تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي


	تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي

چکیده:
تحقیق حاضر با عنوان «تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر اعتماد كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام» انجام گرفت. اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع میدانی- پیمایشی است. به این منظور يك فرضیه‌ی اصلی و شش فرضيه فرعي تدوین شد که رابطه اعتماد کارکنان را به عنوان متغیر وابسته با مولفه هاي سبك رهبري خدمتگزار به عنوان متغیرهای مستقل، فرضیه‌ها را شکل داده بودند. به منظور آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. پرسشنامه شامل دو قسمت بوده كه قسمت اول مربوط به سبك رهبري خدمتگزار و مولفه هاي آن  و قسمت دوم مربوط به اعتماد مي‌باشد. برای هر بخش، پرسشنامه استاندارد استفاده گرديده و با استفاده از نرم افزار  Spss  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن برابر 80/ . بدست آمد که نشان دهنده ی تایید پایایی می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشكي ايلام به تعداد 375 نفر مي‌باشند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 175 نفر مي‌باشد. پرسشنامه‌های استاندارد شامل 50 سؤال بود که به تعداد 175 عدد توزیع و تعداد 173 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردیده، نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (سطح معناداری=000/.). شدت این رابطه در سطح قوی ارزیابی می شود. به این معنا به هر میزان شاخص های رهبری خدمتگزار در جامعه مورد مطالعه افزایش یابد به همان میزان می توان شاهد ارتقاء اعتماد کارکنان نسبت به رهبران بود.
واژگان کلیدی: رهبري خدمتگزار- اعتماد سازماني- دانشگاه علوم پزشكي ايلام

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 ضرورت انجام تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1هدف اصلی تحقیق
1-4-2 اهداف فرعی تحقيق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-5-1 فرضيه اصلي
1-5-2 فرضيه هاي فرعي
1-6 تعاریف واژگان
1-6-1 رهبري خدمتگزار
1-6-2 تابعيت داوطلبانه
1-6-3خود اعتباري
1-6-4رابطه توافقي
1-6-5روحيه مسئوليت پذيري
1-6-6 معنويت متعالي
1-6-7 نفوذ تحول گرا
1-6-8 اعتماد سازماني
1-7 مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق
2-1-1 مقدمه
2-1-2 نظريه رهبري خدمتگزار
2-1-3 طبقه بندي نظريه هاي مديريت
2-1-4شكل گيري نظريه رهبري خدمتگزار
2-1-5 شاخص‌های رهبر خدمتگزار
2-1-6كاربردهاي رهبري خدمتگزار
2-1-7   مدل‌های رهبری خدمتگزار
2-1-7-1 مدل هاي رهبر- سازمان
2-1-7-2مدل هاي رهبر- پيرو
2-1-8 رهبري خدمتگزا  در سازمان هاي دولتي
2-1-9 رهبري خدمتگزار و اثربخشي سازماني
2-1-10 رهبري خدمتگزار و شكل گيري فضاي روابط انساني
2-1-11  اثر بخشي پيروي و اثر بخشي سازماني
2-2 بخش دوم  اعتماد سازماني
2-2-1 اعتماد چیست؟
2-2-2 اعتماد و نظریه‌پردازان سازمانی
2-2-3 اعتماد و مشاوران مدیریتی
2-2-4 رابطه بین اعتماد وکنترل
2-2-5 انواع اعتماد
2-2-6 آیا وجود اعتماد در سازمان مهم است؟
2-2-7 رهبران چگونه می توانند اعتماد را در سازمان توسعه دهند؟
2-3 پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه
3-2 مراحل انجام تحقیق
3-3 روش تحقیق
3-4 جامعه آماری
3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
3-6 روش گردآوری اطلاعات
3-7 ابزار گردآوری اطلاعات
3-8 روايي و پایایی ابزار گردآوری
3-8-1 روایی
3-8-2 پایایی (اعتبار)
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-10 ضریب همبستگی پیرسون
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1 مقدمه
 4-2 آمار توصيفي
4-2-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب  جنس
4-2-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن
4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان
4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت
4-3 آزمون فرضیات
4-3-1به نظر می رسد تابعيت داوطلبانه موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-2به نظر می رسد خود اعتباري موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-3 به نظر می رسد رابطه توافقي موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-4 به نظر می رسد روحيه مسئوليت پذيري موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3- 5  به نظر می رسد معنویت متعالی موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-6  به نظر می رسد نفوذ تحول گرا موجب اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مي شود
4-3-7به نظر می رسد بكارگيري سبك رهبري خدمتگزار موجب ايجاد اعتماد كاركنان نسبت به رهبران مستقيم خود مي شود.
4-4 تحلیل چند متغیره
4-4-1 پيش بيني متغير هاي وابسته با استفاده از تحليل رگرسيون چند گانه
فصل پنجم: نتايج وپيشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 بيان نتايج
5-2-1 نتيجه فرضيه اول
5-2-2 نتيجه فرضيه دوم
5-2-3 نتيجه فرضيه سوم
5-2- 4 نتيجه فرضيه چهارم
5-2-5 نتيجه فرضيه پنجم
5-2-6 نتيجه فرضيه ششم
5-2-7 نتيجه فرضيه هفتم
5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
5-4 محدوديت ها و موانع پژوهش
5-5 توصيه به پژوهشگران
منابع و ماخذ
الف: منابع فارسي
ب: منابع انگليسي
پيوست ها
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
فهرست شکل ها
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1410
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:1,064
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *