گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول)


	گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول)

هدف آزمایش:
هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 0/1 مولار از  NaCl جامد است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  HCl  مایع است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  3 NH مایع است.

فهرست مطالب:
هدف آزمایش
مقدمه تئوری
دستگاه ها و لوازم مورد استفاده
روش کار آزمایش
آزمایش شماره 1
آزمایش شماره 2
آزمایش شماره 3
محاسبات و پاسخ به پرسش ها
نتایج
منابع خطا

تعداد مشاهده:
1576
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:24
کیلوبایت


 قیمت:


2,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های شیمی و علوم پایه

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)


	گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)

بخشی از متن:
آب بصورت مایع، جامد و گاز در طبیعت وجود دارد. آب فراوان ترین و مفید ترین ترکیب در طبیعت است. آب حلال خوبی برای بسیاری از مواد موجود در طبیعت است. بنابر این آب های موجود در طبیعت خالص نیستند و همواره مقداری مواد آلی و غیر آلی و گاز بصورت محلول در آنها وجود دارد.
سختی آب بدلیل وجود نمکهای کلسیم و منیزیم و آهن است. نمک های فلز های دیگر نیز بر سختی آب می افزایند اما عموما مقدار آن ناچیز است. تعیین سختی آب از نظر کاربرد های صنعتی و خانگی بسیار مهم است.

فهرست مطالب:
هدف آزمایش
مقدمه تئوری
دستگاه ها و لوازم مورد استفاده
روش کار آزمایش
محاسبات
منابع خطا

تعداد مشاهده:
1478
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:22
کیلوبایت


 قیمت:


2,200 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های شیمی و علوم پایه

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تصفيه فاضلاب (سپتيك تانک)


	تصفيه فاضلاب (سپتيك تانک)

بخشی از مقدمه:
نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند. از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (1)

فهرست مطالب:
چكيده   
فصل اول: ضرورت تحقيق    
1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق    
فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك    
1-2- تعريف فاضلاب    
2-2- مشخصات فاضلاب    
1-2-2- مشخصات  فيزيكي    
2-2-2-مشخصات شيميايي    
33-2- انواع  فاضلاب    
1-3-2- فاضلاب خا نگي     
2-3-2 فاضلاب  صنعتي     
3-3-2- فاضلاب سطحي    
4-2- تصفيه  فاضلاب     
1-4-2- تاريخچه    
2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب    
5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك     
1-5-2  سپتيك تانك     
2-5-2تعريف سپتيك تانك     
3-5-2 علل كاربرد سپتيك  تانك     
6-2-  تاريخچه توسعه سيستم RBC       
1-6-2- توصيف  سيستم RBC       
2-6-2- مرحله  بندي كردن واحدهاي RBC      
7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي     
1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC       
8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC       
9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي     
1-9-2- اثر PH    
2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن     
3-9-2- اثر دما     
10-2- محدود ه بارهيدروليكي  مناسب براي سيستم RBC      
11-2- مشكلات عمليات اجرايي     
12-2- تلفيق سپتيك  تانك با RBC      
فصل سوم: تجهيزات و راه اندازي     
1-3- مقدمه      
2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك     
1-2-3- تئوري تشابه     
2-2-3- اصول تشابه     
3-3-  مختصري در مورد طراحي مدل     
4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي     
1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك    
2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها    
5-3- ساخت پايلوتها  ونصب تجهيزات مربوطه     
6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت     
7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي  لازم باري تماس دهنده ها     
8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC      
9-3- نحوه مونتاژ سيستم     
10-3- آزمايشات     
1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)     
2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي
3-10-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)      
4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)    
5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)    
11-3-مواد و روشها     
12-3- محلولهاي لازم  و روشهاي ساخت آنها    
1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)     
2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي  
3-12-3- اكسيژن  مورد نياز  شيميايي (COD)     
13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز     
فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده   
1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم     
2-4- سيستمهاي مركب    
1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك     
3-4- مو جودات زنده  موجود در سيستم     
5-4- رشد فيلم در RBC      
4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم     
1-5-4- توسعه فيلم     
2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم    
6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم    
7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم    
فصل پنجم: نتايج و بحث   
1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم     
2-5- تغييرات PH نسبت به زمان     
3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت (2)     
4-5- اثر افزايش  ضخات فيلم برراندمان حذف COD      
5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم     
6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي    
7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت    
8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها     
1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت    
2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها     
9-5- بررسي راندمان حذف COD در دو پايلوت     
10-5- مشكلات عمليات     
نتايج     
پيشنهادات     
فهرست منابع

تعداد مشاهده:
677
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:520
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های شیمی و مهندسی شیمی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی بیوگاز و دستگاه های تولید آن


	پاورپوینت بررسی بیوگاز و دستگاه های تولید آن

بخشی از متن:
در واقع بیوگاز مخلوطی است از گازهای گوناگون که گاز متان عنصر اصلی تشکیل دهنده آن است (الماسی، 1361)؛ به طوری که حدود 55 تا 70 درصد این گاز را متان و حدود 35 تا 40 درصد آن را دی اکسید کربن و درصد بسیار ناچیزی را گازهای ازت و هیدروژن سولفوره و غیره تشکیل می­دهند که مقادیر این گازها بستگي به دماي مخزن هضم و نوع مواد آلی داشته و با تغییرات آنها درصدهای گاز تغییر می­یابند (عبدلی، 1363). به مجموعه گازهاي توليدي حاصل از هضم و دفع فضولات، اعم از انساني، گياهي و حيواني كه در نتيجه فقدان اكسيژن و فعاليت باكتري­هاي غير هوازي خصوصاً باكتریهای متان­زا توليد مي­شود، بيوگاز گفته مي­شود. به مجموعه گازهاي توليدي حاصل از هضم و دفع فضولات، اعم از انساني، گياهي و حيواني كه در نتيجه فقدان اكسيژن و فعاليت باكتري­هاي غير هوازي خصوصاً باكتري­هاي متان­زا توليد مي­شود، بيوگاز گفته مي­شود. اين گاز به طور طبیعی در باتلاق­ها، مردابها و يا  مکان­هاي دفن زباله­هاي شهري توليد مي­شود و براي استفاده، لازم است مهار گردد (عمرانی، 1375).

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف بیوگاز
مروری بر مطالعات انجام شده
درصد گازهای موجود در بيوگاز
منابع تولید بیوگاز
نحوه تولید بیوگاز
شماتیک دستگاه بیوگاز
اصول هضم بي هوازي
فرآیند تولید گاز در مخزن هضم
فرآیند هضم و تولید گاز
فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز
پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي­هوازي
جمع آوري بیوگاز تولیدی
بیوگاز و کود حاصل از آن
ساختار کلي دستگاه­ توليد بيوگاز
حوضچه خروجي
مخزن تخمير
محفظه گاز
بالن­هاي ذخيره بيوگاز
انواع دستگاههای هضم یا دایجستر
دستگاه بیو­گاز عمودی
دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی
دستگاه بیوگاز با لوله­ های چرمی
دستگاه بیوگاز با مخزن­ پلی اتیلنی 
دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي)
دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی)
دستگاه بیوگاز مدل تایوانی
دستگاه بیوگاز مدل نپال

تعداد مشاهده:
678
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:3,335
کیلوبایت


 قیمت:


2,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیمی و محیط زیست

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

بررسی تاريخچه شیمی رنگ و رنگرزي


	بررسی تاريخچه شیمی رنگ و رنگرزي

مقدمه:
از هنگامي بياد نياوردني، بشر رنگ آبي شفاف اوج آسمان، سرخي ها و نارنجي هاي تابان و سوزان هنگام غروب، رنگ هاي ملايم و متغير رنگين كمان كه مظهر اميدهاي بهشتي است، نور ضعيف و غير ثابتي كه از پروبال طاووس ها مي درخشند. جامه هاي پر از رنگ گلها، قهوه اي ها و قرمزهاي طلائي برگهاي خزان كه تبايني بسيار با رنگ هاي سبز بهار پيشين دارند. قرمز درخشان و تهديدآميز فوران خون، سوسوي زرد شعله پيه آب كرده كه سايه هاي پيكره هايي بي تاب را بر روي ديوارهاي اعماق خلوت غارها نقاشي مي كردند را مي بايست با شگفتي، شعف و حيرتي بسيار مشاهده كرده باشد ليكن تمام اين رنگها نت هاي مجردي از كل نت هاي به اهتزاز درآورنده سمفوني تحريك آميز رنگ در زندگي بشر مي باشند.
چندي نپاييد كه بشر كوشيد تا خود را با اين سمفوني مرموز و اسرارآميز كه رنگ نام دارد وفق دهد. استخوان هايي(استوانه اي شكل) كشف شده اند-شايد مربوط به 000/150تا000/200 سال قبل- كه بشر در درون آن ها از قرمز و زرد و خاك هاي اخرا (OCHER CLAYS) مواد نقاشي چرب (GRAEASE PAINTS) تهيه مي كرده و براي تزئين و آرايش بدن خود مورد استفاده قرار مي داده، بشر اوليه طبعاً براي خود دليل آورد كه مواد قرمز رنگ زندگي بخش مي باشند. بنابراين بشرهاي آخرين عصر يخ(000/100 سال پيش) در گذشتگان خود را زير خاك هاي قرمزفام اخرا به خاك مي سپردند، و يا به استخوانهاي آنها رنگ قرمز مي ماليدند و بدينوسيله سنتي را در اروپا آغاز مي كردند كه هزاران سال پا برجاي ماند و حتي به آفريقا و آسيا نيز گسترش يافت. مثلاً در سال1823، در ولزورليدي او پاويلاند (RED LADY OF PAYILAND) كه در واقع اسكلت يك جوان است كشف شده است. آثار مشابهي نيز در غارهايي در جنوب آفريقا و چين مشاهده گرديده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه

1-1-مقدمه اي بر تاريخچه رنگ
1-2-كالريمتري و علم رنگ
1-3-تاريخ و توليد صنعتي مواد رنگزا
1-4-كالريندكس
1-5-مراجع
فصل دوم: مواد رنگزاي آزو
2-1-طبقه بندي مواد از لحاظ شيميائي و تهيه مواد رنگرزي و مواد رنگي
2-2-مواد رنگزاي آزو
2-3-دي آزوتاسيون يا دي آزوته كردن
2-4-روش هاي عملي دي آزوتاسيون
2-5-جفت يا كوپله شدن آزو
2-6-كاربرد مواد رنگزاي آزو در رنگرزي
2-6-1-مواد رنگزاي مونو آزوي آنيونيك
2-6-2-مواد رنگزاي ديسپرس آزو
2-6-3-مواد رنگزاي آزوئيك
2-6-4-مواد رنگزاي منو آزوي تشكيل دهنده-كمپلكس
2-6-5-مواد رنگزاي مستقيم
2-6-6-مواد رنگزاي واكنشي
2-7-مراجع
فصل سوم: مواد رنگزاي بيس آزو
3-1-مواد واسطه
3-2-نيترودار كردن
3-3-هالوژن دار كردن
3-4-سولفونه دار كردن
3-5-واكنش هاي فريدل كرافت
3-6-اكسايش
3-7-احياء كردن
3-8-هيدروليز كردن
3-9-ذوب قليائي
3-10-آمين دار كردن
3-11-كربوكسيل دار كردن
3-12-  N- اَلكيل دار كردن و  N- اَسيل دار كردن
3-13-واكنش هاي متفرقه
3-13-1-سولفون زدائي
3-13-2-قرار دادن Cl به جاي NH2
3-13-3-قرار دادن OH به جاي NH2
3-14-طرز ساختن رنگ هاي بيس آزو
3-14-1-اطلاعات مختصري در مورد برخي از رنگينه هاي آزو
3-14-2-طرز ساختن نفتل بلوبلاك
3-14-3-طرز ساختن كنگورد
3-15- مراجع
فصل چهارم: رنگرزي پشم و نايلون با مواد رنگزاي بيس آزو
4-1-رنگرزي الياف نايلون و پشم با نفتل بلوبلاك
4-1-1-مشخصات كلي رنگ در كالريندكس
4-2-1-تئوري رنگرزي
4-2-2-رنگرزي نايلون
4-2-3-بررسي خواص رنگرزي ليف نايلون
4-2-4-رنگرزي پشم
4-2-5-بررسي خواص رنگرزي پشم
4-2-مراجع

تعداد مشاهده:
550
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 116

حجم فایل:16,657
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیمی و نساجی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

نانو تکنولوژی


	نانو تکنولوژی

فهرست مطالب:
مقدمه
1- مواد نو
2- نانو مواد
3- نانو تکنولوژی
1-3- وسایل محاسباتی نانو
2-3- وسایل بیو مولکولی و الکترونیک مولکولی
3-3- مسایل و پیامدهای گسترده تر
4- تولید مولکولی و نانو روباتها
1-4- تکنولوژی
2-4- مسایل و پیامدهای گسترده تر
5- بحث و نتیجه گیری
1-5- گستره احتمالات تا سال 2015
2-5- سرعت پیشرفت نانوتکنولوژی
الف) تشديد ماهيت چند رشته اي تكنولوژي
ب) آهنگ شتابدار تغيير
پ) افزايش دغدغه هاي اجتماعي و اخلاقي
ت) ضرورت گسترش و تعميق روز افزون آموزش
ح) افزايش طول عمر
خ) محدود شدن حريم خصوصي افراد
ج) استمرار جهانگرايي
د) رقابت بين المللي

تعداد مشاهده:
6082
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doxc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:77
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده شخصی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق بسپارها (پلیمرها)


	تحقیق بسپارها (پلیمرها)

مقدمه:
از دیدگاه شیمیایی، بسپارها (پلیمرها) مولکول‌هایی با زنجیره بلند و وزن مولکولی بسیار زیاد (معمولاً در حد صدها هزار) هستند. به همین دلیل اصطلاح ماکرومولکول‌ها برای ارجاع به مواد پلیمری بکار می‌رود. متون تجاری گاهی به بسپارها بصورت رزین ارجاع می‌دهند. این اصطلاح قدیمی به قبل از زمان درک ساختار شیمیایی زنجیره‌های بلند برمی‌گردد.
بشر برای دستیابی به مواد جدید، با استفاده از مواد آلی (عمدتاً هیدروکربن‌ها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. این مواد عمدتاً شامل عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد بسپاری یا پلیمری معروف هستند. مواد بسپاری کاربردهای گسترده‌ای، از جمله در ساخت وسایل خانگی، اسباب بازی‌ها، بسته‌بندی‌ها، کیف و چمدان، کفش, میز و صندلی، شلنگها و لوله‎های انتقال آب و گاز، مواد پوششی به عنوان رنگ‌ها برای حفاظت از خوردگی و زینتی, تایرهای خودرو و بالاخره به عنوان بسپارهای مهندسی با استحکام زیاد حتی در دماهای نسبتاً کم یا بالا در ساخت اجزایی از ماشین آلات، دارند.

فهرست مطالب:
مقدمه
خواص بسپارها
ساختار بسپارها
خواص مکانیکی
تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص       
پلاستیکها
توموپلاستها
الاستومرها
ترموسیتینگها
فرایند پلیمریزاسیون       
انواع پلیمرها
پلیمریزاسیون افزایشی
کائوچو
کائوچوی طبیعی
کائوچوی مصنوعی
پلیمریزاسیون تراکمی
نایلون
پلیمریزاسیون اشتراکی (کوپلیمریزاسیون)
پلی اتیلن
تاریخچه تولید پلی اتیلن
انواع پلی اتیلن
کاربرد لوله‌های پلی اتیلنی

تعداد مشاهده:
5346
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:94
کیلوبایت


 قیمت:


3,300 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده و ارائه

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد


	مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد

خلاصه:
بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید, با استفاده از مواد آلی (عمدتا هیدروکربنها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. این مواد عمدتا شامل عنصر کربن , هیدروژن, اکسیژن, نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد پلیمری معروف هستند. مواد پلیمری یا مصنوعی کاربردهای وسیعی , از جمله در ساخت وسایل خانگی , اسباب بازیها, بسته بندیها , کیف و چمدان , کفش , میز و صندلی , شلنگها و لوله های انتقال أب , مواد پوششی به عنوان رنگها برای حفاظت از خوردگی و زینتی , لاستیکهای اتومبیل و بالاخره به عنوان پلیمرهای مهندسی با استحکام بالا حتی در دماهای نسبتا بالا در ساخت اجزایی از ماشین ألات, دارند.
پلیمرها خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتا خوب و مفیدی دارند . أنها دارای وزن مخصوص پاییین و پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند. بعضی از أنها شفاف بوده و می توانند جایگزین شیشه ها شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند. اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قابلیت هدایت الکتریکی دارند . عایق بودن پلیمرها به پیوند کووالانسی موجود بین اتمها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. اما تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر نشان داد که امکان ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی در امتداد محور مولکولها وجود دارد. این نوع پلیمرها اساسا از پلی استیلن تشکیل شده اند. با نفوذ دادن عناصری مانند فلزات قلیایی یا هالوژنها «فرایند دوپینگ) به زنجیرهای مولکولی پلی استیلن به ترتیب نیمه هادیهای پلیمری از نوع N و P به دست می أیند. افزودن عناصر یا دوپینگ سبب می شود که الکترونها بتوانند در امتدا د اتمهای کربن در زنجیر حرکت کنند. تفلون از مواد پلیمری است که به دلیل ضریب اصطکاک پایینی که دارد به عنوان پوشش برای جلوگیری از چسبیدن مواد غذایی در وسایل پخت و پز استفاده می شود.
فهرست مطالب:
ساختار پلیمرها
مروری بر انواع پلیمرها
شاخه‌های پلیمر
رزین
پلیمر مصنوعی
پلیمرهای بلوری مایع (LCP)
پلیمرهای زیست تخریب پذیر
پلی استایرن
لاستیکهای سیلیکون
لاستیک اورتان
استفاده از فناوری نانو برای دیرسوزکردن پلیمرها
نانوکامپوزیت‌های دیرسوز
ویژگی‌های نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاکرس
استانداردسازی؛ ابزار قدرت در دست کشورهای پیشروی صنعتی
پلیمر های سوپر جاذب
استاکوسورب
بالاترین ظرفیت جذب
حداکثر آب رسانی به ریشه های گیاه
پلیمر و الاستومر
ترموپلاستیک ها
پلی اولفین یا پلیمرهای اتنیک
پلی اتیلن دانسیته پایین
پلی اتیلن دانسیته بالا
پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا
پلی پروپیلن
پلی بوتیلن
پلی‌وینیل کلراید
پلی وینیل کلراید کلرینه شده
پلی وینیل استات
پلی استایرن
پلی متیل پنتن
آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلی تترافلورواتیلن
پلی تری فلورو کلرو اتیلن
پلی وینیلیدن فلوراید
پلی آمیدها
پلی استالیز
سلولزها
پلی‌کربناتها
ترموست ها
رزین‌های اپو کسی
رابرها و الاستومرها
رابر طبیعی
پلی‌ایزوپرن رابر
رابر استایرن بوتادین
رابر نیتریل
نتیجه‌گیری
منابع

تعداد مشاهده:
4474
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:301
کیلوبایت


 قیمت:


2,800 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب دانشجویان رشته شیمی و پلیمر

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

پاورپوینت طیف سنج جرمی


	پاورپوینت طیف سنج جرمی

تاريخچه:
اصول طيف سنجي جرمي ، جلوتر از هر يك از تكنيكهاي دستگاهي ديگر ، بنا نهاده شده است. تاريخ پايه گذاري اصول اساسي آن به سال 1898 بر مي‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” براي تشريح وجود نئون 22 در نمونه‌اي از نئون20 از طيف جرمي استفاده نمود و ثابت كرد كه عناصر مي‌توانند ايزوتوپ داشته باشند. تا جايي كه مي‌دانيم، قديميترين طيف سنج جرمي در سال 1918 ساخته شد.
اما روش طيف سنجي جرمي تا همين اواخر كه دستگاههاي دقيق ارزاني در دسترس قرار گرفتند، هنوز مورد استفاده چنداني نداشت. اين تكنيك با پيدايش دستگاههاي تجاري كه بسادگي تعمير و نگهداري مي‌شوند و با توجه به مناسب بودن قيمت آنها براي بيشتر آزمايشگاههاي صنعتي و آموزشي و نيز بالا بودن قدرت تجزيه و تفكيك ، در مطالعه تعيين ساختمان تركيبات از اهميت بسياري برخوردار گشته است.

تعداد مشاهده:
2011
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:109
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته  شیمی و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

آب سنگین و ویژگی های آن


	آب سنگین و ویژگی های آن

مقدمه:
آب سنگین آبی است که نسبت ایزوتوپ دوتریوم در آن از حد آب معمولی بیشتر است. در آب سنگین (با فرمول D۲O) بر خلاف آب معمولی (با فرمول H۲O) به جای هیدروژن ایزوتوپ هیدروژن دوتریم با اکسیژن ترکیب شده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
آب سنگین
آب نیمه سنگین
معایب آب سنگین
مزایای آبی که سختی آن گرفته شده است
کاربرد آب سنگین در راکتورهای هسته ای
تفاوت در نوترون
تولید آب سنگین
کاربرد های آب سنگین
آب سنگین و بمب اتم
تاریخ آب سنگین
فشرده اطلاعات آب سنگین
برخی از خواص آب معمولی و آب سنگین
تولید آب سنگین، مراحل و کاربردها
مفهوم و مراحل تولید
آب با اکسیژن سنگین

تعداد مشاهده:
3862
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:24
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیمی و فیزیک
  مناسب جهت ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش