پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب


	پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

چکیده:
خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای  اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند. منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شده اما به دلیل جریان شمالی- جنوبی آب، اهمیت این حوضه برای استان هرمزگان بیشتر است رودخانه میناب از کوههای اسفندقه جیرفت استان کرمان سرچشمه گرفته و پس از عبور از قسمتهای مختلف در پشت سد اسقلال میناب ذخیره می گردد برای وضعیت بررسی بارندگی حوضه آبریز از 22 ایستگاه منتخب هواشناسی واقع در داخل حوضه استفاده شده است. برای محاسبات آماری سال های آبی 1360تا 1386 بعنوان پایه زمانی مشترک در نظر گرفته شده ،برای بازسازی سالهای فاقد آمار از ایستگاه برنطین به عنوان ایستگاه مبنا انتخاب و پس از انجام محاسبات آماری با استفاده از فرمول رگراسیون نرم افزار اکسل سالهای بازسازی شده به صورت ستاره دار مشخص شده است . برای تجزیه و تحلیل خشکسالی از آزمون دنباله ها و پیش بینی خشکسالی از زنجیره مارکف استفاده گردیده و با توجه به محاسبات انجام شده وضعیت سال آبی 87-88 از نظر ترسالی، 38/46 و از نظرخشکسالی، 53/84 تعیین گردید.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله
1-2 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن
1-3. هدف های تحقیق
1-4سوالات
1-5 مدل تحقیق
1-6روش تحقیق
1- 7  قلمرو تحقیق
1-8  جامعه و حجم نمونه
1-10 محدودیت و مشکلات تحقیق
فصل دوم: بیشینه، ادبیات، مبانی نظری تحقیق
2-1  پیشینه تحقیق 
2-2 تعاریف خشکسالی
2- 3 خشکسالی هواشناسی  
2-4 خشکسالی اقلیمی
2-5 خشکسالی هیدرولوژی
2-6  خشکسالی اقتصادی- اجتماعی
 2-7 خشکسالی سبز
 2-8 علل وقوع خشکسالی 
2-9 روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی 
2-9-1روش مقایسه ای
2-9- 3روش مطالعه بیلان آبی
2-9-4روش تحلیل جریان آبی
2-9- 5 روش آماری- احتمالاتی
2-9-6روش تحلیل داده های بارندگی
2-10 تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی
2- 11تفاوت خشکی و خشکسالی
2-12 آغاز و خاتمه خشکسالی
2-13 دوره تداوم خشکسالی
2-14 شدت خشکسالی
2-15 فراوانی خشکسالی
2-16 وسعت منطقه ای خشکسالی
2-17 واحد زمانی ارزیابی خشکسالی
 2-18 اتلاف منابع آب با گذشت زمان
3-19داده های مورد نیاز
2-19-1 تنوع اطلاعات
2-19- 2 عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی
2-20تعریف  دنباله ها
 2-21آزمون دنباله ها
2-22 زنجیره مارکف
2-23 ضریب همبستگی
2-24 نمایه های خشکسالی
2-24-1 نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI)
2-24-2نمایه ناهنجاری بارندگی(RAI)
2-24-3نمایه دهکهای بارندگی (DPI)
  2-24- 4 روش تفاضل درصدی بارش
2-24-5 نمایه بارش استاندارد Z
2-25  بازسازی داده های آماری
2-26  ضرایب شکل حوضه  
2-27  روش دومارتن و کوپن
فصل سوم: ویژگیهای منطقه مورد مطالعه
3-1  استان هرمزگان
3-1-1 موقعیت جغرافیایی
3-1-2 زمین شناسی
3-1- 2-1 توپوگرافی و ارتفاعات
3-1-3  شرایط آب و هوایی
3-1-4 منابع آب
3-1-4-1 آبهای سطحی
3-1-4-2 آب زیر زمینی
3-1-50 پوشش گیاهی
3-1- 6 ژئومورفولوژی
3-1-6-1واحد کوهستان
3-1-6-2 واحد دشت
3-1-6-3 جلگه ساحلی
3-1-6-4  خاکها
3-1-6-5 دشتها و دره ها
3-1-6-6  فلاتها
3-1-6-7  تپه ها و کوهها
3-2 حوضه آبخیز رودخانه میناب
3-2-1 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب
3-2-2 توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب
3- 2-3 ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب
3-2- 4 شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب
3-2-5 آب و هوای حوضه آبخیز میناب
3-2-6  خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب
3-2-6-1 خاک
3-2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی خاکها
3-6-2-2 پوشش گیاهی
فصل چهارم: بررسی ها و یافته های تحقیق
مقدمه 
1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- 1 ایستگاه های معرف درجه حرارت
4-1-1-1 دما
4-1-2 میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-87
4-1-2-1بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب
4-1-3 تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها)
4-1-2  فراوانی وقوع و دوره بازگشت
4-1- 3 ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب
4-1-3-1 نمودارپراکنش
فصل پنجم بررسی سوالات، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5- 1بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-1360
5-1-1شاخص آستانه بارندگی (x0 )(آزمون دنباله ها )
5-1-2 بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله
5-1-3 بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0 )
5-2 بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف
5-3 تجزیه و تحلیل جداول  فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387 
5-4 بررسی ارتباط  بین دو پارامتر  دما و بارندگی و اثرات آنها
5-5  نتیجه گیری 
5-6  پیشنهادات
5-6-1 حاصل تحقیق
5-6-2پیشنهادات جانبی
5-6-3پیشنهادات برای محقق بعدی
فهرست جداول 
فهرست نمودار
فهرست نقشه ها
فهرست شکل ها

تعداد مشاهده:
1779
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 109

حجم فایل:8,222
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های جغرافیا و منابع طبیعی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی


	بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه، فصلی و ماهانه دمای حداکثر، دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در این تحقیق 5 ایستگاه سینوپتیکی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. سری های همگون بوسیله rans test تصحیح و شناسایی گردید. آزمون تصادفی بودن داده ها از طریق من کندال ( mann – kendall ) صورت گرفت . سری هایی که تغییرات و روند قابل توجهی در سطح اطمینان 5% =  نشان دادند،  با استفاده از آزمون u و u’ من کندال ،  شکل تغییر (کاهشی یا افزایشی) نوع تغییر (ناگهانی یا روند) و زمان تغییر تعیین شد سپس با استفاده از معادله رگرسیون خطی و ضریب همبستگی، میزان تغییرات هر سری در طول دوره آماری و تحلیل ارتباط هر متغیر با زمان بدست آمد در نهایت به جهت آشکارسازی معناداری نتایج در صورت نرمال بودن داده ها از آزمونهای پارامتریک T-Test و F و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سریهای سالیانه و فصلی دما در همه ایستگاهها روند گرمایشی در فصول تابستان، پائیز و زمستان مشاهده می شود همچنین در داده های حداکثر دما شکل غالب با افزایش درجه حرارت فصل پائیز (بجز تربت حیدریه) می باشد در سری های ماهانه سری حداقل دما تمامی ایستگاهها دارای سیر صعودی می باشد و نیز سری حداکثر دما (بجز تربت حیدریه) نرخ افزایشی دما را نشان می دهد (تغییر محل ایستگاه). نرخ افزایشی حداقل دما بارزتر از نرخ افزایشی حداکثر آن است و می تواند به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در استان باشد.
در سری های بارش روندهای افزایشی در فصل تابستان و اوایل پائیز مشاهده می شود که بیانگر افزایش بارش های تابستانه و تغییر الگوی بارش است. اگرچه روندهای افزایشی در بارش از سطح معنادار قابل قبولی برخوردار نیست اما نشانگر تغییر رژیم بارش به سمت بارش های مونسونی می باشد.
واژگان کلیدی: تغییر اقلیم، من کندال، جهش، روند، سطح معناداری، خراسان رضوی

فهرست مطالب:
چکیده     
فصل اول: کلیات طرح
1-1- مقدمه    
1-1-1- کلیات و تعاریف    
1-1-2- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع    
1-1-3- سوالات تحقیق    
1-1-4- اهداف تحقیق    
1-1-5- مشکلات تحقیق    
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1- پیشینه تحقیق     
2-1-1- بررسی تغییر اقلیم در سطوح جهانی و منطقه ای     
2-1-2- بررسی تغییر اقلیم در ایران     
2-2- مبانی نظری تحقیق     
2-3- تغییر اقلیم     
2-3-1- علل تغییرات اقلیم     
2-3-2- تغییرات کنونی اقلیم     
2-3-3- عوامل مشخص کننده تغییرات اقلیمی     
2-3-3-1- دما     
2-3-3-2- بارش     
2-3-3-3- تغییرات در پدیده های اقلیمی     
2-3-3-4- ترکیبات جو و ارتباط آن با تغییر اقلیم     
2-3-3-5- باد     
2-3-3-6- یخبندان     
2-3-3-7- تابش  
فصل سوم: جغرافیای منطقه
3-1- موقعیت و وسعت     
3-2- توپوگرافی     
3-2-1- ناهمواری های شمالی     
3-2-2- ناهمواریهای مرکزی     
3-2-3- ناهمواریهای جنوبی     
3-3-ریخت شناسی     
3-4- پوشش گیاهی    
3-5- اقلیم     
3-5-1- عوامل موثر در اقلیم استان خراسان رضوی     
3-5-1-1- عوامل محلی     
3-5-1-2- عوامل منطقه ای     
3-6- جریانهای آب و هوایی استان خراسان رضوی     
3-6-1- کم فشار مدیترانه ای     
3-6-2- جریانهای شمال و شمال غربی     
3-6-3- جریانهای هوایی بیابانی     
3-7- بارش     
3-7-1- رابطه بارندگی با ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی    
3-8- دما   
فصل چهارم: روش کار و تجزیه و تحلیل
4-1- روش کار     
4-1-1- جمع آوری داده ها     
4-1-2- آزمون همگنی     
4-1-3- آزمون بازسازی داده ها     
4-1-4- آزمونهای آماری و بررسی سریهای زمانی     
4-1-4-1- آزمون رتبه ای من کندال (mann – kendall)     
4-1-4-2- تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها ( آماره t )    
4-1-5- آزمون نوع و زمان تغییر    
4-1-6- مراحل انجام آزمون من کندال    
4-2- شرح و تفسیر تعیین آماره t کندال    
4-2-1- متوسط حداقل دما (سالیانه- فصلی- ماهانه)    
4-2-2- متوسط حداکثر دما (سالیانه- فصلی- ماهانه)    
4-2-3- بارش (سالیانه- فصلی- ماهانه)    
4-3- ترسیم نموداری u و u’ از آزمون من- کندال    
4-3-1- خلاصه نتایج آزمون من- کندال    
4-3-2- نوع تغییر و زمان تغییر    
4-3-2-1تغییرات سریهای زمانی حداکثروحداقل درجه حرارت و بارندگی (سالانه و فصلی)
4-3-2-2- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت و بارندگی ( ماهانه )    
4-3-3- تعیین میزان و سطح معنی داری تغییرات    
4-3-3-1- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت (سالیانه و فصلی)    
4-3-3-2- تغییرات سریهای زمانی بارش (سالیانه و فصلی)    
4-3-3-3- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت (ماهانه)    
4-3-3-4- تغییرات سریهای زمانی بارش (ماهانه)    
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1- خلاصه بحث و نتایج     
5-2- پیشنهادات     
فهرست منابع و ماخذ     
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست شکلها

تعداد مشاهده:
1575
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:3,163
کیلوبایت


 قیمت:


10,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه کشاورزی


	تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه کشاورزی

پیشگفتار:
انسان پس از سالها تجربه پی برد که برای جلوگیری از فقر و ضایع شدن منابع طبیعی ، باید به همراه طبیعت حرکت نموده و از سرزمین خود به اندازه توان و پتانسیل تولیدی آن بهره برداری نماید. امروزه، افزایش جمعیت و بروز تحولات عمده در بهره برداری و نیز توسعه تکنولوژی، انسان را به فکر یافتن شیوه هایی نوین جهت بهره برداری بهینه و پایدار از سرزمین انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمین و مطالعه و شناسایی این منابع برای تماس فیزیکی با آنها، امروزه به عنوان تکنولوژی سنجش از دور (Remote  Sensing)، به صورت گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف به خصوص کشورهای قدرتمند قرار می گیرد.
و در زمانهای کوتاه، حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینی، جمع آوری شده و در برنامه ریزی های مختلف به عنوان اطلاعات پایه ای و مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آنها امروزه از چنین تصاویری در مطالعات مختلف منابع زمینی و تهیه نقشه های گوناگون از جمله:
به هنگام کردن نقشه های موجود، بررسی تغییرات پدیده های زمینی و کنترل آنها، تهیه نقشه های کاربری اراضی و قابلیت اراضی، کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی. مطالعه آبهای سطحی و شبکه رودخانه ها و بررسی تغییرات آبهای ساحلی، شناسایی مناطق دستخوش آفات و بیماریهای گیاهی و مناطق آتش سوزی، شناسایی معادن، کنترل مناطق شهری و نحوه گسترش شهر ها، بررسی آلودگی آبها، راه سازی و….. استفاده می گردد.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان با درک کامل اهمیت ورود و دستیابی به تکنولوژی فضایی و بهره برداری های صلح آمیز از منابع زمین و حفظ امنیت ملی خود به طریق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراین در این راستا و با توجه به اهمیت تصاویر ماهواره ای و اطلاعات استخراج شده از آن و کاربردهای فراوانی که در زمینه های مختلف دارد. این تحقیق که جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و نیز ایجاد بستر GIS انجام گرفته در اختیار پژوهشگران و کاربران مختلف قرار می گیرد. امید است قدمی در راستای گسترش این رشته علمی برداشته شده باشد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مسئله
1-2 فرضیه های تحقیق
1-3 ادبیات تحقیق
1-4 متغیرهای تحقیق
1-5 اهمیت تحقیق
1-6 قلمرو تحقیق
1-7 روش تحقیق
1-7-1 مراحل انجام کار
1-8 بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق
1-9 محدودیت های تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مروری بر سنجش از دور
2-1-1 تعریف سنجش از دور و سیستم های آن
2-1-2 چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین
2-1-2-1 انعکاس طیفی گیاهان
2-1-2-2 انعکاس طیفی خاک
2-1-2-3 انعکاس طیفی آب
2-1-2-4 انعکاس طیفی برف و ابر
2-1-3 ماهواره ها در سنجش از دور
2-2 سازمان فضایی هندوستان
2-2-1 IRS (India Remote Sensing)
2-3 تفسیر اطلاعات ماهواره ای
2-3-1 تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای
2-3-1-1 عناصر تصویر
2-3-1-1-1 تن (Tone)
2-3-1-1-2 بافت
2-3-1-1-3 شکل
2-3-1-1-4 اندازه
2-3-1-1-5 سایه
2-3-1-1-6 پدیده تغییرات زمانی
2-3-1-1-7 الگو
2-3-1-2 کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای
2-3-1-2-1 به هنگام کردن نقشه های موجود
2-3-1-2-2 بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها
2-3-2 تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای
2-3-2-1 اصول مبنایی
2-4 طبقه بندی اطلاعات  (تصاویر ماهواره ای)
2-5 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
2-5-1 اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
2-5-2 فرمت های داده های GIS
2-5-3 تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-5-4 کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-5-5 نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی
2-6 سنجش از دور و GIS
2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS
2-7 مقدمه ای بر تعریف «توسعه»
2-7-1 توسعه چیست؟
2-8 تعریف کشاورزی
2-9 توسعه کشاورزی
2-9-1 توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع
2-9-2 الگوهای توسعه کشاورزی
2-9-2-1 الگوی بهره برداری از منابع
2-9-2-2 الگوی حفاظت
2-9-2-3 الگوی موقعیت
2-9-2-4 الگوی نسشه
2-9-2-5 الگوی نهاده های پربازده
2-9-2-6 الگوی نوآوری القایی
2-10 نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز)
2-10-1 آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS
فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
3-1-1 ارتفاع متوسط منطقه
3-2 ویژگی های طبیعی منطقه
3-2-1 زمین شناسی منطقه
3-2-2 ژئومورفولوژی
3-2-3 منابع خاک
3-3 ویژگی های انسان
3-3-1 وجه ؟؟ روستا و قدرت آن
3-3-2 ویژگی های اجتماعی
3-3-3  جمعیت روستای قوچ حصار
3-4 ویژگی های اقتصادی
3-4-1 سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت
3-4-2 انواع و میزان عمده روستا
3-4-2-1 فعالیت های کشاورزی
3-4-2-2 دامداری و پرورش طیور
3-4-2-3 فعالیت های صنعتی و صنایع دستی
3-4-2-4 خدمات
3-5 ویژگی های کالبدی روستا
3-5-1 شکل روستا
3-5-2 شبکه های ارتباطی داخل روستا
3-6 وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا
3-6-1-1 مسکونی
3-6-1-2 تجاری
3-6-1-3 اداری
3-6-1-4 آموزشی
3-6-1-5 درمانی
3-6-2 تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا
3-7 جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4-1 مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار
4-1-1 آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS
4-1-2 به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای
4-1-3 روش انجام کار
4-1-3-1تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS
4-1-3-2 نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه
4-1-3-3 تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو
4-1-3-3-1 روش های Dilect search
4-1-3-3-2 پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار
4-1-4 نتیجه گیری
4-2 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS
4-2-1 روش انجام کار
4-2-1 -1 اختلاط طیف بیش از یک نوع پوشش در پیکسل
4-2-1 -1 -1 پیکسل های مختلط
4-2-1-2 روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی)
4-2-1-2-1 روش تجزیه خطی اختلاط طیفی
4-2-1-2 ارزیابی دقت تخمین مساحت
4-2-1-4 مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS
4-2-2 نتایج
4-2-2-1 تقریب مساحت قطعات کشاورزی
4-2-2-2 پردازش مرز قطعات کشاورزی
4-2-2-3 بحث بر روی ارزیابی مساحت
3-4 تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی
4-3-1 روش کار
4-3-1 -1 تهیه و آماده سازی تصاویر ماهواره ای
4-3-1 -2 تصحیح تصاویر ماهواره ای
4-3-1 -2-1 تصحیح هندسی
4-3-1-2-2 تصحیح رادیومتریک
4-3-1 -2-3 بارزسازی تصاویر ماهواره ای
4-3-1 -2-4 اندازه گیری صحرایی
4-3-1-3 روابط رگریسیونی
4-3-2 نتایج و بحث
4-3-2-1 مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی
4-3-2-2 تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS
4-3-2-3 نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی
4-3-2-4 برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای
4-3-3 نتیجه گیری و پیشنهاد
4-3-3-1 مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح
4-3-3-2 مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس
فصل پنجم: نتایج وپیشنهادات
5-1 خلاصه
5-2 آزمون فرضیات
5-3  نتایج وپیشنهادات 
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
1329
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 215

حجم فایل:533
کیلوبایت


 قیمت:


10,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه


	بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه

طرح مساله:
موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.
وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.
از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.
لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش

۱- ۱- طرح مسئله 
۱- ۲- ضرورت و اهمیت مطالعه 
۱- ۳- محدوده مورد مطالعه 
۱- ۴- اهداف اصلی مطالعه 
۱- ۵- سؤالات تحقیق 
۱- ۶- فرضیات تحقیق 
۱- ۷- روش شناسی تحقیق 
۱-۸- پیشینه تحقیق 
۱- ۹- ساختار تحقیق 
فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه
۲- ۱- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت 
۲-۲- ناهمواری های استان کرمانشاه 
۲- ۳- آب وهوای استان کرمانشاه 
۲- ۴- آب ها 
۲- ۵- جنگل ها ومراتع 
۲- ۶- کشاورزی و دامداری 
فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه
۳- ۱- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه 
۳- ۱- ۱- جغرافیای تاریخی 
۳-۱-۲- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی 
۳-۱-۳- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه 
۳-۱-۴- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه 
۳-۲- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه 
فصل چهارم: جغرافیای سیاسی، امنیتی استان کرمانشاه
۴-۱-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه 
۴-۲- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه 
فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیتهای پژوهش
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
محدودیتها و مشکلات تحقیق 
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
524
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 177

حجم فایل:976
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و علوم سیاسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی شهرستان چناران


	پاورپوینت بررسی شهرستان چناران

بخشی ازمتن:
چناران به شکل جدید در دهه ۱۳۳۰ پس از ساخته شدن کارخانه قند چناران و بر گرد آن شکل گرفت. پیش از آن، ناحیه چناران بیشتر به نام رادکان شناخته می‌شد. رادکان که یکی از قریه‌های توس قدیم بوده امروزه بخشی از شهرستان چناران است. چناران از معدود شهرستانهایی است که علی رقم نزدیکی به شهر بزرگ مشهد تاکنون در محرومیت به سر برده‌است. نام این شهرستان بر گرفته شده از دو درخت چنار بزرگ که در ورودی روستای حاج نصیر بوده‌ است (که هم اکنون نام محله‌ای در این شهرستان است) می‌باشد.

فهرست مطالب:
مسافت
پیشینه
آب و هوا
مردم شناسی
اقتصاد
روستاها
اماکن دیدنی
امکانات
اماکن تفریحی

تعداد مشاهده:
1158
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:973
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان و دانش آموزان

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری


	شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری

توضیحات:
این فایل شامل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.

تعداد مشاهده:
1287
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Shp

حجم فایل:38
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد. مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا

 • محتوای فایل دانلودی:

  لایه جی آی اسی با پسوند “shp” و قابل ویرایش در نرم افزار GIS

شیپ فایل محدوده سیاسی استان البرز


	شیپ فایل محدوده سیاسی استان البرز

توضیحات:
این فایل شامل محدوده سیاسی استان البرز به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.

تعداد مشاهده:
1433
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Shp

حجم فایل:18
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

 • محتوای فایل دانلودی:

  لایه جی آی اسی با پسوند “shp” و قابل ویرایش در نرم افزار GIS

شیپ فایل محدوده سیاسی استان اردبیل


	شیپ فایل محدوده سیاسی استان اردبیل

توضیحات:
این فایل شامل محدوده سیاسی استان اردبیل به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.

تعداد مشاهده:
1234
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Shp

حجم فایل:46
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

 • محتوای فایل دانلودی:

  لایه جی آی اسی با پسوند “shp” و قابل ویرایش در نرم افزار GIS

گرمایش جهانی


	گرمایش جهانی

بخشی از متن:
آنچه اين روزها از آن به عنوان گرمايش جهانی  (Global warming) نام برده می شود در حقیقت افزایش میانگین درجه حرارت در نزدیکی سطح آن است. افزایش دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای که از سوختن سوخت های فسیلی، صاف کردن زمینهای کشاورزی و دیگر فعالیت های انسانی ناشی می شود منابع اولیه بشری گرمایش می باشند.

تعداد مشاهده:
3798
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:1,453
کیلوبایت


 قیمت:


1,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  جهت استفاده دانشجویان رشته های جغرافیا، منابع طبیعی، خاک، محیط زیست و …. (برای ارائه در کلاس)

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

شیپ فایل رده های خاک استان البرز


	شیپ فایل رده های خاک استان البرز

توضیحات:
این فایل شامل رده های غالب خاک استان البرز به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد، که عبارتند از: اینسپتی سل، انتی سل و آریدی سل

تعداد مشاهده:
1455
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Shp

حجم فایل:44
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

 • محتوای فایل دانلودی:

  لایه جی آی اسی با پسوند “shp” و قابل ویرایش در نرم افزار GIS