بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي اميد بخش گندم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم


	بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي اميد بخش گندم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم

چكيده:
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم آزمايشي در سال زراعي 89-88 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بروجرد در دو شرايط آبياري نرمال و ديم اجرا گرديد. مواد ژنتيكي آزمايش شامل 20 ژنوتيپ گندم بود كه در دو آزمايش مجزا در شرايط آبياري نرمال و ديم و در قالب يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند . صفات مورد بررسي عبارت بودند از: روز تا سنبله دهي، روز تا رسيدگي فيزيولوژيك، مساحت برگ پرچم، محتوي نسبي آب برگ (RWC)، ميزان آب نسبي از دست رفته (RWL)، سطح مخصوص برگ (SLA) ، طول بوته، طول اكستروژن، طول پدانكل، طول سنبله، طول ريشك، بيوماس بوته، تعداد دانه در سنبله، عملكرد دانه در بوته، شاخص برداشت و وزن هزار دانه. داده هاي هر آزمايش ابتدا به صورت جداگانه تجزيه واريانس شد، سپس تجزيه واريانس مركب بر روي داده ها انجام گرفت. مقايسه ميانگين ژنوتيپها نشان داد كه ژنوتيپ هاي 13، 15 و 18 (ER86/16 ، ER87/7 و ER86/5) در شرايط آبياري نرمال و ژنوتيپ هاي 2، 12 و 14 (ER87/1 ، ER87/6 و ER87/8) در شرايط ديم بيشترين عملكرد دانه را دارند . بررسي همبستگي فنوتيپي بين صفات نشان داد، رابطه عملكرد دانه با صفات محتواي نسبي آب برگ، بيوماس بوته و شاخص برداشت در شرايط آبياري نرمال مثبت و معني دار، در شرايط ديم رابطه عملكرد دانه با صفات بيوماس بوته و شاخص برداشت مثبت و معني دار و همبستگي منفي با وزن هزار دانه داشت. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد كه صفات شاخص برداشت، طول ريشك، وزن هزار دانه و تعداد روز تا سنبله دهي با ضرايب مثبت و RWC ، RWL و طول اكستروژن با ضريب منفي در شرايط آبي بيشترين تاثير را در توليد دانه دارا بودند، همچنين در شرايط ديم بيوماس بوته، شاخص برداشت، طول بوته و SLA بيشترين تاثير مثبت و تاريخ رسيدگي، طول اكستروژن، مساحت برگ پرچم، طول ريشك، و RWL با ضريب منفي بيشترين تاثير را در توليد دانه دارا بودند . تجزيه عليت عملكرد دانه در شرايط آبياري نرمال نشان داد كه شاخص برداشت و طول ريشك و در شرايط ديم بيوماس بوته و شاخص برداشت بيشترين اثرات مستقيم را بر روي عملكرد دانه دارا مي باشند. در تجزيه به مولفه هاي اصلي در شرايط آبياري نرمال مولفه هاي 1 تا 5 داراي مقادير ويژه بيشتر از يك بوده كه در مجموع حدود 79 درصد از كل وايانس متغيرها را توجيه نمودند، همچنين در تجزيه به مولفه هاي اصلي در شرايط ديم مولفه هاي 1 تا 6 داراي مقادير ويژه بيشتر از يك بوده و در مجموع81 درصد از كل واريانس را توجيه كردند.در تجزيه كلاستر در شرايط آبياري نرمال ژنوتيپ ها در 3 كلاستر قرار گرفتند كه ژنوتيپ هاي كلاستر1 بيشترين عملكرد و اجزاي عملكرد را داشته، در شرايط ديم نيز ژنوتيپ ها در 3 كلاستر قرار گرفتند كه ژنوتيپ هاي كلاستر3 بيشترين عملكرد دانه و اجزاء عملكرد را داشتند. به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي ، شاخص هاي پنج گانه تحمل به خشكي براي هر يك از ژنوتيپ ها محاسبه شد. ژنوتيپ هاي 4، 8، 11، 14 و 15 (آذر، ER86/10، ER86/1، ER87/8 و ER87/7) جهت كشت در شرايط آبي مناسب بودند و ژنوتيپ  هاي 1، 5، 6، 7، 9، 16 و 17 (ER87/13 ، ER86/14، ER2WS/10، ER87/4، ER87/17 ، ER2WS/16 و بهار) به منظور كشت در شرايط ديم و ژنوتيپ هاي 3، 13، 18 و 19 (ER2WS/14 ، ER86/16 ، ER86/5 و ER87/2) در هر دو شرايط آبياري نرمال و ديم مناسب بودند.
كلمات كليدي: گندم، شاخص هاي تحمل به خشكي، رگرسيون گام به گام، تجزيه عليت، تجزيه به مولفه هاي اصلي، تجزيه كلاستر

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه    
1-2 بيان مسئله    
1-3 فرضیه ها    
1-4 اهداف تحقیق    
1-5 تاريخچه و كليات    
1-6 اهميت اقتصادي    
1-7 ارزش و اهمیت غذایی گندم    
1-8 مشخصات گیاه شناسی    
1-8-1 ریشه    
1-8-2 ساقه    
1-8-3 برگ    
1-8-4 آرایش گل (گل آذین)    
1-8-5 دانه    
1-9 مراحل مختلف رشد گندم    
1-10 مشخصات ژنتیکی گندم    
1-11 مشخصات برخی از گونه های دیپلوئید ، تتراپلوئید و هگزاپلوئید    
1-12 طبقه بندی زراعی گندم های مورد کشت در ایران    
1-13 تعریف خشکی و تحمل به خشکی    
1-14 تاثیر خشکی بر تولید گیاهان    
1-15 اثرات خشکی بر نمو و رشد گیاهان    
1-15-1 اثر تنش خشكي بر ريشه    
1-15-1-1 عمق ريشه    
1-15-1-2 تراكم ريشه در واحد حجم    
1-15-1-3 هدايت هيدروليكي ريشه    
1-15-2 اثر تنش خشكي بر اندامهاي هوايي    
1-16 راهكارهاي غلبه بر كمبود رطوبت در گياهان    
1-17 مكانيزم هاي مقاومت به خشكي    
1-17-1 فرار از خشكي    
1-17-2 اجتناب از خشكي    
1-17-3 تحمل به خشكي    
1-18 روش محاسبه شاخص هاي تحمل به تنش    
1-19 تنوع بيولوژيكي    
1-20 منبع ژنتيكي    
1-21 عوامل موثر بر تنوع ژنتيكي    
1-22 اهميت مطالعه تنوع ژنتيكي    
1-23 استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي در بررسي تنوع ژنتيكي    
1-24 عوامل موثر در تغيير ارزش نانوايي گندم    
فصل دوم: بررسی منابع
مروری بر کارهای انجام شده    
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح    
3-2 مشخصات خاک شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی بروجرد    
3-3 طرح آزمایشي و عملیات زراعی    
3-4 مشخصات لاین های مورد بررسی    
3-5 صفات مورد بررسی و نحوه اندازه گیری آنها    
3-5-1 صفات زراعی مورد بررسی    
3-5-2 شاخص های تحمل به تنش خشکی    
3-5-3 محتوای نسبی آب برگ    
3-5-4 میزان آب نسبی از دست رفته    
3-5-5 سطح مخصوص برگ    
3-5 روشهای تجزیه و تحليل آماری    
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
4-1 تجزيه واريانس    
الف: شرايط آبياري نرمال    
4-1-1 تعداد روز تا سنبله دهي    
4-1-2 تعداد روز تا رسيدگي    
4-1-3 مساحت برگ پرچم    
4-1-4 محتوي نسبي آب برگ (RWC)    
4-1-5 ميزان اتلاف نسبي آب برگ (RWL)    
4-1-6 سطح مخصوص برگ (SLA)    
4-1-7 طول بوته    
4-1-8 طول اكستروژن    
4-1-9 طول پدانكل    
4-1-10 طول سنبله    
4-1-11 طول ريشك    
4-1-12 تعداد دانه در سنبله    
4-1-13 بيوماس بوته  
4-1-14 عملكرد دانه در بوته    
4-1-15 شاخص برداشت    
4-1-16 وزن هزار دانه    
4-2 تجزيه به مولفه هاي اصلي    
4-3 تجزيه كلاستر    
4-4 همبستگي بين صفات    
4-5 رگرسيون گام به گام     
4-6 تجزيه عليت    
ب: شرايط ديم    
4-7-1 تعداد روز تا سنبله دهي    
4-7-2 تعداد روز تا رسيدگي    
4-7-3 مساحت برگ پرچم    
4-7-4 محتوي نسبي آب برگ (RWC)    
4-7-5 ميزان اتلاف نسبي آب برگ (RWL)    
4-7-6 سطح مخصوص برگ (SLA)    
4-7-7 طول بوته    
4-7-8 طول اكستروژن  
4-7-9 طول پدانكل    
4-7-10 طول سنبله    
4-7-11 طول ريشك    
4-7-12 تعداد دانه در سنبله    
4-7-13 بيوماس بوته    
4-7-14 عملكرد دانه در بوته    
4-7-15 شاخص برداشت    
4-7-16 وزن هزار دانه    
4-8 تجزيه به مولفه هاي اصلي    
4-9 تجزيه كلاستر    
4-10 همبستگي بين صفات    
4-11 رگرسيون گام به گام     
4-12 تجزيه عليت    
4-13 تجزيه واريانس مركب    
4-14 درصد تغييرات صفات    
4-15 همبستگي بين شاخص هاي تنش    
4-16 تجزيه كلاستر شاخص هاي تنش خشكي    
4-17 تجزيه به مولفه هاي اصلي براي شاخص هاي تحمل به تنش خشكي     
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 بحث    
5-1-1 شرايط آبياري نرمال    
5-1-2 شرايط ديم    
5-1-3 تجزيه مركب    
5-1-4 شاخص هاي تحمل به خشكي    
5-2 نتيجه گيري    
5-3 پيشنهادات    
منابع و ماخذ    
الف) منابع فارسي    
ب) منابع انگليسي
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودار
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1584
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 184

حجم فایل:1,916
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *