپور مقاومت محیطی زیادی  دارند.
دو جنس مهم در این خانواده وجود دارند که عبارتند از:
الف) جنس باسیلوس Bacillus
ب) جنس کلستریدیوم Clostridium

فهرست مطالب:
باسیلوس Bacillus
باسیلوس سرئوس Bacillus cereus
باسیلوس آنتراسییس B.anthracis
خصوصیات باسیلوس آنتراسیس
راه های انتقال بیماری
علائم بالینی
راه های تشخیص بیماری
پیشگیری
درمان

تعداد مشاهده:
1815
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:21
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته پزشکی و علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی باکتریهای کلستریدیوم (Clostridium)


	بررسی باکتریهای کلستریدیوم (Clostridium)

بخشی از متن:
باسیل های گرم و مثبت، بی هوازی و اسپوردار هستند. اغلب گونه های بی هوازی اجباری بوده و بعضی هم میکرو آیروفیل اند. بعضی ساکارولیتیک اند و از قندها، اسید و گاز تولید می کنند و بسیاری از آنها هم پروتئولیتیک هستند. کلستریدیوم ها در طبیعت پراکنده اند و در خاک و روده ی انسان و حیوان وجود دارند این گروه باکتری ها فاقد آنزیم های سیتوکروم و سیتو کروم اکسیداز بوده و در نتیجه کاتالاز منفی می باشند. اغلب کلستردیوم ها فاقد کپسول اند و متحرک می باشند.
کلستریدیوم ها به اکسیزن حساس می باشند و علیت حساسیت آنها به اکسیژن، مربوط به خود فلاو پروتئین ها است که اکسیژن را احیاء کرده و تبدیل به مواد سمی برای باکتری می نمایند و از طرفی فاقد سوپراکسید دستموتاز، اکسید و کاتالاز اند و نمی توانند اثر سمی این ترکیبات را خنثی کنند

فهرست مطالب:
مقدمه
کلستریدیوم های بیماری زا
کلستریدیوم های هیستوتو کسیک
کلستریدیوم پرفرینژنس یا ولشای (Clostridium perfringens)
خصوصیات آنتی ژنیکی و فاکتور های حدت
بیماری زایی
خصوصیات کشت و تشخیص
درمان
کلستریدیوم سپتیکوم
بیماری زایی
کلستریدیوم تتانی Clostridium tetani
خصوصیات آنتی ژنتیکی
سموم و آنزیم ها
بیماری زایی
خصوصیات کشت و تشخیص
پیشگری و درمان
کلستریدیوم بوتولینوم
بیماری زایی
خصوصیات کشت و تشخیص
پیشگری و درمان

تعداد مشاهده:
1900
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:22
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته پزشکی و علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii)


	پاورپوینت بررسی انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii)

بخشی از متن:
یک انگل اجباری درون سلولی است که میزبان عمده آن گربه است و قابلیت انتشار آن توسط مدفوع گربه می‌باشد اما قدرت آلوده کردن انواع مهره داران و پستانداران و پرندگان را نیز دارد و در تمام دنیا در سرم خون یک سوم افراد بالغ آنتی‌بادی این انگل مشاهده می‌شود که این امر نشان دهنده شیوع بالا و قدرت آلودگی این انگل است.آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در برخی افراد اهمیت دارد مثل خانم‌های باردار که می‌تواند باعث سقط یا عقب افتادگی جنین شود.

فهرست مطالب:
توکسوپلاسما گوندی
اشکال توکسوپلاسما گوندی
تاکی‌زوئیت
سدو کیست (کیست کاذب)
کیست نسجی
اووسیست
سیر تکاملی توکسوپلاسما گوندی
مسیر تکاملی خارج روده ای
فاز روده ای
همه گیرشناسی
بیماری زایی توکسوپلاسما گوندی
نکات
تشخیص
پیشگیری
درمان

تعداد مشاهده:
1920
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 21

حجم فایل:745
کیلوبایت


 قیمت:


6,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته پزشکی و علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی سموم سيانو باكتريايي


	بررسی سموم سيانو باكتريايي

چكيده:
سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.
سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.
روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.

فهرست مطالب:
چكيده   
مقدمه   
فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها    
1-1- تاريخچه     
1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها       
1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها    
1-4- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي  
1-5- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري        
1-5-1- سيانوباكترهاي رشته‎اي       
1-5-2- سيانوباكترهاي كلني           
فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي       
2-1- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل          
2-1-1- نوروتوكسين‎ها     
2-1-2- هپاتوتوكسين‎ها     
2-1-3- درماتو توكسين‎ها   
2-2-  انواع سيانوتوكسين‎ها
2-2-1- نودولارين‎ها        
2-2-2- ساكسي توكسين‎ها  
2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a        
2-2-4- آناتوكسين ‎a (S)    
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin     
2-2-6- ميكروسيس تين     
2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها          
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa          
2-3- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي
2-3-1- پپتيدهاي حلقوي    
2-3-2- آلكالوئيدها           
2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك 
2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك
2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)          
فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها      
3-1- آزمايش سلامت انسان 
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن    
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن    
3-2- ارزيابي خطر          
3-3- اثر بر ماهيان           
3-4- اثر بر موجودات آبزي
3-5- توليد تركيبات بيواكتيو
3-6- صدمه از راه تماس تفريحي      
3-7- مسموميت حيواني     
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها  
3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي
فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي     
4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال   
4-2- كلرزني      
4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني   
4-4- فرآيندهاي غشايي      
4-5- دما           
4-6- اسيديته ‎(PH)          
4-7- كاهش فسفر و ازت    
4-8- سولفات مس
4-9- سيمازين     
4-10- ازن‎دار كربن         
4-10-1- ميكروسيس‎تينها و نودولارين          
4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين           
4-11- نور        
4-12- كنترل بيولوژيك     
4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها  
4-12-2- كپور نقره‎اي      
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع غير فارسي
Abstract
فهرست جداول
4-1- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلی
4-2- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa

تعداد مشاهده:
995
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:187
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کارآزمایشگاه فيزيولوژي، پروتئین


	گزارش کارآزمایشگاه فيزيولوژي، پروتئین

بخشی از متن:

پروتيين‌هاي غذا اسيدهاي آمينه ضروري را براي ساخت و حفظ بافتهاي بدن تامين مي‌كنند.
تعادل پروتيين هم در داخل بدن و هم در رژيم غذايي براي ادامه حيات و سلامت ضروري است.
ارزش غذا براي برآوردن نيازهاي پروتييني بدن به وسيله تركيب اسيدهاي آمينه ضروري آن تعيين مي‌شود.
پروتيين‌هاي
مختلف در بدن امكان ادامه حيات را مقدور مي‌سازند هر يك از اين هزاران
هزار پروتييني كه در بدن وجود دارند، ساختمان منحصر به فردي دارند كه براي
انجام وظايف خاص آن طراحي شده است.
اسيدهاي آمينه واحدهاي ضروري بدن و
واحدهاي ساختماني پروتيين‌ها هستند بنابراين با خوردن غذاهاي پروتييني
مختلف اسيدهاي آمينه وارد بدن مي‌شوند.
پروتيين‌ها انواع گوناگوني
دارند، ولي ما معمولا تمام آنها را به همين نام مي‌شناسيم. بدن ما به
بسياري از اين پروتيين‌هاي گوناگون نياز دارد. در حقيقت، كار اين
پروتيين‌ها ساختن بدن و حفظ سلامتي آن است.
هر موجود زنده‌اي از
ميليون‌ها واحد ساختماني بسيار كوچك كه سلول ناميده مي‌شوند، ساخته شده
است. هر يك از اين سلول‌ها، درون خود مقداري پروتيين دارند . حتي وقتي
كاملا رشد مي‌كنيم و بزرگ مي‌شويم، بي‌نياز از پروتيين نيستيم، زيرا
سلول‌هاي بدن ما همواره تغيير مي‌كنند و يا جايگزين مي‌شوند. اما كودكان به
پروتيين بيش‌تري نياز دارند، زيرا بدنشان دائما بايد سلول‌هاي جديدي بسازد
تا رشد كنند و بزرگ شوند.
اگر به موها و ناخن‌هاي خود نگاه كنيد، بعضي
از سلول‌هايي را كه بدنتان به تازگي ساخته است، مي‌بينيد. موها و ناخن‌ها
همواره در حال رشد هستند و بدن شما براي ساختن مو و ناخن جديد نيز به
پروتيين نياز دارد، كه آن را از غذا به دست مي‌آورد. تا وقتي ناخن‌ها و
موهاي شما سالم هستند، مي‌توانيد مطمئن باشيد كه پروتيين به اندازه كافي به
بدنتان رسيده است. پروتيين‌ها حدود 20 درصد از وزن شما را تشكيل مي‌دهند.
اين مواد نه تنها در موها و ناخن‌هاي شما وجود دارند، بلكه در پوست،
ماهيچه‌ها و حتي استخوان‌هاي شما نيز يافت مي‌شوند. انواع گوناگون پروتيين،
خون شما را سالم نگه مي‌دارند، به بدنتان ياري مي‌دهند تا از غذاي خورده
شده استفاده كند، و با بيماري‌‌ها مي‌جنگند.
بعضي از مواد غذايي كه بدن
از غذاها به دست مي‌آورد، قابل ذخيره هستند و به همين دليل لازم نيست
غذاهاي حاوي اين مواد، هر روز مصرف شوند. اما پروتيين در بدن ذخيره نمي‌شود
و بايد هميشه در غذاي روزانه وجود داشته باشد.
                                  
این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات: 15

تعداد مشاهده:
2689
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:25
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

جزوه ي كامل 21 جلسه کلاس ايمني شناسي علوم آزمايشگاهي


	جزوه ي كامل 21 جلسه کلاس ايمني شناسي علوم آزمايشگاهي

توضیحات:
اين مجموعه شامل 21 جلسه ي فشرده از كلاس ايمني شناسي مي باشد و شامل تركيبي از نكات، مفاهيم و تصاوير مهم از كتب مربوطه از جمله كتاب ايمني شناسي ابوالعباس است. اين مجموعه به صورت 21 فايل PDF و مجموعا در 208 صفحه تنظيم و طبقه بندي شده و موضوعات هر جلسه به تفكيك در ابتداي مبحث ذكر شده است. در واقع اين مجموعه ي آموزشي يكي از كامل ترين و خلاصه ترين مباحث براي آزمون ترم و آزمون كارشناسي ارشد خواهد بود.

تعداد مشاهده:
5490
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 208

حجم فایل:14,218
کیلوبایت


 قیمت:


7,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  پس از دانلود  فايل زيپ آنرا از حالت فشرده خارج كرده و فايل هاي PDF را به راحتي مورد استفاده قرار دهيد.

 • محتوای فایل دانلودی:

  فايل دانلودي شامل 21 فايل با فرمت PDF است
  مجموعا شامل 208 صفحه

گزارش کار تهیه گسترش خونی (Blood Smear)


	گزارش کار تهیه گسترش خونی (Blood Smear)

بخشی از متن:
طرزتهیه گسترش خونی: آشنایی با روش تهیه گسترش نمونه خون حاوی ماده ضد انعقاد EDTA را به آرامی خوب مخلوط می کنیم. یک قطره خون را (بوسیله لوله موئینه) در یک سانتیمتری انتهای لام A قرار می دهیم لبه لام دیگرلام B را با زاویه حدود (30) درجه بر روی قطره خون قرار می دهیم لحظه بعد خون سراسر روی لبه لام  B یعنی فصل مشترک دولام انتشار می یابد.

فهرست مطالب:
وسیله کار
مرحله اول: طرزتهیه گسترش خونی
نکته
خلاصه کار
مرحله دوم مر حله رنگ آمیزی
رنگ آمیزی (Staining)
رنگ رایت (Wrigth-stian)
رنگ آمیزی گسترش خونی بوسیله رنگ گیمسا
دقت

تعداد مشاهده:
6055
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:56
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت تک یاخته ژیاردیا


	پاورپوینت تک یاخته ژیاردیا

بخشی از متن:
ژیاردیا انگل تک یاخته‌ای است که در روده کوچک انسان و بسیاری از پستانداران زندگی می کند. این انگل سبب بیماری روده‌ای اپیدمیک و آندمیک و اسهال می‌شود. به دنبال خوردن کیست های موجود در محیط اطراف، این عفونت ایجاد می گردد. کیست‌ها پس از ورود به روده کوچک  باز شده و تروفوزوئیت ها از آن خارج می‌شوند. تروفوزوئیت‌ها از طریق تقسیم دوتایی  (binary fusion) شروع به زیاد شدن می‌کنند. ژیاردیا در دوازدهه باقی مانده و از طریق خون منتشر نمی‌شود. آنها با استفاده از دیسک‌های چسبنده خود به جدار روده می‌چسبند. در برخی حالات خاص به صورت کیست درآمده و در مدفوع دفع می شوند. این کیست ها قادر به تحمل گرما و خشکی نیستند ولی در آب سرد به مدت چند ماه به حیات خود ادامه می دهند.
متوسط تعداد کیست دفع شده در انسانها مختلف است ولی به حدود یکصد میلیون کیست در هر گرم از مدفوع می تواند برسد.  در حالی که خوردن ده کیست می تواند عفونت را در فرد جدیدی ایجاد نماید. بنابراین انتقال این عفونت براحتی صورت می گیرد. این عفونت در مهد کودک ها شایع است.
کیست ها از طریق نبود بهداشت فردی، آلوده شدن غذا یا آب به کیست، منتقل می شوند. متاسفانه کلریزاسیون آب آشامیدنی نمی تواند کیست ها را از بین ببرد و نیاز به جوشانیدن و یا استفاده از فیلتر های ویژه برای جدا کردن کیست ها از آب آشامیدنی وجود دارد.

فهرست مطالب:
ژیاردیا
چرخه زندگی و اپیدمیولوژی
بیماری زایی
تشخیص
درمان

تعداد مشاهده:
5816
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:343
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی، پزشکی، زیست شناسی و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش