بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري


	بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري

چكيده:
اين پايان نامه شامل 5 فصل مي‌باشد كه در طي اين‌ فصول به بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري با مطالعه موردي بر روي منطقه 22 شهرداري تهران پرداخته و در عين‌حال تأثيرات مختلف آن بر زيست شهري و نقش مردم و مديريت شهري نيز مورد توجه قرار گرفته و در نهايت به ارائه راهكارهايي كه در تقويت و بهبود وضعيت اين فرايند كمك مي‌نمايد پرداخته است.
اهداف تحقيق:
1) شناخت فرايندهاي حاكم برطرح تفكيك از مبدأ
2) ضرورت شناخت هرچه بيشتر نحوه مشاركت شهروندان با مديريت شهري
3) شناخت وبررسي عملكردمديريت شهري وهمچنين مجريان امرتفكيك وبازيافت
4) شناسايي مشكلات و ارائه پيشنهادات وراهكارهاي مديريتي جهت افزايش كارآيي طرح تفكيك در مبدأ
روش هاي اجرا : توصيفي- تحليلي،نوع تحقيق كاربردي- توسعه‌اي است ومحدوده مورد مطالعه منطقه 22 شهرداري تهران مي‌باشد. نتايج حاصله يكي اين كه ميزان پسماندهاي جمع‌آوري شده كه به‌صورت تفكيك و جداسازي شده نيتجه: به‌ علت آموزش‌هاي شهروندي مناسب، تعامل و هماهنگي بين شهروندان، مجريان و مديريت شهري به نسبت جمعيت، خانوار و ساكنين در اين منطقه افزايش چشمگير و قابل توجهي داشته است.همچنين از نتايج ديگري را حاصل شده است است بر اجراي كه اين روند رو به رشد تفكيك وجمع‌آوري پسماندهاي جامد مي‌بايست با تداوم آموزش‌ وفرهنگ‌سازي واطلاع‌رساني به صورت گرفته است ، متاسفانه ميزان توليدپسماندهاي جامد شهري به‌صورت تفكيك شده از مبدأ كاهش نيافته است ، اما كه راه‌كارهاي آن نيز ارايه خواهد شد.
واژه هاي كليدي: 1- تفكيك از مبدأ، 2- پسماند، 3- مديريت، 4- شهر، 5- مديريت شهري

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه    
فصل اول: كليات تحقيق
1-1)  طرح مسأله    
1-2)  ضرورت و اهميت تحقيق         
1-3)  اهداف كلي تحقيق            
1-4)  پيشينه تحقيق            
1-5)  سوالات تحقيق         
1-6)  فرضيات تحقيق        
1-7) روش و مراحل تحقيق    
1-8)  كاربرد و نتايج تحقيق     
1-9) تنگناها و محدوديتهاي تحقيق    
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1)   تعاريف و مفاهيم     
2-1-1) تعريف  پسماند      
2-1-1-1) تعريف تفكيك از مبدأ پسماند    
2-1-2) تعريف و مفهوم مديريت      
2-1-2-1)  برنامه ريزي     
2-1-2-2)  سازماندهي    
2-1-2-3)  نظارت                
2-1-2-4) انگيزش                
2-1-3) تعريف مديريت شهري   
2-1-4) تعريف شهر و مفاهيم آن    
2-2)  نظريه هاي مربوط به پيدايش شهرها   
2-2-1)  نظريه هيدروليك (مفهوم مازاد توليد)   
2-2-2)  نظريه اقتصادي (شهر به عنوان يك بازار)   
2-2-3)  نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي   
2-2-4) نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاه ها   
2-3) اشكال شهر        
2-3-1) شهر خطي    
2-3-2) شهر قطاعي   
2-3-3) شهر شطرنجي   
2-3-4) شهر ستاره اي   
2-3-5) شهر چندهسته اي   
2-4)  تاريخچه ، طبقه بندي پسماندها و اثرات غير بهداشتي آن    
2-4-1)  تاريخچة مديريت پسماند    
2-4-2)  طبقه بندي(پسماندهاي جامد مواد زائد جامد) شهرياز نظر منابع توليد     
2-4-2-1)  زباله هاي شهري    
2-4-2-1-1) زائدات غذائي يا پسماندهاي تر   
2-4-2-1-2)  آشغال يا زباله هاي خشك(قابل بازيافت)   
2-4-2-1-3)  خاكستر       
2-4-2-1-4) پسماندهاي دفني و غيرقابل بازيافت   
2-4-2-1-5)  پسماندهاي مخاطره آميز           
2-4-2-1-6)  زائدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي   
2-4-2-1-7)  خاك،نخاله ولجن حاصل از فعاليتهاي عمراني ويارفت و روب ونظافت معابر وانهار
2-4-2-1-8)  سرشاخه و زائدات باغباني    
2-4-2-2) زباله هاي صنعتي    
2-4-2-3) زباله هاي خطرناك    
2-4-2-4)  زباله هاي بيمارستاني     
2-4-2-4-1) زباله هاي عفوني    
2-4-2-4-2)  زباله هاي پاتوبيولوژيكي    
2-4-2-4-3)  زباله هاي داروئي    
2-4-2-4-4)  راديو اكتيو    
2-4-2-4-5)  ساير موارد    
2-4-3)  اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله    
2-4-3-1)  خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غيربهداشتي و آثار آن    
 2-4-3-1-1)  حشرات  (مگس)   
 2-4-3-1-2)  جوندگان (موش)     
 2-4-3-1-3)  آلودگي آب    
2-4-3-1-3-1)  روش مستقيم   
2-4-3-1-3-2)  روش غير مستقيم   
2-4-3-1-4)  آلودگي هوا   
2-4-3-1-5)  آلودگي خاك                
فصل سوم: بررسي و شناخت محيطي، فيزيكي، جغرافيايي، طبيعي وانساني ( شرايط جغرافيائي در طرح تفكيك از مبدأ ) منطقه22 شهر تهران
3-1)  مطالعات جغرافياي طبيعي    
3-1-1) موقعيت جغرافيايي    
3-1-2) زمين شناسي    
3-1-3) زلزله    
3-1-3-1) راندگي (گسله) شمال تهران      
3-1-4) ژئومورفولوژي    
3-1-5)  وضعيت توپوگرافي و شيب بندي منطقه    
3-1-6)  جريانهاي آب و هوائي مؤثر بر منطقه    
3-1-7)  وضعيت شاخص هاي اقليمي    
3-1-7-1)  دما (درجه حرارت)   
3-1-7-2)  بارش   
3-1-7-3)  رطوبت نسبي   
3 -1-8)  باد       
3-1-9)  منابع آب   
3-1-9-1)  منابع آب سطحي   
3-1-9-1-1)  رودخانه كن   
3-1-9-1-2)   رودخانه (مسيل) چيتگر   
3-1-9-1-3)   رودخانه (مسيل) وردآورد      
3-1-9-2)  منابع آب در سازند سخت   
3-1-9-3)  منابع آب در آبخوان هاي آبرفتي   
3-1-10)  خاك       
3-1-11)  پوشش گياهي   
3-1-11-1)  مراتع   
3-1-11-2)  پاركهاي جنگلي   
3-1-11-2-1)  پارك جنگلي چيتگر    
3-1-11-2-2)  پارك جنگلي خرگوش دره   
3-1-11-2-3)  فضاي سبز و پاركها   
3-1-12)  پوشش جانوري       
3-1-13)  ويژگي هاي زيست محيطي منطقه 22   
3-2)  مطالعات كالبدي منطقه 22   
3-2-1) شرايط منطقه22        
3-2-2)گونه شناسي فضاي شهري و معماري (تحليل تيپولوژيك وضع موجود)   
3-2-2-1) تيپ يك: الگوي متعارف شهرك گلستان (راه آهن)   
3-2-2-2) تيپ دو : شهرك چشمه           
3-2-2-3) تيپ سه : شهرك دهكده المپيك   
3-2-2-4) تيپ چهار:شهرك لاله           
3-2-2-5) تيپ پنج: شهرك دانشگاه شريف   
3-2-3)مطالعات اكولوژيك وفضاي كالبدي   
3-2-4) زمينه هاي اجرائي در مطالعات كالبدي   
3-3)  مطالعات جغرافياي انساني منطقه 22   
3- 3- 1)  بررسي جمعيت منطقه و تحولات آن   
3- 3- 2)  تحولات بعد خانوار و ساختارسني- جنسي جمعيت   
3- 3- 3)  جمعيت وپراكندگي آن           
3- 3- 4)  سواد و آموزش           
3-3 – 5)  ميزان فعاليت (اشتغال)           
3-3 – 6)  رشد طبيعي ، ميزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه22   
3-3 – 7)  برآورد جمعيت منطقه 22 در آينده و پيش بيني آن   
3- 3- 8)  وضعيت اقتصادي منطقه 22    
فصل چهارم: بررسي روند طرح تفكيك پسماند‌هاي جامد شهري از مبدأ ونقش و جايگاه آن در مديريت مواد زائد شهري
4-1)  نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سيستم‌هاي تفكيك پسماندهاي جامد شهري   
4-1-1) توسعه فرهنگي وآموزشي شهروندان جهت تفكيك پسماندهاي جامدشهري ازمبدأ
4-1-2) توسعه فرهنگي وآموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري براي انجمن هاي مردمي   
4-1-3) برنامه هاي آموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري ويژه مسؤلين و مديريت شهري    
4-1-4)  نحوه انجام تبليغات و پيش بيني برنامه هاي تشويقي مناسب   
4-1-5)كمك به اقتصادكلان جامعه (منافع اقتصادي ناشي از تفكيك مواد در منطقه 22)    
4-1-5-1) روش هاي ارزيابي هزينه ها و منافع محيط زيست    
4-1-5-1-1) روش تحليل هزينه – فايده      
4-1-5-1-2) روش تحليل هزينه- مؤثر    
4-2)  مديريت مواد زائد جامد    
4-2-1)  ضرورت توجه به استراتژي در مديريت مواد زائد جامد    
4-2-1-1)  اجتناب از توليد زباله    
4-2-1-2)  كاهش توليد زباله   
4-2-1-3)  استفاده مجدد   
4-2-1-4)  بازيافت       
4-2-1-5)  بازيابي (استحصال)   
4-2-1-6)  تصفيه و دفع   
4-2-2)  عناصر موظف و مؤثر در سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري   
4-2-2-1)  توليد       
4-2-2-1-1) عوامل موثر در توليد زبانه   
4-2-2-2)  ذخيره، پردازش و اداره در محل   
4-2-2-3)  جمع‌آوري   
4-2-2-3-1) وضعيت موجود جمع آوري در شهر تهران   
4-2-2-4)  حمل و نقل (انتقال)   
4-2-2-5)  بازيافت و پردازش   
4-2-2-5-1)  تفكيك از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه   
4-2-2-5-2 )  تفكيك از پسماندهاي جامد شهري در مقصد   
4-2-2-6)  دفع مواد زائد جامد   
4-2-2-6-1)  سوزاندن   
4-2-2-6-2)  دفن بهداشتي و روش هاي آن   
4-2-2-6-3)  كمپوست به عنوان روش دفع   
4-2-3)  نقش كاهش زباله در مبدأ و اثرات آن در مديريت پسماندهاي جامد شهري
4-2-3-1)  شيوه‌هاي كاهش زباله در مبدأ توليد       
4-2-3-1-1)  استفاده مجدد از كالا و محصول   
4-2-3-1-2)   افزايش دوام اجناس توليدي   
4-2-3-1-3)   مصرف مواد با توجه به بسته‌بندي كالاها   
4-2-3-1-4)  كاهش ميزان سميت در تركيب زباله   
4-3) ويژگي هاي نظام فني و اجرائي جمع آوري پسماندهاي جامد شهري (خشك) از مبدأ درشهرداري تهران (منطقه22).    
فصل پنجم: جمع بندي و نتايج (آزمون فرضيه ها و ارائه پيشنهادات)
5-1) آزمون فرضيات تحقيق    
5-1-1) بررسي فرضيه اول    
5-1-2) بررسي فرضيه دوم    
5-1-3) بررسي فرضيه سوم    
5-2) نتيجه گيري            
5-2-1) شناسائي مشكلات        
5-2-1-1) مشكلات مربوط به مديريت پسماندهاي خشك   
5-2-1-2) مشكلات مربوط به مشاركت شهروندي    
5-2-1-3) مشكلات موجود در همكاري بخش خصوصي وكاهش تصدي گري شهرداري
5-2-2) ارا ئه پيشنهادات   
5-2-2-1) كاهش در مبدأ   
5-2-2-2) بهبود روشهاي ساختاري و مديريت    
5-2-2-3) مشاركت شهروندان    
5-2-2-4) توسعه بخش خصوصي و كاهش تصدي گري    
فهرست منابع    
پيوست (پرسشنامه)
فهرست جداول
فهرست نقشه ها
فهرست شكل ها
فهرست نمودار
فهرست تصاوير

تعداد مشاهده:
636
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 199

حجم فایل:4,461
کیلوبایت


 قیمت:


10,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری


	تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

چکیده:
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اند و یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد و در واقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی- کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید به همین دلیل در اغلب موارد تحقق پیدا نکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج و مرج درکاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی وصنعتی و تبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه نا موززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری در منطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربود و هم اکنون این منطقه با مشکلات عدیده ای در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه است.
با توجه به بررسی تک تک کاربری های زمین در سطح منطقه و نواحی مختلف و برآورد سطح کمبود نیازمندی های کلی در سطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی، درمانی، ورزشی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری می باشد که بیشترین کمبود را نیز در سطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایر چشم پوشی کردن و انتقال اراضی صنعتی و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی و افزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی، بالا بردن تراکم در واحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.

فهرست مطالب:
چكيده   
مقدمه   
فصل اول: كليات تحقيق    
1-1 طرح مساله و بيان ضرورت آن        
1-2 سوالات اصلي تحقيق         
1-3 اهداف تحقيق      
1-4 فرضيه  
1-5 روش تحقيق       
1-6 پيشينه و سابقه انجام          
1-7 مسائل و مشكلات تحقيق     
فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين      
2-1 مقدمه         
2-2 مفاهيم تحقيق
2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين   
2-2-2 مفهوم زمين          
2-2-3 ناحيه      
2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري     
2-2-5 برنامه‌ريزي          
2-2-6 برنامه‌ريزي شهري 
2-2-7 منطقه     
2-2-7-1 انواع مناطق      
2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري    
2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي        
2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري          
2-2-11 تعريف مديريت    
2-2-12 مديريت شهري     
2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران        
2-3-1 طرح هادي شهري   
2-3-2 طرح جامع شهر     
2-3-3 طرح تفصيلي        
2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين    
2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا   
2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران           
2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان 
2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15
2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي 
2-5-1 نظريه نوگراها       
2-5-2 نظريه سلامت روان
2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر         
2-6 نتيجه‌گيري   
فصل سوم: مطالعات اكولوژيكي 
3-1 مقدمه         
3-2 موقعيت طبيعي         
3-2-1 موقعيت جغرافيايي  
3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15         
3-2-3 آبهاي زيرزميني     
3-2-4 زلزله خيزي          
3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه          
3-2-6 ژئومورفولوژي      
3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه   
3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي        
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي     
3-2-2-1 آب و هوا          
3-2-2-2 ميزان بارش       
3-2-2-3 رطوبت نسبي     
3-2-2-4 روزهاي يخبندان 
3-2-2-5 روزهاي باراني   
3-2-2-6 درجه حرارت     
3-2-2-7 باد      
3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه         
3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه      
3-4 مطالعات جمعيتي منطقه           
3-4-1 مقدمه      
3-4-1-2 روند تحولات جمعيت       
3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت           
3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت       
3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت 
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه           
3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي 
3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت        
3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه        
3-5 تاسيسات زيربنايي      
3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب      
3-5-2 قنوات     
3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي       
3-5-4 مخابرات  
3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي        
3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع        
3-5-7 شبكه آبرساني       
3-6 نتيجه‌گيري   
فصل چهارم: بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15
4-1 مقدمه         
4-2 تقسيمات داخلي منطقه  
4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي     
4-4 كاربري زمين در منطقه 15      
4-4-1 كاربري مسكوني    
4-4-2 كاربري تجاري      
4-4-3 كاربري آموزشي    
4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني    
4-4-5 كاربري اوقات فراغت          
4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي  
4-4-5-2 كاربري ورزشي  
4-4-5-3 فضاي سبز شهري           
4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي    
4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي        
4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري     
4-4-9 كاربري حمل و نقل 
4-4-10 كاربري صنعتي   
4-4-11 كاربري شبكه      
4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل 
4-4-13 كاربري اراضي باير          
4-4-14 كاربري حريم شبكه برق     
4-5 ارزيابي سطوح و سرانه           
4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15          
4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج     
4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها     
4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15       
4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي          
4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف
4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي    
4-10 نتيجه‌گيري
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات    
5-1 آزمون و فرضيات تحقيق          
5-1-1 فرضيه اول           
5-1-2 فرضيه دوم           
5-2 نتايج تحقيق  
5-3 امكانات و فرصتها (پيشنهادها) 
منابع وماخذ فارسی
منابع وماخذ انگلیسی
چكيده انگليسي      

تعداد مشاهده:
240
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:2,513
کیلوبایت


 قیمت:


20,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی و جغرافیا

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

مناسب سازی شهرها برای معلولین نمونه موردی شهر بناب


	مناسب سازی شهرها برای معلولین نمونه موردی شهر بناب

بیان مساله:
یكي از اصول پذيرفته شده در بين فلاسفه اصل حركت است. آنها بر اين عقيده اند كه جهان سراسر در حركت است و حركت انسان عبارت است از تغيير و تحول و سير تدريجي هر موجود براي رساندن قواي ذخيره شده در خود به فعليت. از اين رو بايد براي كليه اقشار جامعه امكانات لازم براي سير و پيشرفت فراهم باشد. افراد معلول و جانباز نيز از اين اصل مستثني نيستند و محيط شهري بايد به گونه اي طراحي و مناسب سازي گردد تا بتوانند از كليه امكانات آن بهره گيرند. براساس تعاريف سازمان بهداشت جهانی، اگرچه فعاليت شخص معلول در پی ايجاد نقص و ناتوانی، در زندگی کاهش می يابد ولی از آنجا که اين يک ويژگی شخصی نبوده و در رابطه با محيط زندگی است با مناسب سازی آن محيط می توان تا حد زيادی به مشارکت بيشتر ايشان در عرصه های اجتماعی کمک کرد. شبكه معابر در هر شهر، عامل ارتباطي كليه فضاهاي شهري است كه با مناسب سازي آن براي فرد معلو ل، بسياري از مشكلات اين قشر ا ز جامعه حل مي شود. عمده مشکلات اين افراد در محيط های شهری به شبکه معابر و مبلمان شهری مربوط می شود. در بسياری از کشورهای جهان تلاش های فراوانی برای اصلاح و مناسب سازی اين موارد با هدف دستيابی معلولان به استقلال فردی و حقوق اجتماعی شان صورت گرفته است. در کشور ما، اگرچه «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتي» از تاريخ 6/10/78 لازم الاجرا بوده است، کماکان بسياری از فضاهای شهری برای معلولین- به طور مستقل و بدون کمک ديگران- قابل استفاده نيست. براي دستيابي به روش مناسب سازي، در ابتدا مشكلات شبكه معابر پياده و شبكه ارتباطي پياده و سواره براي معلولين و جانبازان در محله مورد بررسي، در دو بخش خصوصيات فيزيكي و موانع شناسايي مي شو د. مشكلات به تفكيك در مورد معابر درجه يك و دو و سه ارائه می شود و سپس راهكارهايي در دو بخش بهسازي و نوسازي به صورت ضوابط و توصيه ها ارائه مي گردد. درمبحث خصوصيات فيزيكي سطح، عرض، جنس و شيب طولي و عرضي و در مبحث موانع فيزيكي موانع موقت و موانع دائم بررسي مي گردند.

تعداد مشاهده:
6031
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:306
کیلوبایت


 قیمت:


48,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

پروژه بررسي نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات


	پروژه بررسي نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات

قسمتی از متن:
مجموعه شهري (CONURBATION) به گستره وسيعي اطلاق مي شود كه از گسترش و پيوند شهرها و شهرك هاي متعدد بوجود مي آيد . به گونه اي كه در عين پيوند كالبدي معمولا موجوديت جداگانه خود را حفظ مي كنند.
به عبارت ديگر مجموعه شهري يك محدوده فضايي است متشكل از يك يا چند شهر اصلي و كانونهاي جمعيتي، توليدي و خدماتي پيرامون آنها كه داراي روابط اقتصادي , اجتماعي و كالبدي – فضايي بصورت متقابل , مستقيم , مستمر و فزاينده با يكديگر بوده و بازار واحدي از سكونت , اشتغال , خدمات و ظرافت را تشكيل مي دهند…
فهرست مطالب:
1- مباني نظري مفهوم مجموعه شهري
1-1- تعريف مجموعه شهري  
2-1- تعيين شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در جهان 
3-1- روشهاي عمده تعيين شاخصهاي مجموعه شهري  
2_ تعريف و شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در ايران  
3 _ مختصري بر معرفي و تبيين عملكردي مجموعه شهري مشهد  
2-1- نقش و جايگاه شهر مشهد در مجموعه شهري مشهد با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي 
2-1-1- اشتغال و گروههاي عمده فعاليت   
2-1-1-1- كشاورزي   
2-1-1-2-صنعت و معدن  
2-1-1-3- خدمات   
2-1-2- برآوردهاي ارزش افزوده در بخش هاي اقتصادي مجموعه شهري مشهد و جايگاه شهر مشهد در اين برآوردها  
2-1-2-1- كشاورزي   
2-1-2-2- صنعت   
2-2-3- خدمات  
2-1-3- تحليل وضعيت كشاورزي در اقتصاد مجموعه شهري مشهد و نقش جايگاه شهر مشهد در اين ارزيابي  
2-1-3-1- تحليل جايگاه نقش كلانشهر مشهد در عملكرد بخش كشاورزي در واحد سطح مجموعه شهري مشهد  
2ـ1 ـ 3ـ 2ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری  
2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ1 ـ روندهای موجود 
2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ2 ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع 
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ نحوه پراکنش و توزیع صنایع در مجموعه شهری مشهد 
2 ـ تحلیل جایگاه ، کلانشهر مشهد در مجموعه شهری مشهد از نقطه نظر کارکردهای خدماتی 
2 -1- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد  
2 ـ 2 ـ هتل و رستوران داری  
2ـ 3ـ حمل و نقل ارتباطات  
3ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی  
3-1- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد  
 3 ـ 2 ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد 
3 ـ 2 ـ 1 ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر  
4 ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی  
1-1-2 مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه  
1-1-2-1 طرح مجموعه شهری مشهد  
1-1-2-2 طرح جامع شهر مشهد  
1-1-2-3- طرح تفضیلی محدوده مورد مطالعه و بافتهای پیرامون و بلافصل  
مطالعه تاريخ روند توسعه شهري با تاكيد بر تاريخچه شهرنشيني در مجموعه مورد مطالعه و ارتباط آن با مركز تاريخي – فرهنگي مشهد (حرم مطهر) 
1- خراسان رضوي در دوران پيش از اسلام 
2- خراسان رضوي پس از اسلام 
3- پيدايش شهر مشهد 
4- شهر مشهد از تكوين تا پايان دوره تيموريه   
5- شهر مشهد از دوره تيموريان تا پايان دوره صفويه 
6- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال 1325 هـ . ش
7- شهر مشهد از سال 1325 هـ . ش تا سال 1335 هـ . ش  
9-شهر مشهد ا ز سال 1345 تا به امروز  
تحلیلی تاریخی بر روند توسعه شهری کوی سجادیه و بافتهای پیرامون  
جدایی گزینی اکولوژیک ساکنین کوی سجادیه با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی  
مرحله تکوین و نفوذ اکولوژیکی    (اواخر دهه 1330)
دوره تثبیت کالبدی کوی سجادیه    (1375-1355)
دوره تراکم و توده شدن بافت (1385-1370 ) 
1 ـ 1 ـ 5 ـ راهبردها و سیاست های طرحهای فرادست در خصوص برنامه های کالبدی ـ کارکردی منطقه شهری  
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1ـ راهبردها و سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ توسعه پیوسته ، حومه نشینی بی رویه  
بررسی توسعه پیوسته در شرق
وضع موجود
گرایش های موجود توسعه
 3- راه حل ها
4- راه حل مختلف
5- ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در جنوب
وضع موجود
2- گرایش های موجود توسعه
3-اهداف توسعه ( طرح توسعه و عمران )  
4- راه حل
5 ـ ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در شمال
1 ـ وضع موجود 
2 ـ گرایش های موجود توسعه 
3 ـ اهداف توسعه (طرح توسعه و عمران) 
4 ـ راه حل 
5 ـ ارزیابی  
جمع بندی  
1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 ـ راهبردها و سیاست های طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)  بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان
درخصوص شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده شهری
1ـ گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران.
1 ـ 1 ـ سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی 
1 ـ 1 ـ الف آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (1320-1300)
1 ـ 1 ـ ب عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (1345 ـ 1320) 
1 ـ 1 ـ ج عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران 
1-2-   سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهري در دوره پس از انقلاب اسلامی 1357.
1 ـ2 ـ1- مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (72 ـ 1368). 
1-2 ـ 2 ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (1377 ـ 1373)
 1-2 ـ 3ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (83 ـ 1379)  
1-2- 4 ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (88 ـ 1384) 
1ـ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)  
2ـ بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه 
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد كرمانشاه
3 ـ طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان 
4ـ طرح بازسازی محله آستانه شیراز 
5ـ طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز 
6- طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند 
7- نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد 
8- طرح نوسازی بافت کهن قزوین 
2- اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
4-1- تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی  
نتيجه گيري  
1-1-7-1-دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود  
1-1-7 -1-1- ضعف بنیادهای اقتصادی  
1-1-7-1-2- پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت  
1-1-7-2-نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود 
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقیاس مجموعه شهری  
2- در مقیاس کلانشهری و منطقه شهری  
همراه با نمودار، جداول، نقشه

تعداد مشاهده:
2903
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:19,142
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب برای دانشجویان رشته معماری شهری و برنامه ریزی شهری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت


	تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت

مقدمه:
درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند آرامش و آسايش ديگران را تامين نمايد بوجود مي آيد.

فهرست مطالب:
1- مقدمه                                                                                  
2- شهر                                                                                    
3- شهرداري وتاريخجه آن در ايران                                                         
4- وظايف شهرداري                                                                          
5- قانون شهرداري                                                                            
6- امور مالي و تعاريف مربوطه                                                              
7- منابع درآمد شهرداريها                                                                    
8- امور اداري

تعداد مشاهده:
2166
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:30
کیلوبایت


 قیمت:


9,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

 • محتوای فایل دانلودی:

  حاوي فايل ورد قابل ويرايش

كارگاه كاربري اراضي، بررسی و شناخت شهر فريمان


	كارگاه كاربري اراضي، بررسی و شناخت شهر فريمان

بخشی از متن:
فریمان فعلی قریه ای است  در شمال غربی فریمان که جز دهستان نیشابور بوده است . برخی منابع نیز بنای اصلی شهر فریمان را مربوط به قبل ازاسلام می دانند.
بند فریمان از قدیمی ترین آثار پیرامون شهر فریمان است که بنای آن را در زمان دیلمیان و یا سلجوقیان دانسته اند که پس از آن مردم فریمان از شمال غربی به محل فعلی شهر نقل مکان نموده اند و اقدام به احداث قریه ای با برج و بارو نموداند که قسمتی از آثار دیوارهای آن در شمال  شهر فریمان فعلی به چشم می خورد.
روستاهای تقی آباد ، لوشاب و قلعه نو فریمان نیز همزمان با پیدایش فریمان احداث شده اند آنچه که مسلم است هسته ی اولیه شهر موجود درشمال میدان امام خمینی فعلی ،  خیابان های امام موسی صدر، سید جمال الدین اسد آبادی و طالقانی قرارداشته که محلات قدیمی شهر نیز درهمین محدوده شکل گرفته است.
این محدوده را وجود رباط قدیمی مربوط به دوران صفویه ، نوع معماری و مصالح بکار رفته در بناها به همراه بافت ارگانیک از دیگر محلات شهر متمایز ساخته و به آن قدمتی چند صد ساله می دهد . عموم ساختمان ها از خشت و گل ساخته شده که در حال حاضر قریب به اتفاق آنها تخریبی می باشند.
از بازارقدیمی که معمولاً هسته اولیه شهر های ایرانی در اطراف آن شکل می گیرد در شهر فریمان مدرکی در دست نیست پس از احداث و توسعه جاده جدید شهر فریمان در دوران حکومت رضاخان پهلوی به سمت جنوب با خیابان های منظم و شطرنجی و احداث ساختمان های جدید حکومتی توسعه یافت .
طی دهه های اخیر بدلیل افزایش جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهر فریمان و ارتقای جایگاه اداری فریمان ( مرکزیت شهرستان ) مناطق جدیدی در سمت جاده شهر فریمان { بلوار امام رضا(ع)} امتداد کارخانه قند و در راستای جاده جدید فریمان به تربت جام به شهر افزوده شد.
 به طور کلی در شهر فریمان 3 نوع بافت ، مطابق با دوران های مختلف رشد آن قابل تشخیص است که نشان دهنده چگونگی روند رشد شهر در دوره های گوناگون است.
الف – بافت ارگانیک و قدیمی شهر در دو سمت انتهای خیابان امام خمینی و در شمال جغرافیایی شهر.
ب – بافت میانی و شطرنجی در دو طرف خیابان امام خمینی به سمت جنوب که رشد شهر در دوران پهلوی را در بر می گیرد.
پ – بافت سازمانی و قطعات تفکیکی از پیش طراحی شده دربخش جنوبی خیابان امام رضا (ع) و در دو سمت جاده منتهی به کارخانه قند که نشان از رشد شهر در سه دهه اخیر دارد . ( طالش ، 1382 ، گزارش 2 ، ص 1 و 2 )
-وجه تسمیه :
در مورد کلمه ی فریمان ، در فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آورده شده است : واژه فر با تشدید ، ریشه ی اوستایی و پهلوی دارد و به معنی جلال و شکوه است فری بی تشدید مخفف آفرین به معنای مدح و ستودن است و مان صیغه امرماندن می باشد . بنابراین فریمان مرکب از دو کلمه فری و مان به معنی (باشکوه و جلال بمان) است . به طور کلی در کتاب شرح سفری در ایالات خراسان و شمال غربی افغانستان نیز آمده است که شخصی به نام فریدون شاه سد فریمان را بنا نهاده  است لذا این اسم بعد از تفسیر و تبدیل به فریمون و سپس فریمان تغییر کرده است عده ای نیز معتقد هستند که فریمن به معنی مرد آزاده می باشد . ( آسیایی ، 1384 ، ص 57 )

فهرست مطالب:
بررسی و شناخت شهرفریمان     
وجه تسمیه     
بررسی وضعیت جغرافیایی واقلیمی شهر     
بارندگی     
باد     
رطوبت هوا     
عناصرآب وهوائی     
جدول زیست اقلیمی فریمان     
روزهای یخبندان     
بارندگی     
باد     
تعیین نوع اقلیم     
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
بررسی خصوصیات اجتماعی شهر ونحوه پراگندگی آن     
دین     
خصوصیات جمعیتی وترکیب آن ( وضع در گذشته وحال ) ، مهاجرت ، رشد جمعیت
تعداد جمعیت و تحول آن     
متوسط رشد سالانه رشد در حال حاضر     
ویژگیهای جمعیتی شهر درحال حاضر     
مهاجرت     
تعدادخانوارو متوسط تعداد اعضاء آن     
آموزش     
خصوصیات اقتصادی شهر
تصویرکلی فعالیت های اقتصادی شهردر زمینه کشاورزی ، صنعت ، تجارت و خدمات     
بررسی کلی وضع فعالیت و اشتغال در شهر     
خصوصیات کالبدی شهر
بررسی ومشخص نمودن محدوده های مصوب فعلی ( محدوه قانونی ، حریم شهر)   
نظام سلسه مراتب و محله بندی شهر     
نحوه استفاده از اراضی شهر     
وضع کمی وکیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری     
تحلیل کابریهای وضع موجود
 کاربری مسکونی     
کاربری آموزشی     
کاربری تجاری     
کاربری اداری ، انتظامی     
کاربری فرهنگی     
کاربری مذهبی     
کاربری ورزشی     
کاربری بهداشتی ، درمانی     
تاسیسات و تجهیزات شهری     
کاربری فضای سبز     
کاربری صنعتی کارگاهی     
کاربری حمل ونقل وانبارداری     
سایرکاربریهای وضع موجود     
سنجش شهر نسبت به شهرهای مشابه در منطقه     
تحلیل نمودارهای توزیع نرمال در مقایس شهر فریمان     
بررسی وضعیت کارکردهای مختلف در سطح نواحی     
وضع مسکن در شهر     
بررسی وضعیت کاربری و ابنیه مسکونی در مناطق مختلف شهر فریمان     
بررسی وضع شبکه بندی خیابانها و کوچه ها     
بررسی محوطه های تاریخی     
ضوابط و مقررات عرصع آثار تاریخی و تعیین حریم درجه یک  ودو     
تاسیسات و تجهیزات شهری
بررسی وضع کیفی و کمی تجهزات شهری و کمبودها ومشکلات در این زمینه :
گورستان و غسالخانه     
کشتارگاه     
آتش نشانی     
جایگاه سوخت     
گرمابه     
تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز مسکن در شهر     
بررسی ومطالعه نحوه استفاده شهر از نیروی برق و گاز و سیستم تلفن شهری وبین شهری     
بررسی وتعیین حجم عبور ومروردر خیابانها  وتقاطع های مهم     
بررسی وضع حمل ونقل عمومی در وضع موجود     

تعداد مشاهده:
1681
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:640
کیلوبایت


 قیمت:


11,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  حاوي فايل ورد قابل ويرايش

خلاصه مباحث شهرسازی


	خلاصه مباحث شهرسازی

تعریف شهر:
طي دهه هاي اخير از سوي انديشمندان علوم جغرافيا ، جامعه شناسي ، اقتصاد ، جمعيت شناسي و برخي علوم ديگر ، تعاريف متعددي از شهر ارائه شده است و جامعه‌شناسان از جمله انگلس و ماركس شهر را محل تمركز جمعيت، ابزار توليد، سرمايه، نيازها و احتياجات و غيره مي دانند كه تقسيم كار اجتماعي نيز در آنجا صورت گرفته است (فريد، 1368). جغرافي دانان، شهر را منظره‌اي مصنوعي از خيابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهايي مي دانند كه زندگي شهري را امكان‌پذير مي‌سازد (شيعه ، 1369).
مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعريف مي كنند (شيعه ، 1369) و از نظر اقتصاددانان ، شهر به جايي اطلاق مي شود كه معيشت غالب ساكنان آن بر پايه كشاورزي نباشد. جمعيت شناسان نيز تعداد جمعيت يك نقطه را ، ملاك شهري بودن آن نقطه مي دانند. بر اين اساس ملاك تشخيص شهر در كشور فرانسه 2000 نفر ساكن است كه مشابه ملاك جمعيتي در المان ، جمهوري چك و تركيه است . در ايالات متحده و مكزيك 500/2 نفر ، در هلند و يونان 000/5 نفر و در ايرلند 500/1 نفر مشخص كننده شهري و يا روستايي بودن يك نقطه است (شيعه ، 1369)
در كشور ما ، جايي كه به طور رسمي « شهر » شناخته شده است ، طي سرشماريهاي 1335 الي 1375 متفاوت بوده است. در سرشماري سال 1335 ، شهر به جايي اطلاق شده كه جمعيت آن معادل 000/5 نفر بوده است. در سرشماري سالهاي 1345 و 1355 شهر به جايي اطلاق شده كه 000/5 نفر جمعيت داشته باشد ، علاوه بر اين كليه مراكز شهرستانها (بدون در نظر گرفتن جمعيت آنها) شهر محسوب شده اند (زنجاني ، 1369)
در سرشماري سال 1365 دارا بودن جمعيت 000/5 نفر از تعريف حذف شده است و شهر به جايي اطلاق شده است كه در زمان سرشماري داراي شهرداري باشد (سالنامه آماري 1365). اين تغيير با توجه به تعريف شهر در قانون جديد تقسيمات كشوري ايجاد شد كه در آن كليه نقاط داراي شهرداري در زمان تصويب قانون را شهر دانسته و ايجاد شهرداري در نقطه اي ديگر را در آينده موكول به داشتن حداقل 000/10 نفر جمعيت نموده است (زنجاني ، 1369) . در سرشماري سال 1375 نيز اين تعريف ، يعني دارا بودن شهرداري ، ملاك تفكيك شهر از روستا شده است (سالنامه آماري 1375).

فهرست مطالب:
شهر و شهرنشيني
تعريف شهر
جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه
تحول شهرنشيني در ايران
توزيع جغرافيائي جمعيت شهري
نسبت شهرنشيني
توزيع استاني جمعيت شهرنشين
نظام سلسله مراتب شهرها
تراكم در شهرها
اداره شهرها
سير مديريت شهري درايران
اهداف مديريت شهري
سازمانهاي دولتي مرتبط بامقوله مديريت شهري در ايران
الگوهاي اداره شهر در كشورهاي ديگر
الگوي شهردار ـ شورا
الگوي كميسيوني هيئتها و كميسيونرها
الگوي مدير شهر (شورا ـ مديرشهر)
درجه شهرداريهاي كشور
پايتخت‌هاي ايران
پايتخت‌هاي ايراندر دورانباستان
پايتخت مادها
پايتخت هخامنشيان
پايتخت اشكانيان
پایتخت ساسانیان
پايتخت‌هاي ايراندر دوران پس ازاسلام
پايتختهاي قرون اوليه اسلامي (قبل از ايلخانيان)
پايتخت ايلخانيان مغول
پايتخت صفويان
پايتخت افشاريان
پايتخت زنديان
تهران، پايتخت قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي
تهران در عصر قاجار
تهران در عصر پهلوي
تهران در دوران پس از انقلاب اسلامي
انتقالپايتخت
سبك‌هاي شهرسازي درايران
سبكهاي شهرسازي در دوران قبل از اسلام
ميان سبك پارسي ـ هلني (قرن سوم ق .م.)
سبك پارتي (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتمميلادي)
سبكهاي شهرسازي در دوراناسلامي
سبك خراساني (قرن يكم تا قرن چهارم هـ.ق.)
سبك رازي (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)
سبك آذري (قرن هفتم تا قرن يازدهم هـ.ق.)
مكتب اصفهان (قرن يازدهم تاشروع قرن سيزدهم هـ .ق.)
سبك تهران (اوايل قرن سيزدهم تا سال 1299 هـ.ش.)
الگوي تهران (1300 هـ .ش. تا 1357 هـ.ش.)
عملكرد و موقعيتاستقرارشهرها
نقش و عملكرد شهرها
شهرصنعتي
نقش بازرگاني
شهرهاي مرحله‌اي و مكاره‌اي
شهر نظامي
شهر فرهنگي
شهر توريستي – تفريحي
شهر معدني
شهر خوابگاهي
ساختار شهرها(اجزاي اصلي شهرها)
مسکن
تعريف مسكن وانواع آن
روند سياستگذاري مسكن درايران
شاخص هاي مسكن
كيفيت واحدهاي مسكوني
قدمت واحدهاي مسكوني
نحوه تصرف واحدهاي مسكوني
قيمت زمين و مسكن
خانوار در واحد مسكوني
نفر در اتاق
اتاقدر واحد مسكوني
نفردر واحد مسكوني
شبکه معابر
شبكه هاي ارتباطي
سيستم شعاعي
سيستم شطرنجي
سيستم حلقوي (رينگ سيستم)
 سيستم ارگانيك
فضای سبز
انواع فضاهاي سبز
عملكردهاي فضاي سبز
استانداردهاي فضاهاي سبز
شهرسازي در ايران
گرايش هاي شهرسازي
برنامه ريزي شهري
طراحي شهري
جايگاه برنامه ريزي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي ايران
آرمانشهر درانديشه ايراني
انديشه آرمانشهريدر ادوار مختلف
ساختار كالبدي ورجمكرد
اصول طراحي فضاهاي شهري در ايران
 اصل پيوستگي فضايي
اصل هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني
اصل محصور كردن فضا يا محصوريت

خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word و قابل استفاده جهت تحقیق، پایان نامه و … می باشد.

تعداد مشاهده:
4320
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:1,985
کیلوبایت


 قیمت:


12,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  شامل یک فایل با فرمت word و 93 صفحه می باشد

گزارش کارآموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري


	گزارش کارآموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري

چکیده:
جمع
آوری مواد بازیافت شده، یک ضرورت است. نحوه‌ی ذخیره‌ی مواد در خانه یا
کنار جداول خیابان اثر مستقیمی بر موفقیت سیستم بازیافت دارد. در گذشته که
جمعیت محدود بود جمع آوری به عهده ‌ی خود مردم و توسط دوره گردها بود اما
اکنون در کشورهای صنعتی با توسعه ی برنامه‌ی بازیافت،‌ کامیون‌های ویژه‌ای
برای جمع آوری مواد قابل بازیافت طراحی شده است. قبل از تولید این
کامیون‌ها برای جمع آوری مواد قابل بازیافت از ماشین‌های معمولی استفاده
می‌شد.به طراحی‌،‌ تولید،‌ عرضه و استفاده از محصولات به نحوی که در پایان
عمر مفید تولیدات ، منجر به کاهش کمیت و سمیت زایدات حاصله بشود، کاهش در
مبدأ‌می‌گویند. اهداف و عملیات اجرایی کاهش در مبدأ در سیستم مدیریت مواد
زاید شهری هر منطقه، مخصوص آن منطقه است . در زمینه‌ی بازیافت باید گفت که
تا کنون کار سازمان یافته‌ای در کشور انجام نشده است . بازیافت مواد زاید
جامد شهری در کشور عمدتا در دست دوره گردها و گروه‌های غیر رسمی و کارگران
شهرداری است .امروزه در کشورهای صنعتی فناوری‌های بازیافت پلاستیک توسعه‌ی
بسیار زیادی پیدا کرده ،‌ به طوری که ماشین‌ آلات بسیار پیشرفته برای
جداسازی خود کار پلیمرهای مختلف به بازار آمده است.

مقدمه:
تمام
زندگی انسان در گرو مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است . در این میان
،‌هر جا مصرفی در کار است ،‌ پس ماندها و مواد زاید برجای می‌مانند آدمی از
دیرباز با مسئله مواد زاید و چگونگی دور کردن آن از محیط زیست خود رو به
رو بوده است . در گذشته ، تا زمانی که شهرهای بزرگ به وجود نیامده بودند و
انبوه آدمیان در یک محل ساکن نبودند ،‌دفع پس مانده‌ها چندان مشکل آفرین
نبود افزایش جمعیت کره‌ی زمین ،‌ مهاجرت به شهرهای بزرگ ،‌تمرکز جمعیت در
شهرها ،‌ بالا رفتن مدام سطح زندگی ، افزایش مصرف شهروندان و تولید
فراورده‌های مصرفی‌،‌تولید انبوه زباله را به دنبال داشت . تولید و مصرف
انبوه مواد که حاصل انقلاب صنعتی و فناوری جدید بود ، الگو وشیوه‌ی زندگی
انسان را دگرگون کرد و علاوه بر افزایش تولید زباله ،‌ترکیب زباله نیز
همپای تغییر در شیوه ی مصرف دگرگون شده و برحجم انواع زباله‌های حاصل از
مواد یک بار مصرف افزوده گردید‌.
با ایجاد و گسترش صنایع پتروشیمی
،‌تنوع محصولات شیمیایی و گسترش کاربرد محصولات این صنایع در زندگی
روزمره‌ی انسان ،‌محیط زیست طبیعی و انسان ساخت از زباله‌های تولید شده
لبریز شد ،‌به طوری که امروزه تولید زباله را می‌توان یکی از معضلات مهم
جوامع بشری تلقی کرد . در شهر تهران روزانه بیش از ۶ هزار تن زباله تولید
می‌شود که اگر به درستی جمع آوری و دفع نگردد،‌ به محیط زیست و سلامت روانی
و بهداشت و پاکیزگی شهر تهران لطمه وارد می کند . ورود این مواد به محیط
زیست اگر بدون کنترل و مدیریت صحیح باشد ،‌موجب بد منظره شدن محیط ،‌آلودگی
آب ،‌هوا و خاک و به خطر افتادن بهداشت و سلامت افراد جامعه می‌شود .

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی
۱-۱ -موقعیت جغرافیایی منطقه۱۲
۱-۲- برخی از فعالیت های سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در سال های اخیر
فصل دوم: جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامد شهری
۱-۲-تولید مواد زائد جامد
۲-۲ منابع مواد زائد جامد
۳-۲ مواد زائد جامد
۴-۲ کاهش در مبدا
۵-۲ پردازش ،ذخیره و اداره در محل
۶-۲ جمع آوری و حمل و نقل
۷-۲ جداسازی از مبدا
۸-۲ برنامه دریافت مواد
۹-۲ تفکیک زباله های تر،خشک و دفنی از مبدا تولید
۱۰-۲ بازیافت
۱۱-۲ دفع
۱۲-۲ زباله سوزی مواد زائد شهری
۱۳-۲ تاثیرات زیست محیطی بازیافت
۱۴-۲ بررسی کیفی مواد اولیه مورد نیاز و محصولات در فرآیندهای بازیافت
فصل سوم: بازیافت مواد پلاستیکی
۱-۳-پلاستیک چیست؟
۲-۳ -کاربرد پلاستیک
۳-۳  انواع روشهای تولید پلاستیک
۴-۳ جایگاه صنایع پلاستیک در ایران
۵-۳ تاریخچه صنعت پلاستیک در ایران
۶-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک
۷-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک
۸-۳ فناوری بازیافت پلاستیک
۹-۳ بازیافت پلاستیک
۱۰-۳ کیفیت بازیافت فعل ضایعات پلاستیکی در ایران
۱۱-۳ دسته بندی کیفی محصولات بازیافتی
۱۲-۳ تاثیرات زیست محیطی بازیافت پلاستیک
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست جداول
جدول ۱-۱
جدول ۲-۱
جدول ۱-۲
جدول ۲-۲
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲
فهرست اشکال
شکل ۱-۳

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات : 60

تعداد مشاهده:
2219
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:151
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته محیط زیست و برنامه ریزی شهری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی شهرداري


	گزارش کارآموزی شهرداري

معرفی شهرداری:
1- حسابداري و امور مالي: در اين قسمت كليه ي عمليات مربوط به امور مالي و هزينه هاي انجام شده بررسي و ثبت مي شود.
2- بايگاني: كليه پرونده هاي شهرداري در اين قسمت نگه داري مي شود.
3- كامپيوتر
4- دفتر شورا: در اين قسمت مشكلاتي كه توسط مردم عادي به شهر داري انتقال داده مي شود بررسي مي شود.
5- امور اداري
6- حمل و نقل
7- اتاق شهردار و معاونت: محل استقرار شهردار و معاون است.
8- دبير خانه: در اين قسمت عمليات صادر كردن نقشه هاي هوايي، شماره زدن پرونده ها و نامه هاي وارد شده و ارسال شده انجام مي شود.
9- حراست: حراست و نگهباني از شهرداري
10- واحد ساختماني
1-10 واحد تشكيل پرونده و ثبث درخواست: وظيفه ثبت درخواست و تكميل عرصه و اعيان املاك به عهده دارد.
2-10 بازديد: بعد از تكميل اطلاعات پرونده را به قسمت بازديد ارجاء مي دهند .
3-10 قسمت پاسخ استعلام: گرفتن مدارك بازديد از ملك و تطبيق دادن آن با سنوات ملك .
4-10 قسمت ماده 10 كمسيون ها: بعد از انجام مراحل قبل اگر ملك خلافي نداشته باشد به قسمت مسئول ساختماني سپرده مي شود و در صورت داشتن خلافي به قسمت ماده 100 كمسيون ها سپرده مي شود.
5-10 درامد و نو سازي: بعد از رفع مشكل به قسمكت در آمد و نوسازي سپرده مي شود در اين قسمت فيش هاي عوارضي ساختماني و فيش هاي ديگر صادر مي شود.
6-10 واحد صدور پروانه: در اين واحد پروانه ساخت صادر مي شود و رند كار به گونه اي بوده كه بايستي ابتدا نقشه هاي ساختماني را بازنگري و مساحي كرده تا كليه ضوابط ساختماني در آن رعايت شده باشد

فهرست مطالب:
معرفی شهرداري شهرستان شيروان
شرح كار آموزي
كار در قسمت عمران و فضاي سبز
1- قسمت آسفالت
2- در آرشيو واحد عمران چهار نوع پرونده وجود داشت
3- قسمت سنگ شكن
4- قسمت برآورد هاي بتني
5- قسمت جوشكاري
روند كار نقشه برداري و همچنين آشنايي با آن
وسايل نقشه برداري
روش كار
مشكلات واحد كارآموزي
پيشنهادات

تعداد مشاهده:
3535
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:9
کیلوبایت


 قیمت:


900 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری و مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق تاریخچه شرکت آب مشهد


	تحقیق تاریخچه شرکت آب مشهد

بخشی از متن:
آب شرب شهر مشهد از منابع داخلی دشت مشهد تأمین می شود . حدود 85 درصد آن توسط چاههای عمیق كه تعدادی از آنها در محدوده شهر و مابقی در خارج محدوده فعلی قرار دارند. تعداد 5 حلقه چاه آهكی در منطقه پائین دست سد كارده نیز جزو چاههای خارج شهر محسوب می شوند
علاوه برآن دو سد كارده و طرق و همچنین یك دهنه چشمه آهكی در اندرخ كه زیردست سد كارده می باشد تأمین كننده آب شرب مشهد می باشند.
از مجموعه فوق فقط آب سدهای طرق و كارده سالانه حدود 20 میلیون متر مكعب تأمین می شود كه توسط دو رشته خط انتقال به طول 25 كیلومتر و 45 كیلومتر به تصفیه خانه های شماره یك منتقل و پس از تصفیه فیزیكی به شبكه توزیع وارد می شود البته قرار است كه آب سد طرق از این به بعد در تصفیه خانه شماره 2 تصفیه و به سیستم توزیع آب شهر داده شود و از ظرفیت خالی تصفیه خانه شماره یك نیز برای آب بنام جدید سطحی استفاده شود.

فهرست مطالب:
تاریخچه شرکت
تعریف
تاریخچه شرکت
تاریخچه صنعت آب در ایران
بند آب
قنات
آب انبار
تاریخچه دفع فاضلاب در ایران

تعداد مشاهده:
3730
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:7
کیلوبایت


 قیمت:


500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت تحقیق دانش آموزی و دانشجویی