بررسي ارتباط بين درونگرايي- برونگرايي و انتخاب رنگ در دانشجویان


	بررسي ارتباط بين درونگرايي- برونگرايي و انتخاب رنگ در دانشجویان

چكيده:
ما در اين پژوهش به دنبال بررسي رابطة بين انتخاب رنگ و شخصيت برونگرا، درونگراي دانشجويان رشتة معماري مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر هستيم. فرض ما در اين پژوهش اين است كه بين ترجيح رنگ و شخصيت افراد رابطة معنا داري وجود دارد. براي بررسي فرضية مورد نظر و آزمون متغييرهاي پژوهش كه شامل ترجيح رنگ و شخصيت برونگرا و درونگراست، از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال است بر روي 120 دانشجوي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر اجرا شده و براي انتخاب رنگ نيز از آزمون سي. آر. آر استفاده شده است.
براي آزمون دو فرض ارائه شده در تحقيق از آزمون T براي گروههاي مستقل استفاده شده است كه با توجه به نتايج آماري اين پژوهش چون TO محاسبه شده (201%) و (88%) كوچكتر از TC بدست آمده در جدول (645/1) در سطح معني داري (5% = α) كمتر است.نشان  داد كه بين انتخاب رنگ و شخصيت برونگرا- درونگرا رابطة معناداري وجود ندارد، به بيان ديگر فرضيه هاي ما تأييد نشد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: كليات پژهش
مقدمه
بيان مسأله
سؤال تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف نظري اصطلاحات
تعريف عملياتي اصطلاحات
فصل دوم: ادبيات و پيشينة تحقيق
تعريف شخصيت
تاريخچة شخصيت
نظريه هاي صفات
ريشه يابي مدل پنج عاملي (The Big Five Model)
برونگرايي و درونگرايي از ديدگاه يونگ
كاركردهاي روانشناختي
هشت نسخ روانشناسي يونگ
ابعاد شخصيت از نظر آيزنگ
رابطة بين درونگرايي و برونگرايي
يافته هاي آيزنگ در زمينة مقايسة درونگرايان و برونگرايان از نظر ژنتيكي
اساس نوروفيزيولوژيك شخصيت از ديدگاه آيزنگ
رنگ چيست؟
تأثير روانشناختي رنگها
رنگهاي سرد و گرم
هشت رنگ اصلي
مفاهيم رنگها
عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ها
فصل سوم: طرح تحقيق
جامعة آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش پژوهش
روش آماري و تجزيه و تحليل داده ها
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
آزمون T با نمونه هاي مستقل
فرضهاي زيربنايي آزمون T با نمونه هاي مستقل
تجزيه و تحليل فرض اول
جدول فراواني فرض اول
نمودار ميله اي فرض اول
نمودار دايره اي فرض اول
گزارش نتايج آزمون فرض اول
تجزيه و تحليل فرض دوم
جدول فراواني فرض دوم
نمودار ميله اي فرض دوم
نمودار دايره اي فرض دوم
گزارش نتايج آزمون فرض دوم
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذ
پيوست ها
پرسشنامه شخصیت آیزنگ
پاسخنامه آزمون شخصیت آیزنگ

تعداد مشاهده:
949
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:13,448
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *